Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200221

1.3 Site name

Teerisuon - Lososuon alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.273300
Latitude:63.890000

2.2 Area [ha]

3046.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      35  0.00 
3260  info      0.00 
7110  info      188  0.00 
7140  info      42  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      0.00 
7310  info      1170  0.00 
9010  info      1112  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      734  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1919Agathidium pulchellum         
P1980Cephalozia macounii    logs   
M1910Pteromys volans         
I1925Pytho kolwensis         
M1937Rangifer tarandus fennicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Anomoporia bombycina                   
A039Anser fabalis             
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia pulvinascens                   
Antrodiella citrinella                   
Asterodon ferruginosus                   
A087Buteo buteo             
Calicium adspersum                   
Calypogeia suecica                   
Castor canadensis                   
A334Certhia familiaris    51  100           
Chaenotheca laevigata                   
Cinereomyces lenis                   
Cystostereum murraii                   
Diplomitoporus crustulinus                   
Entephria caesiata                   
Fomitopsis rosea                   
Gloeoporus pannocinctus                   
Gloiodon strigosus                   
Haploporus odorus                   
Hericium coralloides                   
Leptogium subtile                   
Leptoporus mollis                   
Lophozia ascendens                   
Metulodontia nivea                   
A260Motacilla flava                   
Neckera pennata                   
A277Oenanthe oenanthe                   
Onnia leporina                   
Perenniporia subacida                   
A548Perisoreus infaustus    11  50           
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus lundellii                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus populicola                   
Phellinus viticola                   
Phlebia centrifuga                   
A241Picoides tridactylus    11  50           
Pluteus umbrosus                   
Postia lateritia                   
Protomerulius caryae                   
Pytho abieticola                   
Ramalina thrausta                   
Rhodonia placenta                   
Sistotrema raduloides                   
Skeletocutis brevispora                   
Skeletocutis kuehneri                   
Skeletocutis odora                   
Skeletocutis stellae                   
Steccherinum collabens                   
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0743.00
N161.00
N1753.00
N191.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Teerisuon - Lososuon kohde on erämainen ja maisemallisesti arvokas alue iäkkäine metsineen, aapasoineen ja pienvesineen ja se tarjoaa luonnontilaisena erinomaiset mahdollisuudet eräretkeilyyn. Alue on metsäpeuran asuinaluetta ja siellä on monipuolinen linnusto. Lajistoon kuuluu runsaasti vaateliaita vanhojen metsien lajeja. Teerisuon - Lososuon alue koostuu soidensuojelualueesta, Teerisuon - Lososuon lähialueista vanhoine metsineen sekä Rajapuron ja Kelopuron pienvesialueesta. Teerisuon - Lososuon soidensuojelue on erämainen ja maisemallisesti hyvin merkittävä alue, jonka metsät ja suot muodostavat ehjän tasapainoisen kokonaisuuden. Valtaosa metsistä edustaa varttuneita ikäluokkia. Valtapuulajit ovat tuoreilla kankailla kuusi ja vähemmässä määrin mänty. Haapaa, koivua ja raitaa on yleisesti sekapuuna, paikoin runsaastikin. Lahopuuta on lähes kaikkialla kohtalaisen runsaasti sekä pystyssä että kaatuneena. Varsinkin soiden reunoilla on runsaasti keloja. Metsämaisema on suojelurajauksen sisällä ehjä. Alueella on muutamia suurehkoja ja joukko pienempiä lampia. Teerisuon - Lososuon lähialueisiin kuuluva Kortevaara on soidensuojelualueen ympäröimänä alueen pohjoisrajalla. Metsä on pääosiltaan varttunutta kuusikkoa, joukossa mäntyä, sekä vanhoja lehtipuita yksittäin ja pienissä ryhmissä. Pohjoispuolella on ikääntynyttä mäntyvaltaista metsää, jossa runsaasti keloja, lakkapäisiä mäntyjä ja järeitä vanhoja puita. Maapuita on eri järeys- ja lahoasteluokkia, samoin kuolleita pystypuita. Pitkälammen ympärillä oleva suo on korpimaista. Koko alueella on vain vähän merkkejä ihmistoiminnasta, joten se on varsin luonnontilainen. Teerisuon - Lososuon lähialueisiin kuuluu myös Kelovaara, jonka pohjoisosat kuuluvat Natura-rajaukseen. Alue on enimmäkseen mustikkatyypin metsää. Paikallisesti rinteillä on märkiä painanteita. Metsätaloustoimia ei juuri näkyvissä. Metsä on palanut noin sata vuotta sitten ja kehittynyt luonnontilaisesti. Soidensuojelualueen kaakkoispuolella olevan Rajapuronkankaan ympäristöalueet kuuluvat myös Teerisuo - Lososuon lähialueisiin. Alueella on ikääntyneitä, täyspuustoisia korpia kymmenisen hehtaaria. Ydinosan muodostaa luonnontilainen puronvarsikorpi, rehevä saniais - saniaislehtokorpi. Kankaat ovat varsin nuoria, mutta luonnontilaisia. Maapuita on laadultaan vaihtelevasti. Suuria haapoja on nähtävissä siellä täällä. Alueella esiintyy liito-orava. Lounaispuolen puronvarsisuolla kasvaa uhanalaista punakämmekkää. Suuria luonnontilaisia nevoja ja korpia käsittävän alueen soista Pieni Teerisuo, Isosuo, Kuitisuo ja Lososuo muodostavat matalien kankaiden keskelle yli 8 km pitkän ja jokseenkin yhtenäisen nevajonon. Eteläisemmät Teeri- ja Rajasuo ovat enemmän metsäsaarekkeiden pirstomia, mutta myös kooltaan huomattavia neva-alueita. Teerisuon - Lososuon nisäkäslajistoon kuuluu mm. metsäpeura, Kelopurolla sekä Rajapurolla asustaa majavia. Alueen linnusto on monipuolinen. Vanhojen metsien lajeista voidaan mainita mm. pohjantikka, palokärki, metso ja kuukkeli. Soilla ja lammilla viihtyvät joutsen, kurki, metsähanhi sekä kaakkuri. Alueelta on löydetty myös harvinainen pikkusieppo. Alueen merkittäviin pienvesiin kuuluvat Rajapuro ja Kelopuro kulkevat enimmäkseen vanhojen tuoreen kankaan aarniometsien ja ojittamattomien soiden keskellä. Keloja, maapuita, pökkelöitä ja palokoroja on varsin runsaasti. Naavaiset korpikuuset ovat yli 100-vuotiaita ja alueella on myös isoja haapoja. Rajapuro alkaa Teerisuon - Lososuon soidensuojelualueelta ja Kelopuronkin alku kulkee soidensuojelualueen rajalla, joten niiden latvavaluma-alueet ovat lähes luonnontilaisia. Kelopuron eteläpuolella on ojituksia ja Rajapuron itäpuolella talousmetsiä.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Lb
Lb
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Saaristo, L. 1998: Korpikolvan elinympäristövaatimukset ja populaatiorakenne. - Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, ekologian ja systematiikan laitos. UHEX-rekisteri. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Metsähallitus 2013: Metsähallituksen NATA-arviointi (Natura-alueiden tila-arvioinnit) 2010-2012.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0031.00
FI0369.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Teerisuo - Lososuo on soidensuojeluohjelman kohde, joka on toteutettu. Teerisuo - Lososuon lähialueet kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Kortevaaran alue kuuluu Teerisuo - Lososuon pohjoisosan laajennukseen. Rajapuron ja Kelopuron varret niitä ympäröivine luonnontilaisine soineen eivät sisälly aiempiin suojelualuevarauksiin, mutta ne esitetään liitettäväksi alueeseen. Suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: TEERISUO-LOSOSUON ALUEEN NATURA 2000 -ALUEEN (FI 1200 221, KUHMO) ENNALLISTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. Metsähallitus 2007.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY