Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1200800

1.3 Site name

Rumala - Kuvaja - Oudonrimmet

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.668100
Latitude:64.329700

2.2 Area [ha]

4849.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      50  0.00 
3260  info      0.00 
7110  info      424  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7310  info      3677  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      1025  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA039Anser fabalis    10     
BA222Asio flammeus       
BA061Aythya fuligula           
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus       
BA542Emberiza rustica    27  46     
BA099Falco subbuteo    10     
BA096Falco tinnunculus       
BA002Gavia arctica       
BA001Gavia stellata    17  21     
BA127Grus grus    26  37     
BA640Larus fuscus fuscus       
BA179Larus ridibundus           
BA150Limicola falcinellus    16  24     
M1355Lutra lutra           
BA152Lymnocryptes minimus    10     
BA260Motacilla flava    300  480     
BA277Oenanthe oenanthe           
BA170Phalaropus lobatus           
BA151Philomachus pugnax    40  60     
BA140Pluvialis apricaria    20  30     
M1937Rangifer tarandus fennicus           
BA193Sterna hirundo       
BA457Strix nebulosa       
BA107Tetrao tetrix    170  240  cmales     
BA108Tetrao urogallus    10     
BA161Tringa erythropus           
BA166Tringa glareola    350  500     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0781.00
N1718.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet on laaja aapasoiden ja keitaiden muodostama kokonaisuus. Alueella on laajalti matalajänteisiä, suureksi osaksi hyvin vetisiä rimpinevoja. Keskiosassa on runsaasti avorimpiä. Paikoin on ruoppa- ja sammalpintaisia rimpiä. Laiteilla on sara- ja kalvakkanevoja. Suo on kokonaisuudessaan melko rehevä, ja ruohoisuus ilmenee kasvillisuudessa kaikkialla. Niukat rämereunukset ovat melko karuja. Suo on linnustollisesti hyvin arvokas, mitä korostaa sijoittuminen lähelle Oulujärveä. Arvokkaaseen linnustoon kuuluu useita lintudirektiivin liitteen I lajeja, kuten esim. kaakkuri ja kuikka, jotka ovat Suomessa silmälläpidettäviä. Alueella pesii lisäksi uhanalaisia petolintuja, lokkeja ja vesilintuja. Suolinnuston laji- ja parimäärät ovat runsaat.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
MC01.03o
MD02b
MF03.01i
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

CORINE Biotopes - tietokannan aluekuvaus Huttunen, J. 1987: Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien soidensuojelualueen linnusto 1987. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. 2 s. + liitteet. Maa- ja metsätalousministeriö 1981: Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. - Helsinki 194 s. Metsähallitus 1990: Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallitus, SU 4:111/150. Rajasärkkä, A. 1994:Pohjanmaan puistoalueen luonnonsuojelualueiden maalinnustot. -Käsikirjoitus. Metsähallitus, Oulu. Ruuskanen, J. 1988: Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien soidensuojelualueen linnustoselvitys. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. SYKE:n Ympäristötietojärjestelmän luonnonsuojelualuerekisteri, aluekuvaus. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Metsähallituksen lajirekisteri 2014. Luomuksen lajirekisteri 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0042.00
FI0358.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Sen rajauksia on tarkistettu toisaalta supistaen ojitettuja laiteita ja toisaalta täydentäen luonnontilaisilla, suojelualueeseen liittyvillä suoalueilla ekologisesti mielekkäämmän kokonaisuuden saamiseksi. Täydennyksiä on tehty ainakin Pikku Rankun pohjoispuolella, Isosalmenkankaan itäpuolella, Hepo-ojan suussa ja Haudankaarron pohjoispuolella. Alueen ydinosa (2809 ha) on jo suojeltu soidensuojelualueena. Koko alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla sekä luontodirektiiviin perustuen että lintudirektiivin mukaisena linnustonsuojelualueena. Vesiluonnon suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rumala-Kuvaja-Oudonrimpien Natura-alueen metsien ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus 2008 Rumala–Kuvaja–Oudonrimpien Natura 2000 – eteläisen alueen soiden ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus 2012
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY