Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200215

1.3 Site name

Kinnussuo - Mustinsuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.853100
Latitude:64.470300

2.2 Area [ha]

686.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.2  0.00 
3260  info      0.8  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7310  info      338  0.00 
8220  info      0.1  0.00 
9010  info      281  0.00 
91D0  info      47  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1937Rangifer tarandus fennicus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Amylocystis lapponica                   
A054Anas acuta               
Fu  Antrodia albobrunnea                   
Fu  Fomitopsis rosea                   
A640Larus fuscus fuscus               
Lobaria pulmonaria                   
A260Motacilla flava                   
Fu  Phellinus populicola                   
A151Philomachus pugnax    10             
A166Tringa glareola    11  50             
Xanthorhoe annotinata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0759.00
N1741.00
N190.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kinnusuon - Mustinsuon alueella laajat aapasuot liittyvät vanhojen metsien alueeseen, joka tarjoaa elinympäristön metsäpeuralle ja monipuoliselle linnustolle sekä harvinaisille kääpälajeille. Rajausalue käsittää Kinnussuon - Mustinsuon soidensuojelualueen, jossa on kaksi Kainuun oloissa isohkoa aapasuota sekä alueen laajennuksen, jossa on vanhaa metsää. Kinnussuo on saraa ja rahkasammalta kasvava ojittamaton neva, jossa on joitakin pieniä lampareita sekä paikoin kuivia jänteitä. Kaakkoisreunassa on vanhoja ojituksen jälkiä, joilla ei ole nähtävästi suota kuivattavaa vaikutusta. Mustinsuon eteläosa on suhteellisen kuivaa tupasvillanevaa, keskiosa rimpinevaa. Suo on ojittamaton. Soidensuojelualueen kankaat ovat tuoreita ja kuivahkoja kankaita. Metsät ovat mäntyvaltaisia, vanhoja sekametsiä. Alueen laajennukseen kuuluu vanhoja metsiä, joista laajin ja arvokkain on Mieronaho. Joukossa on myös lehtomaista kangasmetsää. Vanhimpien metsiköiden valtapuuston ikä ylittää 200 v. Seassa on vieläkin vanhempaa keloutunutta mäntyä. Kookasta haapaa on sekä elävänä että kuolleena, samoin raitaa. Alueella elää silmälläpidettävä metsäpeura (Rangifer tarandus ssp. fennicus) ja linnustoon kuuluu useita lintudirektiivin liitteen I lajeja. Harvinaista kääpälajistoa edustavat mm. silmälläpidettävät rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) ja pursukääpä (Amylocystis lapponica). Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Aalueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
LD01.01i
MD01.02i
LJ01.03i
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0058.00
FI0342.00

5.3 Site designation (optional)

Kinnussuon - Mustinsuon alueella on soidensuojeluohjelman alue, joka on toteutettu. Alueeseen liittyvä laajennus kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja se toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Vesialueilla sovelletaan vesilain säännöksiä. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY