Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200742

1.3 Site name

Murhisalo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.009200
Latitude:64.692800

2.2 Area [ha]

6548.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      520  0.00 
3160  info      260  0.00 
3210  info      556  0.00 
3260  info      11  0.00 
7110  info      246  0.00 
7140  info      71  0.00 
7160  info      3.2  0.00 
7230  info      60  0.00 
7310  info      1251  0.00 
9010  info      3210  0.00 
9050  info      12  0.00 
9060  info      0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      1550  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1912Gulo gulo          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
I1925Pytho kolwensis         
P1972Ranunculus lapponicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A086Accipiter nisus    10           
Alnus incana subsp. kolaënsis                   
Amylocystis lapponica                   
A054Anas acuta             
A039Anser fabalis             
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia infirma                   
Asterodon ferruginosus                   
A061Aythya fuligula                   
A104Bonasa bonasia    33  66           
A087Buteo buteo             
Calicium adspersum                   
1352Canis lupus                     
Castor canadensis                   
Chaenotheca gracilenta                   
Chaenotheca gracillima                   
A264Cinclus cinclus                   
Cinereomyces lenis                   
A082Circus cyaneus               
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Diplomitoporus crustulinus                   
A542Emberiza rustica                   
Evernia divaricata                   
Fomitopsis rosea                   
A217Glaucidium passerinum               
Gloeoporus pannocinctus                   
Gloiodon strigosus                   
Hericium coralloides                   
A640Larus fuscus fuscus               
Leptoporus mollis                   
Lobaria pulmonaria                   
Lobaria scrobiculata                   
1361Lynx lynx                   
Matteuccia struthiopteris                   
A260Motacilla flava                   
Oxalis acetosella                   
Parmeliella triptophylla                   
A537Parus cinctus    11  50             
Perenniporia subacida                   
A548Perisoreus infaustus    11  50             
A072Pernis apivorus               
Petasites frigidus                   
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus lundellii                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus populicola                   
Phellinus viticola                   
A151Philomachus pugnax    10             
Phlebia centrifuga                   
A140Pluvialis apricaria    11  50             
Polyporus pseudobetulinus                   
Postia lateritia                   
Pteridium aquilinum                   
Rinodina turfacea v. cinereovirens                   
Skeletocutis brevispora                   
Skeletocutis jelicii                   
Skeletocutis kuehneri                   
Skeletocutis odora                   
Skeletocutis stellae                   
Steccherinum collabens                   
Stellaria borealis                   
A457Strix nebulosa    10             
A108Tetrao urogallus    51  100             
A166Tringa glareola    101  250             
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.00
N0739.00
N1749.00
N190.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Murhisalo on luonnonarvoiltaan erittäin merkittävä. Murhisalo käsittää mm. maassamme ainutlaatuisen suuren, lähes luonnontilaisena säilyneen järviketjun valuma-alueen. Alueella on myös runsaasti arvokkaita vanhoja luonnometsiä (kuivista kankaista lehtoihin), aapasoita, lettosoita, luhtia ja reheviä tulvaisia jokivarsimetsiä. Valtaosaa alueen metsistä on harvennettu. Metsien monirakenteisuus on kuitenkin säilynyt ja iäkästä ylispuustoa esiintyy kauttaaltaan. Erinomaisia aarniometsiä on suoalueella soidensuojelualueen pohjoispuolella mm. Losolehdon tienoo sekä toisaalta monissa kohdin rajavyöhykkeellä ja sen tuntumassa. Tienoolla on sekä korkeussuhteiltaan pienipiirteisen vaihtelevia että tasaisempia osia. Murhisalon kasvi- ja eläinlajisto on edustava. Maakunnallisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja esiintyy alueella useita. Kääväkäslajistoa indikaattorina käyttäen inventoitu alue on maassamme ainutlaatuisen arvokas vanhan luonnonmetsän alue, joka sijoittuu eräässä pisteytyksessä samaan luokkaan esim. Patvinsuon kansallispuiston kanssa. Myös alueen suurnisäkäslajisto on varsin edustava. Murhisalo on osa Suomen viimeisten vienankarjalaisten kylien, Hietajärven ja Kuivajärven, vanhaa nautinta-aluetta.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue. Luontotyypit: Metsähallituksen paikkatietojärjestelmä (SutiGis) Lajisto: Teeriaho, J. & Tolvanen, P. 1997. Murhisalon luonnon yleispiirteet. Metsähallituken luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 75. 114 s. (myös luonnos vuodelta 1993) Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajirekisteri. Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91. 2011. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat,luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 2/2014 Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0085.00
FI0315.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue koostuu luonnonsuojelulain nojalla perustetusta Lososuo-Saarijärven soidensuojelualueesta ja vanhojen metsien suojeluohjelman alueesta. Rajauksen sisällä on yksityisiä palstoja. Murhisalon suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus, 2011. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91, 143 s. MURHISALON ALUEEN NATURA 2000 -ALUEEN (FI 1200 742, SUOMUSSALMI) ENNALLISTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. Metsähallitus 2006
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY