Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200411

1.3 Site name

Kurikkavaaran aarnialue ja lehdot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.833600
Latitude:64.779200

2.2 Area [ha]

116.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
7160  info      0.3  0.00 
7220  info      0.02  0.00 
7230  info      0.00 
8210  info      0.1  0.00 
9010  info      72  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum    12090  12090  shoots   
P6216Hamatocaulis vernicosus         
M1910Pteromys volans    10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Fu  Amylocystis lapponica                   
Fu  Bovista paludosa                   
Carex appropinquata                   
Cicerbita alpina                   
Cystopteris montana                   
A236Dryocopus martius                 
Epilobium alsinifolium                   
Galium triflorum                   
Gentianella amarella                   
Listera ovata                   
Lobaria pulmonaria                   
Palustriella decipiens                   
Fu  Phellinus chrysoloma                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus populicola                   
A315Phylloscopus collybita                 
A241Picoides tridactylus                 
A155Scolopax rusticola                   
Seligeria campylopoda                   
A108Tetrao urogallus                 
Viola mirabilis                   
Viola selkirkii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N078.00
N1783.00
N198.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde muodostuu kuudesta erillisestä osasta. Kurikkavaaran aarnialue (Liejeenjokivarsi): boreaalisen luonnonmetsän, lehtojen, rehevien korpien, rinne- ja lähdesoiden suojelun kannalta arvokas kohde. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän mietinnössä ehdotettu suojeltavaksi aarnialueena. Liejeenjokivarressa on arvokkaita vanhan metsän kuvioita. Vesikasvillisuudeltaan edustava koskinen Liejeenjoki virtaa kahden vaaran välistä. Toinen rinne on erittäin jyrkkä. Luonnontilaisen kaltaisten vanhojen metsien notkoissa sekä puro- ja lähdeuomissa on runsaasti kuollutta puuta. Lähes kaikissa notkoissa on lehtoa ja reheviä korpia. Jokivarressa on lisäksi edustavaa lehtomaista tulvametsää. Alueella on useita harvinaisen komeita lähteitä, jotka ovat aikojen saatossa syövyttäneet kattilamaisia kuoppia rinteiden tyveen. Jokivarressa on myös lähteinen letto, jossa on useita kummuksi kasvaneita meso-eutrofisia lähteitä ja laajalti lähdesuota. Alue on luonnontilainen. Maantien itäpuolella Kurikkavaaran länsirinteessä on kaksiosainen lehtojensuojelurajaus. Kulttuurivaikutteisten, kuusi-harmaaleppävaltaisten tuoreiden lehtojen ja kosteiden suurruoholehtojen lisäksi alueella on entisten lehtoniittyjen tapaista kasvillisuutta vanhoine lehtipuineen, kuusivaltaisia lehtokorpia, lettokorpia ja -rämeitä sekä huurresammallähteitä. Kasvilajistossa on vaateliaita ja uhanalaisia lajeja, mm. vuoriloikon toinen tunnettu esiintymä Kainuussa. Lisäksi alueella on harvinainen myyränporraslehtokorpi. Alue on monipuolinen, ja ihmisen vaikutus ilmenee sekä vanhana kulttuurivaikutuksena että aluetta rajaavissa hakkuissa, kärryteissä jne. Välittömästi tien länsipuolella Pahajärveen laskevan ojan lehto- ja lettokorpinotkossa on Suomen eteläisin tunnettu vuoriloikon esiintymä. Pienen Vuorijärven pohjoispuolella siniheinäisellä lettorämemuuttumalla on vaateliasta kasvilajistoa. Pienen Vuorijärven ja Pahajärven välisellä suolla on lettokorpea, avointa lettoa ja huurresammallähteikköjä. Suon luonnontila on muuttunut ojitusten takia. Ison Vuorijärven luoteiskärjen suolahdekkeessa on lettoa ja lähteikköä. Alueelta on löydetty uhanalaista lettotuhkeloa. Lisäksi alueilla kasvaa muuta vaateliasta lettolajistoa. Ison Vuorijärven länsirannalla on jyrkkiä kalkkikalliorinteitä, joilla kasvaa mm. uhanalaista horkkakatkeroa ja maakunnallisesti merkittävää lehtolajistoa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
MD01.01i
MJ02.01b
LJ02.07o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private12
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteanmietintö 1988 (16):1: - 279. Helsinki. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Jäkäläniemi, A. & Ulvinen, T. 1992. Kainuun uhanalaiset kasvit. - Kainuun Liitto. B 7:1 - 279. Kajaani. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalainen, kasvi, Kainuu) Maastokäynnit: 15 -16.7.1983 K.Kukko-oja Natura-kohdekuvaus Paulus, A-L ja Ohenoja, E. 1996: Lettotuhkelon (Bovista paludosa) suojelusuunnitelma. Yleinen osa. Oulun ylioppiston Kasvimuseo. Peruskarttalehdet: 3441 12, 3443 03 UHEX-rekisteri. Tietokantapäivitys 2016: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 3/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kurikkavaaran aarnialue (Liejeenjokivarsi): vanhojen metsien suojelutyöryhmä, osamietintö III, Metsähallituksen aarnialueeksi perustettava kohde Kurikkavaaran lehto: valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelman kohde, jonka rajausta on supistettu. Pahajärveen laskevan puron varsi, Ison Vuorijärven ranta, Pienen Vuorijärven pohjoisranta sekä Pienen ja Ison Vuorijärven ja Pahajärven väliset suot: ehdotettuja uhanalaisten kasvien suojelukohteita, eivät sisälly vahvistettuihin suojeluohjelmiin. Liejeenjokivarren suojelu toteutetaan Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun avulla perustamalla aarnialue. Muun alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesiluonnon osalta vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Savela, O. 2010: Kurikkavaaran lehdon (Vuorela) hoitosuunnitelma. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. DNro KAIELY/43/07.01/2010. Metsähallitus 2014: Pieni-Vuorijärvi-Pahajärvi YSA soiden ennallistamissuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY