Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200735

1.3 Site name

Riuskanselkonen

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.815300
Latitude:65.273100

2.2 Area [ha]

4226.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      59.81  0.00 
3260  info      11.92  0.00 
7110  info      154  0.00 
7140  info      51.75  0.00 
7160  info      0.963  0.00 
7230  info      48.85  0.00 
7310  info      1640  0.00 
8220  info      0.1  0.00 
9010  info      1440  0.00 
9050  info      9.68  0.00 
9080  info      1.635  0.00 
91D0  info      1190  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia infirma                   
Antrodia pulvinascens                   
Antrodiella citrinella                   
Asterodon ferruginosus                   
A104Bonasa bonasia    11  50           
A087Buteo buteo                   
Carex appropinquata                   
Cinereomyces lenis                   
Crustoderma dryinum                   
Cystostereum murraii                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Diplomitoporus crustulinus                   
A236Dryocopus martius    10           
A542Emberiza rustica                   
A098Falco columbarius    10  16           
Fomitopsis rosea                   
Gloeoporus pannocinctus                   
Gloiodon strigosus                   
Hericium coralloides                   
Kavinia alboviridis                   
A640Larus fuscus fuscus             
Laurilia sulcata                   
Leptogium subtile                   
Lobaria pulmonaria                   
Matteuccia struthiopteris                   
Metulodontia nivea                   
A260Motacilla flava                   
A548Perisoreus infaustus    51  100           
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus lundellii                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus populicola                   
Phellinus viticola                   
A151Philomachus pugnax             
Phlebia centrifuga                   
A241Picoides tridactylus    11  50           
Postia hibernica                   
Postia lateritia                   
Protomerulius caryae                   
Rhynchospora fusca                   
Skeletocutis odora                   
Skeletocutis stellae                   
A108Tetrao urogallus    59  119           
A166Tringa glareola    11  50           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0755.00
N160.00
N1743.00
N190.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Riuskanselkosen alue on arvokas, lähes luonnontilaisten soiden, pienvesien ja paikoin hyvinkin vanhojen metsien yhdistelmä. Alueella on jonkin verran hakkuiden jälkeen syntyneitä nuoria metsäkuvioita. Hakkuista huolimatta alueella on säästynyt kymmenisen ehjää 100-800 hehtaarin metsä-ja suoaluetta. Riuskanselkosen alue sisältää Ahvensuon - Karhusuon sekä Saarensuon soidensuojelualueet lähiympäristöineen, niiden väliin jäävät suot sekä laajat Riuskanselän ja Pienivaaran kankaat lähiympäristössä olevine soineen sekä Majoanjoen ja osittain Käärmejoen lähialueet. Ydinalueella parin suurimman kangasmaan ala on 100 - 200 ha. Kymmenien hehtaarien laajuisia kankaita on eri puolilla lukuisia. Maasto on suurelta osin kankaiden ja niiden välisten suojuottien vuorottelua. Metsä ja suo ovat täällä kytkeytyneet yhdeksi kokonaisuudeksi. Alueen sisällä on melko lukuisasti nuoria, hakkuun jälkeen syntyneitä, metsiä. Ydinalueella suuret kankaat ovat kuitenkin koskemattomia. Pääosa metsistä on hyvin kuusivaltaista. Puuston kasvu ei ole kovin hyvä, mutta yksittäiset vanhat puut voivat olla huomattavan suuria ja järeitä. Kautta koko alueen silmiinpistäviä ovat vanhat aihkiintuneet männyt. Myös isoa keloa on yleisesti. Kaikkiaan männyn määrä vaihtelee, korkeimmilla kankailla se on jopa valtapuu. Lehtipuuta on vaihtelevasti. Pienialaisesti saattaa olla runsaastikin haapaa ja koivua. Alueen koillisosassa haapaa on kaulattu. Yleensä koivu on iäkästä ja lahoavaa. Raitaa on siellä täällä lahoavanakin. Alueella on muutamia metsäpalokuvioita, joilla lehtipuusto on runsas. Alueen metsien rakenne on lähes kaikkialla monikerroksinen. Vanhin valtaikäluokka on yleisesti 130 - 160 v. mutta aihkit lienevät reippaasti yli 200-vuotiaita. Useilla kuvioilla on vaihtelevassa määrin kookkaita, sammaloituneita lahoavia kantoja ja lahopuita. Riuskanselän kankaalta on kääpätutkimuksissa havaittu mittava määrä harvinaisia aarniometsien ja vanhojen metsien lajeja, kuten sitruunakääpä, riekonkääpä, haavanarinakääpä ja silokääpä sekä harjasorakas. Alueen havu- ja sekametsissä viihtyvät mm. helmipöllö, pyy, metso, palokärki, pohjantikka sekä kuukkeli. Saarensuon noin 700 hehtaarin suuruinen soidensuojelualue kuuluu Kainuun aapasuovyöhykkeeseen ja sen laajin aapa, Saarensuo on pääosin karua rimpinevaa. Sillä on enimmäkseen sammalrimpiä, mutta myös avorimpiä näkyy siellä täällä. Puustoiset suot, lähinnä rämeet, sijaitsevat kankaiden laidoilla. Alueen itäosassa virtaavan Majavapuron varrella on myös vanhoja kuusia ja koivuja kasvava korpikuvio. Vanhat metsiköt, joiden keski-ikä vaihtelee 120 - 180 vuoden välillä, antavat seudulle erämaisen leiman. Metsät ovat pääasiassa kuusivaltaisia, joskin männyn ja paikoin myös koivun osuus on varsin suuri. Alueeseen kuuluu kymmenisen pikku lamparetta. Ison Ahvensuon - Karhusuon 600 hehtaarin laajuinen soidensuojelualue kuuluu niin ikään Kainuun aapasuovyöhykkeeseen ja sen suot ovat maakunnalle ominaisia pienkuvioisia aapoja. Suotyypeistä vallitsevina ovat karunpuoleiset kalvakka- ja rimpinevat. Rämeitä ja korpia on vähän, lähinnä alueen pohjois-eteläsuunnassa halkaisevan Ahvenpuron varrella. Kauan hakkaamatta olleet kankaat antavat alueelle erämaista tunnelmaa. Vain Ison Ahvensuon länsiosassa on pari männyn viljelytaimikkokuviota, mutta muuten metsiköiden keski-ikä yleensä ylittää 150 vuotta. Metsiköt ovat kuusivaltaisia, sekapuuna kasvaa mäntyä ja koivua. Myös puolenkymmentä lampea lisää alueen monipuolisuutta. Soidensuojelualueen itäpuolisen Poika-Riuskan tuntumassa on kapeita avosuojuotteja, joita kelokkoiset rämeet reunustavat. Itä- ja pohjoispuolella on kuusettumassa olevia alueita, jossa lahopuuta on monipuolisesti. Eteläpuoliset alueet ovat aarniometsämielessä edustavia. Poika-Riuskasta lähtevän puron varsilla on paikoin hiirenporrasta ja kotkansiipeä kasvavia saniaislehtokorpia. Alueelta löytyy myös lähteikkö ja siihen liittyvä lettoneva. Saarensuon itäpuolella sijaitsevat Välisuo - Teerisuon alueet sekä Iso-Riuska -lampi. Välisuo on rimpinen aapasuo, joka ainakin keskustassa on kohtalaisen ravinteinen. Teerisuo on hieman karumpi ja vähärimpisempi. Metsät soiden tuntumassa ovat jokseenkin kauttaaltaan vanhojen poimintahakkuiden läpikäymiä ja sammaloituneita kantoja on lähes kaikilla kuvioilla, paikoin runsaastikin. Laajin yhtenäinen metsäalue on Välisuon pohjoispuolisella Välivaaralla, jossa on vaihtelevaa kangasmetsää. Joutensuo ja Lakkasuo Riuskanselän eteläpuolella ovat hyvin rimpisiä aapasoita, joilla paikoin tavataan huomattavaa rehevyyttä meso-eutrofisine suotyyppeineen ja merkittävine kasvilajeineen. Suoalueen erottaa Riuskanseläm ydinalueesta Joutensuon reunalle tehty aurattu hakkuualue. Soiden välimaasto koostuu lähekkäisistä kangassaarekkeista, joilla kasvaa luonnontilaista aarniometsää. Metsät ovat kuusivaltaisia, paikoin on vanhoja, osin kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä. Pääosa saarekkeista on metsäpalojen jälkeen kuusettunutta metsää, jossa kookasta koivua ja haapaakin on suhteellisen runsaasti. Lahopuusto on näissä metsissä runsasta. Tutkimusinventoinneissa suoalueilta on havaittu esimerkiksi vaateliaat ruskopiirtoheinä ja lettorikko Siivikon lammen länsipuolella. Samalla alueella on havaintojen joukossa niin ikään röyhysara, joka ravinteisuuden suhteen on vaateliain ja myös esiintymiseltään Kainuussa harvinaisin täällä tavatuista kasveista. Siten tämä Joutensuon itälaitaan sijoittuva alue on suokasvillisuuden suojelun arvokkain yksityiskohta näillä tienoin. Uhanalaista punakämmekkää kasvaa Majoanjokivarren suolla. Soiden pesimälinnustoon kuuluvat mm. joutsen, kurki, meillä taantunut selkälokki sekä lukuisat kahlaajat. Alueen linnustossa on myös lintudirektiivin liitteen I uhanalaisia lajeja. Arvokkaaksi pienvesikohteeksi on luokiteltu välittömästi Ison Ahvensuon eteläpuolella oleva Niittylampi, joka on 350 m pitkä enimmäkseen turverantainen ruskeavetinen suolampi. Rantavyöhykkeestä kaksi kolmasosaa on koivu-kuusi-mänty-sekametsää, loput suota. Suosta osa on sara- ja lyhytkorsinevaa, osa vetistä rimpinevaa, jossa on puustoisia jänteitä. Paikoin on myös isovarpurämettä. Länsipuolella on korkeiden mäntyjänteiden ympäröimä pieni lampare. Eteläpuolen paikoin soistunut metsä on alle 80-vuotiasta ja pohjoispuolen sekametsä yli 100-vuotiasta. Rannalla on muutama yli 150-vuotias mänty ja kelo. Lammen kaakkoispuolelta on avohakattu vajaan 100 m päässä rannasta. Hakkuut eivät kuitenkaan juuri näy rantaan, koska välissä on puustoista rämettä ja kapea mäntykangaskaista. Rantasuot ovat ojittamattomat.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Lb
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue UHEX-rekisteri Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto 1.1.2013. Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0330.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Saarensuo ja Iso Ahvensuo- Karhusuo ovat toteutettuja soidensuojeluohjelman kohteita. Riuskanselkonen kuuluu soidensuojelun perusohjelman täydennysesitykseen ja Riuska on vanhojen metsien suojeluohjelman alue. Alueella oleva Niittylampi on arvokas pienvesialue. Valtion maiden sisällä olevat yksityismaan palstat esitetään liitettäväksi suojeltavaan alueeseen. Toteutus tapahtuu luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY