Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200402

1.3 Site name

Nuottivaara - Puhakkasuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.912500
Latitude:65.064200

2.2 Area [ha]

479.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.3  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7140  info      14  0.00 
7160  info      0.4  0.00 
7220  info      0.01  0.00 
7230  info      24  0.00 
8220  info      0.1  0.00 
9010  info      383  0.00 
9050  info      14  0.00 
91D0  info      33  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    10  area     
P1528Saxifraga hirculus    800  1000  fstems     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Fu  Amylocystis lapponica                   
A087Buteo buteo             
Cicerbita alpina                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Epilobium alsinifolium                   
Galium triflorum                   
Fu  Hericium coralloides                   
Listera ovata                   
Lobaria pulmonaria                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus populicola                   
Fu  Phellinus viticola                   
Ranunculus aquatilis var. diffusus                   
Stellaria borealis                   
Stellaria nemorum                   
A534Tarsiger cyanurus                   
A108Tetrao urogallus    11  50           
Viola selkirkii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0711.00
N1784.00
N193.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Nuottivaaran vanhojen metsien alueella korkeusvaihtelu on noin 170 m. Metsäalasta yli 80 % on korkeita metsiä. Kuusi on valtapuu, usein iältään 150 v. Seassa on vanhaa lehtipuuta. Monilla rinteillä ja notkoissa on paljon lahopuuta. Metsissä on aiemmi tehty harsintoja, mm. vanhat männyt puuttuvat. Lahottajistossa on kuitenkin aarniometsälajeja. Rinteillä on yleisesti lehto- ja lähdetihkujuotteja, joissa on havaittu useita maakunnallisesti merkittäviä kasvilajeja. Puhakkasuo sijaitsee vaarojen välisessä laaksossa. Tonkopuron ja siihen laskevien purojen varsilla on monipuolisesti lettoja, lähteikköjä ja reheviä korpia käsittäviä suolahdekkeita. Itse Puhakkasuo on kaltevaa rimpilettoa ja mesotrofista nevakorpea. Tonkopuron pohjoispuoleiset lettokorvet ja lähteiköt ovat erityisen edustavia. Alueella on myös huurresammallähteitä, joista yksi on erityisen hieno mattomaisine lettorikko- ja vuorolehtihorsmakasvustoineen. Niin vaarojen rinteillä kuin Puhakkasuollakin on useita maakunnallisesti merkittäviä kasvilajeja sekä luontodirektiivin liitteessä II mainittuja lajeja. Maantie kulkee Tonkovaaran ja Ison Nuottivaaran välistä. Rajauksen länsipäässä Tonkopuron varsilla on vanhoja ojituksia, mutta lähdekasvillisuus on kuitenkin elpynyt ja muukin lajisto säilynyt. Alueella on myös merkkejä vanhasta niittytaloudesta. Alue on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Sillä on erityistä merkitystä boreaalisten luonnonmetsien, vaaranrinteiden lehtojen, rehevien lettojen, korpien ja lähdesoiden sekä pienvesien kasvillisuuden ja eläimistön suojelulle. Alueella esiintyy luontodirektiivin liitteessä II mainittuja lajeja.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
LD01.02o
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat,luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Nuottivaara kuuluu valtioneuvoston vahvistamaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Puhakkasuo soidensuojelun perusohjelmaan. Puhakkasuon rajausta on tarkistettu (pieni laajennus rajauksen luoteiskärjessä lehtokorven takia ja hakkuista johtuva supistus kaakkoiskärjessä). Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY