Database release:
SDF
Get XML
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200723

1.3 Site name

Ilosenkangas - Kylmäsuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.421400
Latitude:65.126100

2.2 Area [ha]

796.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.00 
7140  info      21  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
7230  info      0.00 
7310  info      72  0.00 
9010  info      425  0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      0.00 
91D0  info      204  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Amylocystis lapponica                   
Fu  Antrodia albobrunnea                   
Fu  Asterodon ferruginosus                   
Fu  Cinereomyces lenis                   
A082Circus cyaneus             
Fu  Fomitopsis rosea                   
Fu  Haploporus odorus                   
Fu  Hyphodontia alienata                   
Lobaria pulmonaria                   
Fu  Perenniporia subacida                   
Petasites frigidus                   
Fu  Phellinus chrysoloma                   
Fu  Phellinus ferrugineofuscus                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus populicola                   
A151Philomachus pugnax             
Fu  Phlebia centrifuga                   
Fu  Phlebia segregata                   
Fu  Postia lateritia                   
Ramalina thrausta                   
Ribes spicatum                   
A534Tarsiger cyanurus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class

% Cover

N060.00
N0737.00
N1760.00
N223.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ilosenkangas Alueella on sekä loivarinteisiä matalia että korkeita vaaroja. Metsät ovat luonnontilaisen kaltaisia. Järeitä mäntyjä on yleisesti pysty- ja maapuina. Sankat kuusikot ovat lähinnä soistuneissa notkoissa ja lahopuusto on monipuolista. Paikoin on paloilta säästyneitä kuusikoita (palorefugioita). Rehevyyttä on lähinnä korvissa ja lehtomaisia painanteita on jonkin verran. Vanhojen metsien lahottajalajistosta alueella esiintyy mm. raidantuoksukääpä, korkkikerroskääpä, riekonkääpä, hentohaprakääpä, haavanarinakääpä, aarnikääpä, pikireunakääpä, pohjanrypykkä, pursukääpä, ruostekääpä ja rusokantokääpä. Alueella pesii mm. liito-orava, kuukkeli, pohjantikka, kirjosiipikäpylintu, sirittäjä ja harvinainen sinipyrstö. Kylmäsuo Kylmäsuo on keskeltä tasaista karua rimpinevaa (OlRiN) ja laidoilta rahkasammaleista rimpinevaa (SphRiN) sekä saranevaa (OlSN). Paikoin on myös lyhytkortisia rämeitä (OlLkR). Kylmäsuon itäosa on pajuttunutta entistä suoniittyä, joka on varsinkin joenvarresta luhtaista. Luhtaisuutta on lisännyt joenvarressa oleva entinen majavanpato. Rajauksen eteläpuolelta suo on ojitettu, mutta suon vetisyyden vuoksi sillä ei ole suurta vaikutusta alueen reunaosia pidemmälle. Suo on yksi Ylä-Kainuun merkittävimmistä lintusoista. Alueella havaittiin mm. pesivä joutsenpari, kurki, harvinainen jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, suokukko, pikkukuovi, kuovi ja kapustarinta.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
MD01.01b
LJ01.03i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Ilosenkangas kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Kylmäsuo soidensuojelun perusohjelmaan. Suojelu esitetään toteutettavaksi luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY