Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200500

1.3 Site name

Saukkovaaran ja Koljatinvaaran lehdot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.272800
Latitude:64.487200

2.2 Area [ha]

21.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.223  0.00 
9010  info      2.3  0.00 
9050  info      11.6  0.00 
91D0  info      0.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
A104Bonasa bonasia                   
A365Carduelis spinus                   
Cicerbita alpina                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
A542Emberiza rustica                   
A269Erithacus rubecula                   
Galium triflorum                   
Humulus lupulus                   
Listera ovata                   
A326Parus montanus                   
A274Phoenicurus phoenicurus                   
A312Phylloscopus trochiloides                   
A266Prunella modularis                   
A317Regulus regulus                   
Stellaria nemorum                   
A265Troglodytes troglodytes                   
Viola selkirkii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N1695.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde muodostuu kolmesta erillisestä lehtoalueesta Saukkovaaran ja Koljatinvaaran rinteillä. Lehtipuron lehto: Edustava ja harvinaisen näyttävä saniaislehtojen ja lehtokorpien alue. Jyrkästi länteen viettävässä rinteessä oleva purolaakso, jonka rinteillä on lehtoja ja lehtokorpia. Ylempänä rinteet ovat kuusivaltaisia, rinteen alaossa sekä puron äärellä on myös lehtipuuvaltaista (harmaaleppä, pihlaja, raita, paikoin myös suuria haapoja) metsää. Rinteen alaossa kulttuurivaikutus on selvä: alue on ollut lehtoniittynä tai hakamaana. Rinteen yläosassa on tuoreita metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarja- ja kuivempia metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyypin lehtoja. Suurimmalla osalla alueesta vallitsevat yhtenäiset edustavat saniaislehdot ja -lehtokorvet, joissa valtalajeina ovat hiirenporras, isoalvejuuri ja kotkansiipi. Pohjansinivalvattia on yleisesti. Paikoin on myös rehevää kosteaa suurruoholehtoa. Lehtotähtimöä on runsaasti. Puron pohjoispuolella alarinteessä on järeitä haapoja ja runsaasti kaatuneita lehtipuita. Koljatinvaaran lehto: Koljatinvaaran koillis- ja itärinteessä sijaitseva monipuolinen lehtoalue. Kasvillisuus vaihtelee tuoreesta metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin lehdosta saniaislehtoihin ja kosteisiin suurruoholehtoihin ja lähteisiin lehtokorpiin. Puusto on vaaran laella kuusikkoa, jonka välissä on sekapuustoisia juotteja, ja itärinteellä on harmaaleppävaltaista lehtimetsää. Humalalammen - Saukkopuron lehto: Edustavia saniais- ja suurruoholehtoja sekä vaateliasta ja uhanalaista kasvilajistoa. Humalan toiseksi pohjoisin Itä-Suomen esiintymä. Kohteen muodostaa Humalalammesta Saukkopuroon laskevan puron varressa ja vaaran pohjoisrinteellä sijaitseva kapea lehtojuotti. Rinteen jyrkimmässä osassa on purossa komea putous. Rinteessä on edustavia kotkansiipi- ja isoalvejuurivaltaisia saniaislehtoja sekä pohjansinivalvatti- ja mesiangervovaltaisia suurruoholehtoja. Puronvarren yläosassa on kuusikkoa, jyrkimmällä rinteen osalla harmaaleppää ja tuomea. Vaateliasta ja Kainuussa silmälläpidettävää kasvilajistoa. Idänuunilinnun ja pyyn elinympäristöä, myös muuta harvalukuista lintulajistoa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alapassi, M. & Alanen, A. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteanmietintö 1988 (16): 1 - 279. Helsinki. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Jäkäläniemi, A. & Ulvinen, T. 1992. Kainuun uhanalaiset kasvit. - Kainuun Liitto. B 7: 1 - 279. Kajaani. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalainen, kasvi, Kainuu) Maastokäynnit: 19.7.1983, 29.8.1983 K.Kukko-oja Natura-kohdekuvaus Peruskarttalehdet: 3434 05, 06, 08, 09 Tietokantapäivitys 2016: Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2014. Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0064.00
FI1626.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueet ovat valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohteita. Koljatinvaaran lehdosta osa (6,0 ha) on toteutettu yksityismaan luonnonsuojelualueena. Alueet on kokonaisuudessaan tarkoitus suojella luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kainuun ympäristökeskus 2009: Koljatinvaaran lehdon (Monola) hoitosuunnitelma. YSA 117897. Dnro KAI-2009-L-132 Kainuun ympäristökeskus 2009: Koljatinvaaran lehdon hoitosuunnitelma. YSA 113421. Dnro KAI-2009-L-132
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY