Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1201003

1.3 Site name

Näätävaara

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.740300
Latitude:63.733600

2.2 Area [ha]

299.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      0.00 
7310  info      37  0.00 
8220  info      30  0.00 
9010  info      103  0.00 
9050  info      0.3  0.00 
91D0  info      77  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Antrodia albobrunnea                   
Cinereomyces lenis                   
Phellinus viticola                   
Skeletocutis stellae                   
A534Tarsiger cyanurus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0757.00
N1742.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Näätävaaran alue sijaitsee Nurmeksen ja Kuhmon kaupunkien rajalla. Alue on monipuolinen, pienipiirteinen kokonaisuus, johon kuuluu luonnontilaisen kaltaisia boreaalisia metsiä, puustoisten soiden vaihtelevia luontotyyppejä, aapasoita ja luonnontilaisia pienvesiä. Alueella on lähinnä tuoreen kankaan kuusivaltaisia ja havupuusekametsiä, joissa koivun osuus on parhaimmillaan 10 - 20 % puustosta. Näätävaaran koillisosassa on jonkin verran järeää elävää haapaa ja järeitä haapamaapuita. Näätävaaran etelään ja itään viettävien rinteiden kuten monien muidenkin alueen metsien puustoja on taannoin harsittu ja niissä on paikoin niukasti lahopuuta, sen sijaan kohtalaisen jyrkässä länteen viettävässä rinteessä järeää lahopuuta on runsaammin. Kuhmon metsissä mitatuilla kuvioilla lahopuuta on kohtalaisen runsaasti, keskimäärin 34 m3/ha. Rinteissä on lehtomaisia kankaita. Alueella on myös pieni suurruoholehto sekä mesotrofinen lähde, josta soljuu lähdepuro alas rinnettä. Kangasmaiden puusto on palautumassa luonnontilaan harsinnan ja koivun poiminnan jälkeen. Metsät ovat kuitenkin jo tälläkin hetkellä mm. valtakunnallisesti uhanalaisten kääpälajien, liito-oravan, pohjantikan ja metson elinympäristöjä. Soilla pesii mm. kurki ja kapustarinta. Louhipuron varrella on mosaiikkimainen puustoisten soiden, kalliomännikköjen ja arvokkaan pienveden kokonaisuus. Puron varren suot ovat luonnontilaisia lyhytkorsinevoja, mesotrofisia sararämeitä ja korpia. Maisemallisesti vaikuttavimmillaan puro laskee putouksena kalliopahtojen ja jyrkänteiden välissä. Paikoin puro on hiekka- ja kivipohjainen ja kivillä on runsaasti vesisammalia. Paikoin puro piiloutuu nevan alle. Puroa ympäröivät metsät ovat osin kalliomänniköitä ja niiden välissä sijaitsevia kuusivaltaisia runsaspuustoisia lahopuustoisia korpia, osin kuusen, männyn ja koivun muodostamia melko reheviä sekametsiä. Lääninrajan yli virtaava Louhipuro on luonnontilaisuutensa vuoksi arvioitu Pohjois-Karjalan pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi pienvedeksi Näätävaaran itä- ja eteläpuolella sijaitsevat suot ovat maisemallisesti kauniita, lampia ympäröiviä avonevoja, loivasti viettäviä rinnesoita ja luonnontilaisia edustavia puustoisia soita. Suotyypit vaihtelevat oligomesotrofisista ja mesotrofisista aitokorvista pienialaisiin ravinteisiin aitokorpiin ja aitorämeistä yhdistelmätyypin korpi- ja nevarämeisiin. Luonnonsuojelullisesti erityisen merkittäviä ovat paksuturpeiset muurain- ja metsäkortekorvet, joiden vesitalous on lähes luonnontilainen. Vesitalouteen vaikuttavat vain aluetta ympäröivät ojitukset.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Lb
Lb
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hottola, P. 1996. Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. Julkaisematon raportti. 6 s. + liitekartat. (Raportti saatavilla: Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Lieksa) Lehtelä, M. & Luotonen, H. 1999. Pohjois-Karjalan arvokkaat pienvedet. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1999. Luonnos. Julkaisematon raportti. (Saatavilla Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta). Laitinen, T., Junninen, K. & Tikkanen, O.-P. (toim.) 1998. Natura 2000 Pohjois-Karjalan itä- ja pohjoisosissa: Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin esitys. Osa 2: Kohdekuvaukset. Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri. 78 s. + liitteet. Joensuu. Nurmeksen puolen maastoinventointi 29.7.2000 Katja Rytkönen ja Hanna Keski-Karhu sekä Kuhmon puolen maastoinventointi 25.7.2000 Katja Juntunen. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on nykyisellään Metsähallituksen Kainuun ja Itä-Suomen alueen metsätalousaluetta. Saunan ja Nurmeksen alue-ekologisissa suunnitelmissa rajaukseen sisältyviä alueita on määritelty arvokkaiksi luontokohteiksi. Kohdetta esitetään Natura-täydennyskohteeksi, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY