Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200251

1.3 Site name

Lentuan alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.638900
Latitude:64.248600

2.2 Area [ha]

6591.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      4750  0.00 
3160  info      0.00 
3260  info      0.5  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7310  info      30  0.00 
8220  info      70  0.00 
8230  info      0.1  0.00 
9010  info      775  0.00 
9050  info      0.1  0.00 
9060  info      30  0.00 
91D0  info      230  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1937Rangifer tarandus fennicus          
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex elata subsp. omskiana                   
A640Larus fuscus fuscus    25  30           
Littorella uniflora                   
A072Pernis apivorus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0672.00
N073.00
N160.00
N1724.00
N190.00
N221.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lentua on yksi harvoista säännöstelemättömistä Kainuun suurista järvistä ja alueen arvokkain järvikokonaisuus. Kallioperä on graniittigneissiä. Maisemakuvaa hallitsevat järveä ympäröivät vaarat. Avointa järvenselkää reunustavat salosaarten rajaamat lahdet ja salmet. Saaristo on suuntautunut luoteesta kaakkoon. Kalliorannat ovat yleisiä, mutta myös huuhtoutuneita kivikoita, somerikoita ja turverantoja on paljon. Alueen halki kulkevaan harjuun liittyy edustavia laajoja hiekkarantoja. Alueella on myös taskuhietikoita ja hiekkasärkkiä. Järvenselällä ja pienten saarten rantavesissä on louhikoitten muodostamia karikoita. Lentuan vedet laskevat Lentuankosken kautta Lammasjärveen. Lentuaan laskevat vedet ovat humuspitoisia, mutta järven veden väri on Oulujoen vesistöalueen järviä kirkkaampi. Veden laatu on hyvä, joskin maa- ja metsätalous ja sekä kalanviljely ovat aiheuttaneet rehevöitymistä. Rantakasvillisuus on niukkaa. Järvi kuuluu lähinnä korte-ruoko-järvityyppiin. Avointen selkävesien kivikko- ja moreenirannat ovat lähes kasvittomia. Suojaisemmilla kivikkorannoilla on harvoja jouhi-, pullo- ja Lentualle tyypillisen idänpiukkasaran kasvustoja. Rantavesissä kasvaa rantaluikkaa, nuottaruohoa, lahnaruohoa ja järvisätkintä. Järvessä kasvaa myös harvinainen raani. Kasvillisuudeltaan niukat hiekkarannat ovat Lentualle tyypillisiä. Rantaleinikki, hapsiluikka ja rentovihvilä kuuluvat mm. niiden lajistoon. Järviruokoa kasvaa matalikoilla ja särkillä. Jokien ja purojen suilla ja suojaisissa poukamissa on paremmin kehittyneitä kasvillisuusvyöhykkeitä: kelluslehtisistä mm. pohjanlummetta, uistinvitaa ja kelluskeiholehteä. Lentuan rantojen ja saarten metsät eivät ole kovin vanhoja, sillä niitä hyödynnettiin voimakkaasti mm. tervanpolton aikakaudella. Luonnonsuojelualueella olevat saaristometsät ovat saavuttamassa tukkipuuvaiheen. Metsätyypit ovat karunpuoleisia ja saaristossa mänty on vallitseva puulaji. Reheviä metsiä on niukanlaisesti jokisuilla ja Lentuankosken rannoilla. Lentuan saarten pesimälinnustoon kuuluvat selkä-, kala- ja naurulokit ja kalatiirat. Kuikka, telkkä, tukkakoskelo ja isokoskelo ovat tyypillistä vesilinnustoa. Myös kaakkurista on havaintoja. Petolinnuista alueella esiintyvät mm. mehiläishaukka sekä tuuli-, ampu- ja nuolihaukka. Lentua on metsäpeuran talvehtimisaluetta, ja se liikkuu alueella myös kesäisin. Lentuan luonnontilaisuutta kuvastavat myös sen taimen-, harjus- ja siikakannat. Suurin kalataloudellinen merkitys on muikulla.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02b
LH01b
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Pusenius Jyrki, Miettunen Jenni, Juntunen Arto & Kilpeläinen Kauko: Metsäpeuran nykytila ja tutkimus Suomessa. Metsäpeuratapaaminen 17.11.2011, Kuhmo. Pptx-esitys.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI000.00
FI03100.00

5.3 Site designation (optional)

Lentuan luonnonsuojelualue on osa Ystävyyden puiston luonnonsuojelualuetta. Muut rajauksessa olevat rannat sisältyvät valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Niiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Rantojensuojelurajaukseen sisältyvillä vesialueilla suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hoikka, K., Meriruoko, A. ja Pulkkinen, E. 2009: Ystävyyden puiston hoito- ja käyttösuunnitelma. 142 s. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 69. LENTUAN (KUHMO) NATURA 2000 –ALUEEN (FI1200251) ENNALLISTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. Metsähallitus 2005
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY