Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200102

1.3 Site name

Lehmivaaran ja Torakankaan lehdot ja suot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.880800
Latitude:64.349700

2.2 Area [ha]

39.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      2.7  0.00 
8220  info      1.6  0.00 
9050  info      25.7  0.00 
91D0  info      5.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0721.00
N1775.00
N224.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lehmivaaran ja Torakankaan kallioperässä on serpentiniittiä, mikä heijastuu myös alueiden kasvillisuudessa. Natura-rajaukseen kuuluvat Torakankaan eteläpuolen lehto- ja lettoalue sekä Lehmivaaran rinnelehto. Lehmivaaran rinnelehto on merkittävä, valtakunnallisesti edustava näyte laajasta, yhtenäisestä ja vaihtelevasta serpentiniittialueesta. Natura-rajaus muodostuu kolmesta osa-alueesta Lehmivaaran lounaaseen viettävällä rinteellä. Kangasmetsäkuvioiden lomassa on reheviä ruohoisia juotteja. Siniheinän (Molinia caerulea) ja hietakastikan (Calamagrostis epigejos) sekä katajan runsaus myös karummilla metsä- ja suotyypeillä ilmentää serpentiinivaikutusta. Notkelmissa ja rinteiden soistumissa on lettomaisia rämeitä ja korpia, ruoho- ja heinäkorpea ja saniaislehtokorpea. Lehtomaisilla rinteillä kasvaa mm. kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus). Puusto on varttunutta, mäntyvaltaista. Rajauksen eteläisimmässä osassa on kalliopaljastumia. Torakankaan alue on pienialaisten kangasmetsä-, ja lehtokuvioiden ja ohutturpeisten korpien (ruohoinen mustikkakorpi, saniais-, ruoho- ja heinä- sekä lehtokorpi) ja lettorämeiden muodostamaa mosaiikkia. Rehevimmät laikut ovat pienialaisia. Torakankaalle loivasti nousevassa rinteessä on puustoltaan näyttävintä kuusi- ja sekametsää lehtomaisella kankaalla ja lehto- ja korpikuvioilla. Alueella esiintyy mm. kevätlinnunhernettä ja metsävirnaa (Vicia sylvatica). Rajauksen lounais- ja koillisnurkan lettorämekuvioilla kasvaa lettonuppisaraa (Carex capitata). Torakankaan rajauksen länsireunaa sivuaa voimajohtolinja, joka kulkee rajauksen eteläosan poikki.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
LD02i
MJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private70
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteanmietintö 1988 (16): 1-279. Helsinki . (Julkaistu artikkeli, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Jäkäläniemi, A & Ulvinen, T. 1992. Kainuun uhanalaiset kasvit. - Kainuun Liitto. B 7: 1-279. Kajaani. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalainen, kasvi) Kukko-oja, K., Heikkilä, H. & Vainio, M. 1988: Kajaanin kaupungin luonnonsuojelualueiden ja - kohteiden kartoitus. Osa 2. Kasvipeiteinventointi. - 96 s. Ympäristöinstituutti. (Julkaistu artikkeli) Natura-kohdekuvaus Peruskartta 3434 01 Soidensuojelun perusohjelman täydennys Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 2/2014. Husa, J., Teeriaho, J. & Kontula T. 2000: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Kainuussa. Suomen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 194. 123 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Lehmivaaran rinnelehto (24,5 ha) on valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde. Torakangas ei sisälly vahvistettuihin suojeluohjelmiin. Molempien alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY