Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200719

1.3 Site name

Martinselkonen

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.785300
Latitude:65.190300

2.2 Area [ha]

6194.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      79.1  0.00 
3260  info      34.2  0.00 
6450  info      11.6  0.00 
7110  info      854  0.00 
7140  info      119  0.00 
7160  info      0.86  0.00 
7230  info      8.9  0.00 
7310  info      1400  0.00 
9010  info      2710  0.00 
9050  info      0.675  0.00 
9080  info      0.1  0.00 
91D0  info      1760  0.00 
91E0  info      0.561  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1912Gulo gulo          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus    10             
Amylocystis lapponica                   
A222Asio flammeus    10           
A087Buteo buteo                   
1352Canis lupus                     
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A542Emberiza rustica                   
A217Glaucidium passerinum    10           
Haploporus odorus                   
Lobaria pulmonaria                   
1361Lynx lynx                   
A260Motacilla flava                   
A537Parus cinctus    51  100           
A548Perisoreus infaustus    51  100           
A072Pernis apivorus             
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus viticola                   
A241Picoides tridactylus    51  100           
Ramalina thrausta                   
A108Tetrao urogallus    101  250           
A166Tringa glareola    101  250           
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N0752.00
N103.00
N160.00
N1742.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kokonaisuutena Martinselkonen on pohjois-kainuulaisen erämaan ja erämaaeläimistön suojelualueena ja samoilualueena erittäin arvokas. Martinselkonen sijaitsee vedenjakajalla siten, että suurin osa vesistä virtaa Itämereen, ainoastaan kaakkoiskulman vesistöt (Teerilammet - Hoikkajärvi) virtaavat Vienanmereen. Tämä näkyy myös puustossa niin, että Karttimo- ja Martinjokien valuma-alueilla metsiin on kohdistunut hakkuita aikaisempina vuosikymmeninä, kun taas Vienaan virtaavien vesien valuma-alueilla metsät ovat olleet vähäisemmän hakkuutoiminnan piirissä. Alueelta löytyy metsäkuvioita, joissa ei ole hakkuista merkkejä. Kaskeaminen on ollut hyvin yleistä, sillä kaulattuja keloja ja kaskikantoja löytyy hyvin runsaasti, samalla kun järeitä, palokoroisia vanhoja mäntyjä on hyvin niukasti. Martinselkosen metsät ovatkin pääasiassa kaskeamisen tuloksena syntyneitä, iältään arviolta 120-160-vuotiaita. Harsintahakkuita on ollut Karttimojoen ja Martinjoen valuma-alueilla. Ne ovat tapahtuneet ilmeisesti kaskeamisen jälkeen kohdistuen alueille, joita ei ole kaskettu. Martinselkosen eteläosan metsät ovat varsin karuja, suurin osa on joko kuivia tai kuivahkoja kankaita männyn ollessa selkeästi pääpuuna. Alueella on runsaasti vanhoja kantoja sekä lahonneita mäntyjä. Pohjoisosan metsät ovat nekin valtaosin mäntyvaltaisia, mutta selkeästi rehevämpiä. Lehtipuiden osuus on paikoin 20-30 % muodostuen koivusta, haavasta ja raidasta, paikoin jopa 40-60 %. Lahopuuta on alueella tasaisesti, noin kolmannes on pystylahopuuta. Lahojatkumon muodostavat mänty, kuusi ja koivu lähes kaikkialla. Kirveen koskemattomia alueita löytyy mm. Teerilampien eteläpuolelta, jossa on paikoin runsaasti järeää vanhaa mäntyä niin elävänä kuin pystykeloina ja eriasteisesti lahonneina maapuina. Martinselkonen on aluetta, jossa erilaisten rämeiden, korpien ja soistuvien kankaiden kaikki vaihtelutyypit on edustettuna. Avosuot ovat karuja sara- tai rimpinevoja: Hoikkavaaran eteläpuolella on suojuotteja, pääasiassa pallosara- ja tupasvillarämettä. Haatajansuo on karuhko saraneva ja erilaisia rämeitä käsittävä suo. Olkisuo on kaunis avosuo, jossa on myös rimpiä. Matolampien eteläpuolen suot ovat erilaisia sara-, tupasvilla- ja pallosararämeitä sekä nevaa, jossa on suursaravyöhyke. Hattuvaaran rinteillä on rinnesoita. Martinsuo on avorimpineva. Sen ja Vellivaaran välissä on korpia, rämeitä ja soistuvia kankaita. Hyödynsuolla on lyhytkortista ja rahkanevaa. Löytövaaran reunalla on lähdelettolaikku. Löytösuo ja Palosuo ovat suurimmat suot, ja ne ovat pääosaksi ruohoisia suursaranevoja. Karttimojoen varrella esiintyy tulvaniittyjä. Alueella on lukuisia erikokoisia lampia ja lampareita, sekä yksi järvi, Hoikkajärvi, rajausalueen kaakkoiskulmassa valtakunnanrajalla. Järvi on kivikkorantainen ja erämainen. Martinselkonen on luontonsa ja sijaintinsakin puolesta varsinaista petoeläinaluetta, alueella tavataan kaikki neljä suurpetoamme: ahma, susi, karhu sekä ilves. Niinikään petolinnut ja pöllöt ovat hyvin edustettuna. Mehiläishaukka, varpushaukka sekä Suomessa taantunut ampuhaukka kuuluvat lajistoon. Martinselkonen tarjoaa elinalueen myös parille lintudirektiivin liitteen I uhanalaiselle lajille. Pöllöistä varpuspöllö, suopöllö, helmipöllö sekä lapinpöllö viihtyvät alueella. Soilla tavataan runsaasti eri kahlaajalajeja ja siellä pesivät myös laulujoutsen ja kurki. Meillä harvalukuinen, soistuvien lehtojen ja rehevien lehti- ja sekametsien laji, pikkusieppo kuuluu myös alueen lajistoon. Kasvilajistoon kuuluvat mm. uhanalainen punakämmekkä sekä kääpälajistoon harvinainen raidantuoksukääpä.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91. 2011. Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto 1.1.2013. Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI002.00
FI0398.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on valtion luonnonsuojelualuetta, johon esitetään liitettäväksi luonnontilainen, soidensuojelun perusohjelmaan sisältyvä suoalue luonnonsuojelualueen luoteispuolella. Vesialueilla sovelletaan vesilain säännöksiä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus, 2011 . Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91, 143 s. MARTINSELKOSEN NATURA 2000 -ALUEEN (FI 1200 719, SUOMUSSALMI) ENNALLISTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. Metsähallitus 2006 KARTTIMONJOEN TULVANIITTYJEN HOITOSUUNNITELMA. Metsähallitus 2005 Karttimonjoen tulvaniittyjen luonnonhoitosuunnitelman täydennys. Metsähallitus 2012
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY