Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200744

1.3 Site name

Pahamaailma

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.652800
Latitude:65.460600

2.2 Area [ha]

2072.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      26.9  0.00 
3160  info      94.8  0.00 
3260  info      23.7  0.00 
7110  info      44.5  0.00 
7140  info      50.6  0.00 
7160  info      0.217  0.00 
7230  info      1.107  0.00 
7310  info      339  0.00 
8220  info      20  0.00 
8230  info      20  0.00 
9010  info      891  0.00 
9050  info      1.43  0.00 
9060  info      10.7  0.00 
91D0  info      361  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4021Phryganophilus ruficollis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A039Anser fabalis             
Fu  Antrodia albobrunnea                   
Fu  Antrodia crassa                   
Fu  Antrodia infirma                   
Fu  Antrodia primaeva                   
Fu  Antrodiella canadensis                   
A087Buteo buteo             
A542Emberiza rustica                   
Fu  Haploporus odorus                   
5191Lycopodiella inundata                     
A260Motacilla flava                   
Fu  Phellinus populicola                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
Tragosoma depsarius                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N0735.00
N1757.00
N190.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on edustava harjun, pienvesistöjen, soiden ja metsien muodostama kokonaisuus. Täällä ovat monirakenteisimmat Kainuusta tunnetut männiköt, joissa ylimpänä on yli 300-vuotiasta aihkia paikoin runsaasti. Kuollutta järeää mäntyä on sekä pystyssä keloutuneena että maahan kaatuneena. Myös harjun ulkopuolelle sijoittuvat sekametsät ja kuusikot ovat iäkkäitä ja aarniomaisia. Alueella on toisaalta tehty metsätaloustoimia, ja erittäin arvokkaiden metsäkuvioiden lomassa on selviä talousmetsän kuvioita. Eteläisin osa alueesta on geomorfologisesti omalaatuista kame-maastoa. Jysmänkankaan pitkittäisharju, joka on osa Hossan retkeilyalueen halki kulkevaa harjujaksoa, hajaantuu idässä supraglasiaaliseksi deltaksi, joka pinnanmuotoja rikkonainen kallioperä vielä monipuolistaa. Supat, kummut ja harjanteet sekä niihin liittyvät kalliokumpareet ja -jyrkänteet muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Alueen metsistä pääosa on kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Väliin jää rinteitä ja notkoja, joissa on tuoretta kangasta ja erilaisia korpia. Rämeet ja nevat kattavat noin puolet maa-alasta. Eteläosan glasifluviaalisella maa-aineksella on tyypillisesti kuivan kankaan kasvillisuutta. Suppalampien reunoilla on lähteisyyttä ja jopa lehtomaisen kankaan ja kuivan lehdon kasvillisuutta. Lähteisiä ja luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia esiintyy koko alueella pienialaisesti. Näissä ja lehtomaisen kankaan kuvioilla ovat mm. tuomi, tesma ja nuokkuhelmikkä monin paikoin runsaat. Myös myyränporrasta kasvaa yhdessä paikassa. Suot ovat jokseenkin kaikkialla luonnontilaisia. Nevoista ja rämeistä suuri osa on mesotrofisia, ja lähteisyyttä esiintyy monin paikoin. Lettoa on ainakin Pyöreä-Hoiluan etelärannalla sekä Ölkynvaaran ja Hirvasvaaran välissä. Puustoltaan alue jakautuu selkeästi osa-alueisiin. Eteläisimmät metsät ovat varpu-jäkälätyypin lähes puhtaita monijaksoisia männiköitä. Suppien pohjilla on paikoin reheviäkin kuusikkolaikkuja, ja niiden reunoilla on yleisesti vanhoja haapoja ja raitoja. Metsien erirakenteisuus on sekä metsäpalojen että hakkuiden aikaansaannosta. Aihkeja on kuitenkin jokapuolella ja kuollutta pysty- ja maapuuta on kaikkialla näkyvästi. Honkasensuon eteläpuoliset kankaat ovat kasvillisuudeltaan tyypillisiä kuivia kankaita, joilla kasvaa erirakenteinen männikkö. Koivua ja kuusta on useimmiten sekapuuna ja rinteissä sekä notkelmissa on kuusivaltaista metsää. Aihkeja on joka puolella yleensä joitakin kymmeniä hehtaarilla, paikoin valtapuustonakin. Keloja on runsaasti ja maapuusto on edustavaa. Muilla osilla aluetta metsät ovat yleensä suhteellisen tasaikäisiä ja mäntyvaltaisia. Usein edellisen sukupolven männyt ovat kuitenkin runsaita ja paikoin koivua on runsaasti. Männiköt ovat eriasteisesti kuusettumassa. Ylispuiden ja lahopuuston määrä vaihtelevat, paikoin on runsaastikin haapaa ja haapalahopuuta. Erityisesti vanhan järeän mäntymaapuun määrä ja sen jatkumo myös tulevaisuudessa on arvokas piirre alueen metsille.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein,

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02b
MD01.01i
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91. 2011. Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto 1.1.2013. Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla. Alueella olevat kaivoslain mukaiset valtausoikeudet jäävät voimaan.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus, 2011. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91, 143 s. ETELÄ-KUUSAMON VANHAT METSÄT -PALOJATKUMOALUEEN (ETELÄ-KUUSAMON VANHAT METSÄT, PAHAMAAILMA, VIEREMÄNSUO) METSÄN POLTTOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. Metsähallitus 2008 PAHAMAAILMAN NATURA 2000 –ALUEEN (FI 1200 744, SUOMUSSALMI) ENNALLISTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA. Metsähallitus 2006
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY