Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1200801

1.3 Site name

Painuanlahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.760800
Latitude:64.432200

2.2 Area [ha]

937.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta    28   
BA056Anas clypeata    24   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis     
BA028Ardea cinerea     
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    110   
BA061Aythya fuligula     
BA021Botaurus stellaris     
BA143Calidris canutus     
BA147Calidris ferruginea     
BA145Calidris minuta    13   
BA146Calidris temminckii    13   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    110   
BA038Cygnus cygnus     
BA379Emberiza hortulana           
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus    25   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    80   
BA179Larus ridibundus    200   
BA150Limicola falcinellus     
BA157Limosa lapponica     
BA156Limosa limosa     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca    24   
BA065Melanitta nigra    220   
BA068Mergus albellus    50   
BA260Motacilla flava    50   
BA260Motacilla flava     
BA277Oenanthe oenanthe     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    400   
BA151Philomachus pugnax    10   
BA140Pluvialis apricaria    300   
BA006Podiceps grisegena     
BA006Podiceps grisegena    16   
BA119Porzana porzana     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    59   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA161Tringa erythropus    31   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    200   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus    11   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actitis hypoleucos                   
A052Anas crecca                   
A050Anas penelope                   
A053Anas platyrhynchos                   
A067Bucephala clangula                   
A137Charadrius hiaticula                   
A381Emberiza schoeniclus                   
A153Gallinago gallinago                   
A070Mergus merganser                   
A069Mergus serrator                   
A275Saxicola rubetra                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0663.00
N0737.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Painuanlahti on Oulujärven lahti, joka lajistoltaan ja parimäärältään lukeutuu parhaimpiin pohjoissuomalaisiin lintuvesiin. Alueella on erityisen suuri merkitys muutonaikaisena levähdysalueena. Painuanlahdella pesii eteläisten rehevien lintuvesien lajistoa. Lahti on kasvamassa vähitellen umpeen. Ilmaversoiskasvillisuuden ehdoton valtalaji on järviruoko; enimmillään ruovikot ovat satojen metrien levyiset. Rannan saraniittyjen ja ruovikkojen välissä on järvikortteikkoja. Hiekkarannat ovat vähentyneet säännöstelyn aloittamisen jälkeen. Kelluslehtistä ja uposvesikasvillisuutta on niukasti. Yleisimpiä ovat palpakot, ärviät, ahvenvita ja keiholehdet.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal13
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private87
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Komiteanmietintö 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981: 32. - 197 pp. Helsinki. Maastokäynnit: J.Ruuskanen ym. v. -76 - 95, E.Taskinen -89 Natura-kohdekuvaus Peruskarttalehdet: 3414 08, 11 Tietokantapäivitys 2016: BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Kainuun ympäristökeskus 2005: Painuanlahden hoito- ja käyttösuunnitelma. Helo, T. 2009: Painuanlahden linnuston seuranta. Laskentatulokset taulukoina. Kainuun ympäristökeskus. MUISTIO: Tiira-lintutietopalvelun aineistojen käyttö Natura-tietokantapäivityksessä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.5.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde, josta on tarkoitus muodostaa lintudirektiivin ja luonnonsuojelulain mukainen linnustonsuojelualue. Vesialueen suojelu toteutuu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kainuun ympäristökeskus 2005: Painuanlahden hoito- ja käyttösuunnitelma. Julkaisematon raportti. Kainuun ympäristökeskus 2007: Painuanlahden kunnostus, Vaala. Suunnitelmaselostus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY