Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200223

1.3 Site name

Jonkerinsalon alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.715300
Latitude:63.837500

2.2 Area [ha]

3639.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      63  0.00 
3260  info      0.00 
6450  info      0.1  0.00 
7110  info      10  0.00 
7140  info      66  0.00 
7160  info      0.6  0.00 
7230  info      1.5  0.00 
7310  info      744  0.00 
8220  info      2.49  0.00 
8230  info      0.15  0.00 
9010  info      2620  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      1023  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
I1925Pytho kolwensis         
M1937Rangifer tarandus fennicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus    11  50           
Fu  Amylocystis lapponica                   
Fu  Anomoloma albolutescens                   
Fu  Antrodia albobrunnea                   
Fu  Antrodia infirma                   
Fu  Antrodia pulvinascens                   
Fu  Antrodia sitchensis                   
Asplenium viride                   
Fu  Asterodon ferruginosus                   
A087Buteo buteo             
Calypogeia suecica                   
Fu  Cinereomyces lenis                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
A542Emberiza rustica                   
Fu  Erastia salmonicolor                   
Evernia divaricata                   
Fu  Fomitopsis rosea                   
Fu  Gloeoporus pannocinctus                   
Fu  Gloiodon strigosus                   
Gnophomyia acheron                   
Fu  Hericium coralloides                   
Leptogium subtile                   
Fu  Leptoporus mollis                   
Lobaria pulmonaria                   
A260Motacilla flava                   
A548Perisoreus infaustus    11  50           
A072Pernis apivorus             
Fu  Phellinus chrysoloma                   
Fu  Phellinus ferrugineofuscus                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus populicola                   
Fu  Phellinus viticola                   
Fu  Phlebia centrifuga                   
A241Picoides tridactylus    11  50           
Fu  Polyporus pseudobetulinus                   
Fu  Postia lateritia                   
Fu  Protomerulius caryae                   
Ramalina thrausta                   
Fu  Rhodonia placenta                   
Rosa acicularis                   
Fu  Skeletocutis kuehneri                   
Fu  Skeletocutis odora                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
Fu  Steccherinum collabens                   
A534Tarsiger cyanurus                   
A108Tetrao urogallus    11  50           
Fu  Tubulicrinis hirtellus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N0725.00
N160.00
N1772.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Jonkerinsalon alue on laaja ja pitkänomainen alue. Aluetta luonnehtivat metsäiset vaarat, karut rämeet ja paikoin lehtomaiset korvet Maisemaa elävöittävät lukuisat purot, joet ja lammet. Rajaus on repaleinen, mutta eri alueet ovat yhteydessä tosiinsa. Natura-alueen yhtenäisimmän alueen muodostaa Jonkerinsalon luonnonsuojelualue Hiidenportin-Pölhövaaran ympäristössä. Alueen metsät ovat tyypillisiä havupuuvaltaisia sekapuustoisia vanhoja metsiä. Puolukka-mustikkatyypin tuoreet kankaat ovat yleisiä, mutta paikoin esiintyy myös rehevämpiä lehtomaisia kankaita. Metsät ovat laajalti luonnonmetsiä. Lahopuuta on enimmäkseen suhteellisen paljon ja monipuolisesti. Haapaa ja raitaa esiintyy, mutta paikoin haapoja on taskutettu. Alueen männyissä on nähtävillä palokoroja ja Hiidenportin itäpuolella on nuorempi metsäpalon jäljille syntynyt männikkö. Jonkerinsalon alue on soiden ja kankaiden mosaiikkia ja alueella esiintyy monenlaisia soita rehevistä korvista, rämeisiin ja karuihin nevoihin. Enimmäkseen suot ovat pienialaisia eikä alueella esiinny erityisen merkittäviä laajoja suoyhdistymiä. Jonkerinsalon alueella on seudulle tyypillisesti melko runsaasti lampia ja puroja. Honkavaaran aarniometsäalueella on useita lampia, jotka muodostavat merkittävän pienvesikokonaisuuden Kivijärven ja Pienen Kivijärven kanssa. Järvet eivät tosin kuulu Natura-alueeseen. Jonkerinsalon luonnonsuojelualueella on Hiidenportin rotkolaakso, joka tosin on suhteellisen vaatimaton. Jonkerinsalon alueella viihtyvät mm uhanalainen liito-orava sekä metsäpeura. Aarniometsät tarjoavat oivan elinalueen niin metsolle, kuukkelille, palokärjelle kuin pohjantikallekin. Erityisen runsaasti alueen aarniometsistä on löydetty eri kääpälajeja, joukossa lukuisia vanhan metsän tyyppilajeja kuten: riekonkääpä, silokääpä, harjasorakas ja raidantuoksukääpä. Muita alueella runsaita vanhan metsän lajeja on esim. raidankeuhkojäkälä.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02b
MD01.01b
LJ01.03i
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Saaristo, L. 1998: Korpikolvan elinympäristövaatimukset ja populaatiorakenne. - Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, ekologian ja systematiikan laitos. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0060.00
FI0340.00

5.3 Site designation (optional)

Jonkerinsalo on erityinen suojelualue. Siihen liittyy vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita. Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Vesiluonnon suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Meriruoko, A. 2011: Jonkerinsalon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 53 s.Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 101
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY