Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200253

1.3 Site name

Kokkamo - Kylmäjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.190000
Latitude:64.151400

2.2 Area [ha]

909.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      109  0.00 
3160  info      111  0.00 
3210  info      178  0.00 
3260  info      0.00 
7140  info      11  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
9010  info      130  0.00 
9060  info      58  0.00 
91D0  info      58  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A002Gavia arctica                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0634.00
N078.00
N1758.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lähes luonnontilainen edustava kokonaisuus kirkas-ruskeavetisiä harjualueen järviä ja lampia sekä ruskeavetisiä suolampia. Rannoilla on luonnontilaisia soita ja harjuselänteellä mäntykankaita. Kokkamon - Kylmäjärven alueella on edustavaan harjujaksoon liittyviä erämaisia harjujärviä ja suppalampia. Järvityypit vaihtelevat tummavetisistä suolammista kirkasvetisiin pohjavesilampiin. Harjuaines ja drumliineja muodostava moreeni peittävät graniitti-gneissikallioperää aiheuttaen maastolle selvän suuntautuneisuuden itäkaakosta länsiluoteeseen. Sora- hiekka- ja moreenirantojen ohella turverannat ovat yleisiä, ja monet lammet ovat soiden ympäröimiä. Kasvillisuudeltaan järvityypit vaihtelevat nuottaruohojärvistä kortejärviin ja ulpukkalampiin. Rantakasvillisuusvyöhykkeet ovat heikosti kehittyneitä, ja tärkeimpiä harjulampien vesikasveja ovat pohjalehtiset. Järvien linnustoon kuuluvat mm. kuikka ja telkkä. Järvialueella tavataan Kainuun itäosille luonteenomaista kevätkutuista muikkua. Harjuselänne mäntykankaineen on maisemallisesti arvokas.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
LD01.01i
LD02i
MH01.05b
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private59
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Heikkilä, T. & Heikkinen, I. 1992. Rantojensuojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto; Selvitys 97/1991: 141 + 127 karttasivua. Helsinki. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Natura-kohdekuvaus Peruskartta 4423 07 Suullinen ilmoitus: Eero Melantie Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Maastotietokanta 2012. Luontodirektiivin raportointi 2013. Leinonen, S. 2009: Luontovaikutusten arviointi koskien ilmajohtojen rakentamissuunnitelmaa Kuhmon Lammasperän luonnonsuojelualueille. Raportti (julkaisematon). 14 s. + liitteet.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Alueen itäpäässä on valtionmaata. Alueelta on hankittu yksityismaita valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Osa suojelusta toteutettaneen yksityismaan luonnonsuojelualueena. Vesialueiden suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY