Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200304

1.3 Site name

Antinmäki-Kylmänpuro ja Hevossuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.041400
Latitude:64.347500

2.2 Area [ha]

90.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.9  0.00 
3260  info      1.8  0.00 
6270  info      0.07  0.00 
6430  info      0.14  0.00 
7140  info      2.6  0.00 
7160  info      0.04  0.00 
7230  info      17.4  0.00 
7310  info      13.9  0.00 
8220  info      3.6  0.00 
9010  info      5.5  0.00 
9050  info      6.4  0.00 
9080  info      1.4  0.00 
91D0  info      5.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anemone nemorosa                   
Asplenium viride                   
Asterella gracilis                   
Bryum intermedium subsp. nitidulum                   
Campyliadelphus chrysophyllus                   
Carex atherodes                   
Carex heleonastes                   
Carex laxa                   
Carex rhynchophysa                   
Cerastium fontanum subsp. vulgare var. kajanense                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Dicranum brevifolium                   
Epipogium aphyllum                   
Equisetum scirpoides                   
Listera ovata                   
Lychnis alpina var. serpentinicola                   
Weissia controversa                   
Zygodon viridissimus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0742.00
N1746.00
N197.00
N224.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu neljästä erillisestä osa-alueesta, joista Hevossuon alue (n. 23 ha) sijaitsee Kontiomäen lounaispuolella ja Kylmänpuron (n. 27 ha), Matokallion (n. 2 ha) ja Mölkän (n. 38 ha) alueet Oulujärven Pitkänperän lahden perukan ympäristössä. Kohteella on monipuolinen valikoima reheviä suotyyppejä, lehtoja ja serpentiniittikasvillisuutta ja näillä esiintyviä valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Kohteella esiintyy kaksi luontodirektiivin liitteessä II mainittua kasvilajia sekä liito-oravaa. Mölkän alueella on merkitystä perinnebiotooppien, boreaalisten lehtojen, lettojen ja ultraemäksisten kallioiden sekä näiden uhanalaisen kasvilajiston suojelun kannalta. Matokallio on merkittävä serpentiniittikallioiden (ultraemäksisten kallioiden) kasvillisuuden ja uhanalaisen kasvilajiston suojelun kannalta. Alueella on merkittävä kainuunnurmihärkin esiintymä. Kylmäpuron varressa on edustavia korpia, ja koivu- harmaaleppäluhtaa sekä hieman lettokorpia ja -rämeitä. Runsas vienan- ja kaislasaran esiintymä ja muuta uhanalaista lajistoa. Puro on luonnontilainen. Hevossuon - Hevoslammen alueella on rehevää lettoa ja erittäin uhanalaisen verikämmekän kasvupaikka. Alueella on myös muuta uhanalaista lettolajistoa. Alueen kallioperä on kivilajistoltaan ja geologialtaan erikoinen. Emäksisen kallioperän ansiosta alueilla on lehtoja sekä reheviä soita, joilla kasvaa uhanalaista ja vaateliasta luhtien, korpien ja lettojen lajistoa. Alueella on myös ultraemäksisten serpentiniittikallioiden harvinaista kasvillisuutta. Mölkän alue sijaitsee laajan, osittain moreenipeitteisen Antinmäen pohjois- ja koillisrinteillä. Antinmäen laki ja rinteet ovat suurelta osin hakattu lukuun ottamatta Mölkän alueen jäljellä olevia rinnemetsiä. Antinmäki kuuluu osana Jormuan ofioliittikompleksiin, jossa pääkivilajina on serpentiniitti. Geomorfologisesti alue on vaatimaton, sillä rinteessä on vain muutamia jyrkänteisiä kohtia, joissa pystyseinämien korkeus on 2-3 metriä. Silokalliot ovat pieniä ja tavanomaisia. Pieniantinmäen luonnonsuojelualueella on rinteessä lehtokasvillisuutta ja edustavaa lettokorpea sekä entisellä asuinpaikalla monilajista tuoretta niittyä, jota on vuosittain hoidettu niittämällä 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Pienialaisella Antinsuolla on rimpistä lettoväkäsammal-lettoa ja rämelettoa sekä laiteilla letto- ja lehtokorpia, lehtoja ja tihkupintoja. Rinteen alla olevalla Piilemän suolla on erityyppisiä lettoja: lettokorpea ja -rämettä sekä avoimempaa heterahkasammal-lettoa. Piilemän suo on ojitusten takia laiteilta kuivahtanut ja vesakoitunut. Antinsuon ja Piilemän välisellä rinteellä on kookasta havupuuvaltaista kangasmetsää, jossa on lehto- ja lehtokorpijuotteja. Erikoisesta kallioperästä kertoo siniheinän runsaus metsäkasvillisuudessa. Hakkuut ulottuvat kielekkeenä suojelualueen sisälle. Mölkässä on myös kituliasta männikköä kasvava laakea kallioalue. Mölkän alueella tavattuja valtakunnallisesti uhanalaisia kasveja ovat veri- ja kaitakämmekkä, metsänemä ja serpentiinipikkutervakko. Lisäksi alueella on tavattu alueellisesti uhanalaisia putkilokasveja (valkovuokko, himmeävilla ja hentokorte) ja useita vaateliaita sammalia, mm. uhanalainen viheruurresammal. Matokallio on länteen ja lounaaseen viettävä jäkäläpeitteinen silokallio, joka on serpentiniittiä. Sen päällä kasvaa harvaa männikköä. Matokalliolla esiintyy useita serpentiniittikallioille ominaisia kasvilajeja. Se on merkittävin uhanalaisen kainuunnurmihärkin esiintymistä. Kainuunnurmihärkin seurassa kasvaa mm. serpentiinipikkutervakkoa ja viherraunioista. Lisäksi Matokalliolla esiintyy uhanalaista seitahiirensammalta ja useita alueellisesti uhanalaisia sammallajeja. Itse serpentiinikallio on luonnontilainen, mutta ympäristössä tehdyt hakkuut ovat lisänneet kallioiden paahteisuutta. Kylmänpuro on pitkässä laaksossa kohti pohjoisluodetta virtaava puro, jonka rantoja leimaa lettokorpisuus. Alajuoksulla on edustavaa metsäluhtaa. Rajauksen yläosassa on reheviä luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia. Vaarantuneista lajeista alueella kasvaa useissa kohdin runsaana vienansara. Luhtaisilla paikoilla kasvaa Kainuussa silmälläpidettäväksi luokiteltua kaislasaraa. Puronotkoa reunustavat etenkin rajauksen eteläosassa sekä alajuoksun länsireunalla jyrkät kuusikkoiset rinteet. Rajauksen eteläosassa itäpuolen rinteellä on lehtoa. Puro on luonnontilainen. Hevossuon - Hevoslammen alueella on rehevää lettoa ja erittäin uhanalaisen verikämmekän kasvupaikka sekä muuta uhanalaista lettolajistoa. Alue on parhaiten säilynyt osa aiemmin laajempaa lettosoiden luonnehtimaa aluetta. Hevossuon eteläosassa on avoimehkoa lettoväkäsammal-lettoa, jossa on suon vaateliainta lajistoa (mm. lettosara, verikämmekkä, kiiltosirppisammal). Hevoslammen rannat ovat rimpilettoja, jotka vaihettuvat kankaan reunoille lettokorviksi ja -rämeiksi. Lammen lähistöllä on avolähde. Hevossuon pohjoisosassa on vanhoja ojituksia. Hevoslammen luoteiskärkeen laskevan kuivatusojan mukana kasautuu alueelle kiintoainesta. Alueen laiteilla on jälkiä hakkuista.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mb
Hb
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal26
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private74
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Husa, J., Teeriaho, J. & Kontula, T. 2000: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Kainuussa. Suomen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 194. 123 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: kasvillisuus, kasvisto, kalliot) Jäkäläniemi, A. & Ulvinen, T. 1992. Kainuun uhanalaiset kasvit. - Kainuun Liitto. B 7: 1 - 279. Kajaani. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalainen, kasvi) Kärkkäinen, K. & Ulvinen, T. 1989: Nurmihärkin serpentiinimuunnosten suojelusuunnitelma. (julkaisematon selvitys) Maastokäynti 20.6.1985. E.Raatikainen, E.Kaakinen Muistio Antinmäen alueen suojeluarvoista. Oulun lääninhallitus. 1990-luku. (Julkaisematon selvitys) Natura-kohdekuvaus (Maarit Vainio 1996) Peruskarttalehdet 3434 01, 04, 05 Soidensuojelun perusohjelman täydennys Virtanen, R. & Ohenoja, M. 1994: Viheruurresammalen (Z. viridissimus) suojelu- ja hoitosuunnitelma. Oulun yliopisto. Kasvitieteen laitos. 14 s. + 11 liitettä. (julkaisematon selvitys) Tietokantapäivitys 2016: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 3/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0063.00
FI1637.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kylmänpuron, Hevossuon ja Matokallion alueet eivät sisälly valtioneuvoston vahvistamiin suojeluohjelmiin. Osa Mölkän alueesta sisältyy valtakunnallisen soidensuojelun perusohjelman kohteeseen nimeltä Antinsuo. Hevossuon alue on kokonaisuudessaan hankittu valtiolle suojelutarkoitukseen. Kylmänpuron alueella kahdelle tilalle on perustettu yksityismaan luonnonsuojelualue. Mölkän alueella on kolme yksityismaan luonnonsuojelualuetta (yhteensä n. 25 ha), ja pieni alue (n. 1 ha) on ostettu valtiolle suojelutarkoituksessa. Matokallion suojelu on toteutunut luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisena erityisesti suojeltavan lajin (kainuunnurmihärkki) esiintymispaikan rajaamispäätöksellä. Jäljellä olevien alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kainuun ympäristökeskus, PL 115, 87101 Kajaani Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kainuun ympäristökeskus 2006: Pieniantinmäen hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistus. Metsähallitus 2010: Hevossuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Kainuun ympäristökeskus 2007: PALTAMON MATOKALLION PUUSTON HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2017. Dnro 1299L0070.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY