Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200058

1.3 Site name

Vorlokki

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.268900
Latitude:64.721700

2.2 Area [ha]

645.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.31  0.00 
3260  info      1.05  0.00 
7140  info      11.9  0.00 
7160  info      1.21  0.00 
7230  info      11.4  0.00 
7310  info      32  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      364  0.00 
9050  info      43.8  0.00 
9060  info      30.1  0.00 
91D0  info      41.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans    12  24   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Amylocystis lapponica                   
Arthonia incarnata                   
Ceratophyllus indages indages                   
Cicerbita alpina                   
A542Emberiza rustica                   
Haploporus odorus                   
Phellinus populicola                   
A605Phylloscopus borealis               
Stellaria crassifolia                   
A534Tarsiger cyanurus                   
A108Tetrao urogallus    11  50             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N076.00
N161.00
N1787.00
N195.00
N221.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vorlokin alue sijaitsee yhdellä Kainuun suurimmista vaaroista, rajauksen sisään jäävän Pienen Tuomivaaran huippu kohoaa 350 mmpy korkeuteen. Alueella vallitsevat kuusivaltaiset sekametsät. Reheviä lehtoja, lähdepurojuotteja ja ravinteisia pikkusoita on paljon ja luonnonhoitometsässä on myös erikoinen rotko. Lehtipuuta on runsaasti ja monipuolisesti. Lajisto on runsas sisältäen uhanalaisia lajeja. Alue on merkittävä retkeilyalue, koska Ukkohallan laskettelurinne sijaitsee Pienen Tuomivaaran pohjoisrinteellä ja laskettelukeskuksen valaistut latureitit kiemurtelevat vaaran päällä. Lisäksi eteläosassa kulkee UKK-vaellusreitti ja alueella on myös opasteilla merkittyjä maastopyöräily- ja kelkkailureittejä. Näiden lisäksi aluetta sivuavat Syvä- ja Lietejoki ovat suosittuja virkistyskalastuskohteita. Pieni Tuomivaara on yleisluonteeltaan rehevää kuusivaltaista sekametsää. Kasvillisuustyyppi vaihtelee mustikkakankaista erittäin reheviin suursaniaisia ja pohjansinivalvattia kasvaviin lehtoihin. Länsirinne on kauttaaltaan aikoinaan harsittua kuusikkoa. Rinne on kuitenkin erittäin rehevää. Aukkoihin (Kytömäen yksityismaakaista) tulee voimakas monilajinen lehtipuusto. Länsi- ja etelärinteissä on reheviä rinnepuron varsia etenkin Hongikonkankaan alueella. Rinnepurot ovat katkopuron tyyppisiä ja niiden varsilla kasvaa erittäin runsaasti leppää. Leppää on runsaasti myös kuivemmilla rinteillä. Muitakin lehtipuita on varsin runsaasti (30%) ja alueella kasvaa sekä järeää haapaa että myös jonkin verran raitaa. Purojen varsilla kasvaa mm. lehtotähtimöä, punaherukkaa, hiirenporrasta, alvejuurta, vadelmaa, näsiää, tesmaa ja mustakonnanmarjaa. Ylärinteen kuivemmissa kohdissa kasvaa mm. kieloa. Alueen arvokkaimmat metsät kasvavat Pienen Tuomivaaran itärinteen jyrkimmissä kohdissa ja kuruissa. Rinteet ovat mustikkatyypin kasvustoa, jossa rehevyys näkyy laikuttaisena suursaniaisten ja mm. maariankämmeköiden esiintymisenä. Kurujen pohjalla kasvillisuuus on edustavaa lehtokasvillisuutta. Siellä kasvaa mm. hiirenporrasta, alvejuuria ja pohjansinivalvattia. Yhden kurun pohja on avosuota, jolla kasvaa poikkeuksellisen paljon Dactylorhiza -suvun kämmeköitä. Kaikkialla itärinteessä kasvaa runsaasti lehtipuuta (10-30%). Merkittävintä on suurten 30-70cm paksujen haapojen runsaus. Näillä järeillä haavoilla kasvaa haavanarinakääpää useissa kohdin eri puolilla rinnettä. Itä- ja etelärinteestä varmistettiin useita liito-oravareviiriä haapojen tyveltä löytyneiden papanoiden perusteella. Järeitä raitoja kasvaa koko alueella harvakseltaan ja tiheämmin muutamissa kosteissa painanteissa. Vortikan rotkon päässä on tavattu pikkusieppo. Muista vanhan metsän lintulajeista alueella elää useiden syönnösjälkien perusteella ainakin palokärki ja pohjantikka.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein,

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Mb
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Vorlokin Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2010. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 75. 54 s. Luontodirektiivin raportointi 2013. Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä), lajien tausta-aineisto irrotettu 1.1.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vorlokin Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2010. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 75. 54 s.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY