Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200406

1.3 Site name

Kuirivaara

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.888600
Latitude:64.895300

2.2 Area [ha]

1753.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      3.08  0.00 
3260  info      6.617  0.00 
7110  info      7.6  0.00 
7140  info      7.1  0.00 
7160  info      1.908  0.00 
7220  info      0.271  0.00 
7230  info      50.505  0.00 
7310  info      115  0.00 
8220  info      0.416  0.00 
9010  info      1338  0.00 
9050  info      63  0.00 
9080  info      3.149  0.00 
91D0  info      206  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
P1528Saxifraga hirculus    2000  2000  fstems   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Amylocystis lapponica                   
Antrodiella citrinella                   
Carex buxbaumii subsp. mutica                   
Carex panicea                   
Chaenotheca gracilenta                   
Chaenotheca gracillima                   
Cicerbita alpina                   
Dactylorhiza fuchsii                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
A542Emberiza rustica                   
Evernia divaricata                   
Gloiodon strigosus                   
Gnaphalium norvegicum                   
Listera ovata                   
Petasites frigidus                   
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus viticola                   
A605Phylloscopus borealis             
Poa remota                   
Potamogeton filiformis                   
Ramalina thrausta                   
Ranunculus polyanthemos                   
Sclerophora coniophaea                   
Skeletocutis stellae                   
Stellaria borealis                   
Stellaria nemorum                   
A534Tarsiger cyanurus             
A108Tetrao urogallus    11  50           
Utricularia stygia                   
Viola mirabilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0725.00
N1773.00
N192.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuirivaaran aluekokonaisuus muodostuu vanhojen metsien kohteesta, lehtojensuojelualueesta sekä soidensuojeluohjelman kohteesta. Korkeus merenpinnasta on 230-379 m. Korkeita metsiä on alueesta liki 80 %. Koivuvaltaisiakin kuvioita on paikoin kuusikoiden lomassa. Lehdot ja lehtomaiset kankaat ovat juotteina rinteillä. Korkeimmat lakialueet kasvavat harvaa kuusi-koivu-haapa-sekametsää. Metsiä on harsittu kauttaaltaan 1920-luvulla, mutta lahopuusto ja lajisto on kuitenkin monipuolinen. Kuirivaaran ja Ruununrinnan välissä, vaarojen varjorinteillä ja soistuneissa painanteissa on lehtoalue. Kasvillisuustyypit ovat metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarja-lehto sekä kosteat saniaislehdot, pohjansinivalvattilehdot ja lehtokorvet. Valtapuu on järeä kuusi, jonka seassa on kookkaita koivuja, haapoja ja raitoja; paikoin on harmaalepikkoa ja tuomitiheikköjä. Näsiä, hapsisara, mustakonnanmarja, mansikka ja lehtotähtimö edustavat harvinaista lajistoa. Lakisuon - Vattukummunrämeen soilla on mm. lähdesoita ja lettorikon kasvupaikka. Teerilammessa on yksi kolmesta jouhividan kasvupaikasta Kainuussa. Kuirivaaran aluekokonaisuus edustaa poikkeuksellisen monipuolisesti Kainuun vaaraluonnon vanhoja metsiä, lehtoja ja reheviä soita. Alueella on myös lajistollisesti arvokasta pienvesiluontoa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Mb
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat,luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013. Kuivivaaran kasvillisuus ja kasvisto. Raportti, Metsähallitus 1995 (raportissa ei nimetty tekijää, Keränen & Mäntylä)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0097.00
FI033.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueeseen kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, jota esitetään laajennettavaksi valtion omistamalla Heinisuon alueella. Lisäksi alueella on lehtojensuojelualue sekä soidensuojelun perusohjelman kohde. Koko alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain ja vesilain (vesiluonto) nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: KUIRIVAARAN MUROSUON ENNALLISTAMISSUUNNITELMA. Metsähallitus 2002 Teerisuon - Pallisuon ennallistamissuunnitelma, Kuirivaaran Natura-alue, Puolanka. Metsähallitus 2003
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY