Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200252

1.3 Site name

Iso Palonen - Maariansärkät

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.178600
Latitude:64.310600

2.2 Area [ha]

4053.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      610  0.00 
3160  info      80  0.00 
3210  info      30  0.00 
6450  info      0.00 
7110  info      206  0.00 
7140  info      75  0.00 
7160  info      0.2  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
7310  info      470  0.00 
9010  info      970  0.00 
9060  info      230  0.00 
91D0  info      566  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1912Gulo gulo          DD 
M1937Rangifer tarandus fennicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1352Canis lupus                   
A542Emberiza rustica                   
Lobaria pulmonaria                   
1361Lynx lynx                   
A260Motacilla flava                   
A277Oenanthe oenanthe                   
A072Pernis apivorus             
A108Tetrao urogallus    24  49           
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.00
N0728.00
N160.00
N1754.00
N191.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Iso-Palosen - Maariansärkkien alue on lukuisien järvien, joista suurimmat ovat Iso-Palonen ja Veräinen, näiden välisten karunpuoleisten kangasselänteiden ja pienialaisten soiden muodostamaa sokkelikkoa. Alue on edustava, suo- ja vesiluonnoltaan kohtalaisen luonnontilaisena säilynyt näyte pienipiirteistä karujen järvien ja lukuisten pienvesien, näiden välisten karunpuoleisten kankaiden ja suojuottien luonnehtimaa kainuulaista luontoa. Alue on geomorfologialtaan monipuolinen, ja maisemallisesti arvokkaimpia ovat harju- ja drumliinimuodostumien hallitsemat osat. Kallioperältään alue kuuluu ns. presvekokarelidiseen pohjakompleksiin, jonka graniittigneissi edustaa Suomen vanhinta kallioperää. Alueen kautta kulkee mannerjäätikön kulkusuuntainen kallioperän ruhjelaakso. Tätä kallioperän painannetta seuraa harjujakso. Maariansärkän alueella harju muodostaa komean selänteen, jossa on rinnakkaisselänteitä, suppia ja sivuhaaroja. Maariansärkkien alue sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Kylmänsärkkien kohdalla harju laajenee kookkaaksi, tasalakiseksi harjulaajentumaksi. Iso-Palosen länsipäästä harju jatkaa edelleen Jäkäläsärkkänä länsiluoteeseen. Iso-Palosen ja Veräisen ympäristössä on edustava drumliinikeskittymä. Drumliinien muodot heijastuvat selvästi myös alueen vesistöjen muotoihin. Järvet edustavat karuja vedenjakajaseudulle ominaisia tyyppejä. Ne ovat kirkas- tai ruskeavetisiä, kivikko-, hiekka- tai turverantaisia vesiä. Tärkeimmät ilmaversoiset ovat harvahkoina kasvustoina esiintyvät järvikorte ja -ruoko. Hiekkapohjaisilla rannoilla esiintyy nuottaruohoa. Uposlehtisiä vesikasveja on erittäin niukasti. Pinnanmyötäisesti umpeenkasvavat pienet lammet edustavat ulpukkatyyppiä. Virtaavista vesistä suurin on kaakosta Veräiseen laskeva Viiksimonjoki. Suot ovat pienialaisia ja sijaitsevat usein drumliinien välisissä painanteissa. Hyvin kehittyneitä aapasuoyhdistymiä alueella ei ole, joten myös nevoja on niukasti. Alueella on muutama rahkasammalrimpinen neva, mutta laajoja märkiä rimpinevoja ei ole. Pienet saranevalaikut ja luhtanevat vesistöjen liepeillä ovat melko yleisiä. Kankaitten ja vesistöjen lomassa on rämejuotteja, jotka välillä avartuvat hieman laajemmiksi nevarämeiksi. Tavallisin tyyppi on tupasvillaräme, mutta myös pallosara- ja isovarpurämeitä sekä lyhytkortisia ja rahkasammalrimpisiä nevarämeitä on paljon. Varsinaisia korpia on hyvin niukasti, mutta jokien ja purojen varsilla on luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia ja parissa kohtaa avo- ja pensaikkoluhtia. Lähteikköjä on vähän. Runsasravinteiset suot puuttuvat alueelta, joskin mesotrofiaa esiintyy paikoin. Ojitettuja soita on mm. Viiksimonjoen varressa. Valtaosa alueen metsistä on variksenmarja-puolukkatyypin mäntykankaita. Puolukka-mustikkatyypin kuusivaltaisia metsiä on yleisesti, mutta pienempinä aloina rinteiden alaosissa. Kankaiden laella on monin paikoin variksenmarja-kanervatyypin männiköitä ja harjuilla karuja jäkäläkankaita. Ruohoiset tulvametsät edustavat rehevintä metsäkasvillisuutta. Vanhoja luonnonmetsiä alueella ei ole. Alueella on suuri merkitys retkeilyn kannalta.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Lb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, H./Kainuun ympäristökeskus: Muistio 28.6.2000. Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013. Pusenius Jyrki, Miettunen Jenni, Juntunen Arto & Kilpeläinen Kauko: Metsäpeuran nykytila ja tutkimus Suomessa. Metsäpeuratapaaminen 17.11.2011, Kuhmo. Pptx-esitys.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI001.00
FI0399.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Iso-Palosen - Maariansärkkien luonnonsuojelualue on osa Ystävyyden puiston luonnonsuojelualuetta. Siihen sisältyvä Maariansärkkien alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Rajauksen sisällä on yksityispalstoja, jotka on tarkoitus hankkia valtiolle luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi. Vesialueilla suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hoikka, K., Meriruoko, A. ja Pulkkinen, E. 2009: Ystävyyden puiston hoito- ja käyttösuunnitelma. 142 s. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja C 69. Iso-Palonen - Maariansärkät Natura 2000 -alueen (FI1200252, Kuhmo) ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus 2006
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY