Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200216

1.3 Site name

Isosuo - Koirasuo ympäristöineen

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.311900
Latitude:64.471100

2.2 Area [ha]

1666.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      100  0.00 
3260  info      0.00 
7110  info      42  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7230  info      0.00 
7310  info      633  0.00 
9010  info      780  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      285  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
M1937Rangifer tarandus fennicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
A039Anser fabalis               
A061Aythya fuligula                   
A082Circus cyaneus               
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Fomitopsis rosea                   
Haploporus odorus                   
A640Larus fuscus fuscus               
Lobaria pulmonaria                   
Lobaria scrobiculata                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
A151Philomachus pugnax               
A457Strix nebulosa               
A166Tringa glareola    11  50             
Utricularia ochroleuca                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0747.00
N160.00
N1747.00
N190.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rajausalueeseen kuuluu Isosuo - Koirasuo ympäristöineen sekä erillinen Luhtavaaran - Tuohimännikön alue Isosuon eteläpuolella. Kohde on arvokas vanhojen järeäpuustoisten metsien, laajojen ojittamattomien ja monipuolisten soiden sekä jokseenkin luonnontilaisten pienvesiensä vuoksi. Kohde soveltuu mm. retkeily- ja opetuskohteeksi. Alue on ylävää vedenjakajaseutua, jossa on runsaasti soita monipuolisine suotyyppeineen, jotka täydentävät toisiaan. Metsät ovat pääosin vanhoja ylispuisia männiköitä, joukossa järeitä yli 300-vuotiaita aihkeja. Lisäksi järeitä keloja on sekä pystyssä että maapuina. Kuusi on yleensä noussut mäntyjen alta sekapuustoksi. Lehtipuita, haapaa, koivua ja raitaa esiintyy pääasiassa kuvioiden reunoilla ja soistumissa sekä muutamilla kuusivaltaisilla kankailla sekä lehtomaisissa painanteissa. Vanhoista harsintahakkuista on merkkejä ja paikoin haavat on kaulattu. Natura -rajauksen sisään jää myös nuoria metsiä jotka on avohakattu joitakin vuosikymmeniä sitten. Lapinjärvi on harvinaisen suuri, jokseenkin luonnontilainen ja täysin rakentamaton järvimaisema. Länsipuolen rannat ovat soiset ja itäpuolella on komeita kallioita. Lapinjärven lisäksi alueella on useita pieniä suolampia ja puroja. Alueella tavataan liito-oravaa ja lintulajisto on monipuolinen. Alueen metsissä esiintyy vaateliasta vanhojen metsien kääpälajistoa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Lb
Mb
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Heikkilä, H./Kainuun ympäristökeskus: Muistio 28.6.2000. Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Isosuo - Koirasuon alueella on vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue sekä Isosuo - Koirasuon ojitusrauhoitusalue, joka kuuluu seutukaavan suojelualuevaraukseen ja jota on ehdotettu liitettäväksi Ystävyyden puiston luonnonsuojelualueeseen. Lapinjärvi ja Tuohilammit puolestaan ovat arvokasta ja suojeltavaksi ehdotettua pienvesialuetta. Suojelun toteutus tapahtuu luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY