Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200300

1.3 Site name

Kivesvaaran ja Keräsenvaaran lehdot ja letot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.560300
Latitude:64.449700

2.2 Area [ha]

61.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.2  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7220  info      0.1  0.00 
7230  info      14.6  0.00 
9050  info      20.2  0.00 
91D0  info      2.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Carex appropinquata                   
Carex atherodes                   
Carex capitata                   
Carex viridula var. Bergrothii                   
Cicerbita alpina                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Epilobium davuricum                   
Listera ovata                   
Lonicera xylosteum                   
Palustriella decipiens                   
Palustriella falcata                   
Plagiothecium platyphyllum                   
Poa remota                   
Polygonatum odoratum                   
Stellaria nemorum                   
Viola mirabilis                   
Viola selkirkii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0765.00
N1935.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde sisältää viisi erillistä osa-aluetta, jotka ovat parhaiten säilyneet osat Kivesvaaran - Keräsenvaaran lehto- ja lettokeskittymästä. Kohteeseen kuuluvat alueet sisältävät kasvillisuudeltaan ja kasvilajistoltaan erittäin monipuolisen valikoima lehtoja, lehtokorpia ja lettoja sekä lähteitä. Alueella esiintyy lukuisia valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja, mm. luontodirektiivin liitteessä II mainittu laji ja muuta vaateliasta lajistoa. Kivesvaaran jyrkässä länsirinteessä on lähde ja lähdepuro sekä reheviä, lajistoltaan edustavia pohjansinivalvatin ja kotkansiiven luonnehtimia suurruoho- ja saniaislehtoja ja lehtokorpia. Itkonpuron soidensuojelualueella on kaakkon viettävän rinteen puronvarsilla ja niiden välissä lajistoltaan ja kasvillisuudeltaan monipuolisia lehtoja, lehtokorpia ja lettoja. Purojen latvoilla on edustavia korpia, ja rinteen alapuolella lettorämettä. Vanha kulttuurivaikutus on selvä. Itkonrinteen yksityismaan luonnonsuojelualueilla on kulttuurivaikutteisia, lajistoltaan erittäin edustavia lehtoja, lehtokorpia ja lettokorpia. Leppikankaan letto on pieni ja rehevä rinneletto. Lettotyyppejä on edustava valikoima ja erityisesti puronvarressa uhanalaista lajistoa. Alueen nurkassa on huurresammallähde. Näsäsenpuron varressa Suorannan talon kohdalla on lehtoa sekä huurresammallähde.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Mb
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal63
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private37
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteanmietintö 1988 (16): 1-279. Helsinki. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Jäkäläniemi, A. & Ulvinen, T. 1992. Kainuun uhanalaiset kasvit. - Kainuun Liitto. B 7: 1-279. Kajaani. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalainen , kasvi) Maastoinventoinnit, S.Leinonen 1985 Natura-kohdekuvaus Peruskarttalehdet 3432 08, 09 Tietokantapäivitys 2016: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 3/2014. Laine, A. 2003: Kolmen kainuulaisen leton kasvillisuuden kehityshistoria ja niiton vaikutus kasvillisuuteen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Ekologian ja systematiikan laitos. Julkaisematon.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0012.00
FI0355.00
FI1633.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kivesvaaran lehto: lehtojensuojeluohjelma (n. 6 ha). Alue on hankittu valtiolle, ja sille perustetaan luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Leppikankaan letto: yksityismaan luonnonsuojelualue (2 päätöstä, yht. 12 ha). Itkonpuron soidensuojelualue: soidensuojeluohjelma (n. 33 ha) toteutunut kohde. Itkonrinne: soidensuojeluohjelma, yksityismaan luonnonsuojelualue (2 päätöstä, 8 ha). Näsäsenpuron varsi: ei sisälly vahvistettuihin suojeluohjelmiin (n. 1,5 ha); suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY