Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1201010

1.3 Site name

Talvivaara

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.160300
Latitude:63.928300

2.2 Area [ha]

284.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.387  0.00 
3260  info      0.883  0.00 
7140  info      3.88  0.00 
7160  info      0.198  0.00 
7230  info      0.558  0.00 
9010  info      169  0.00 
9050  info      25.3  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info      0.1  0.00 
91D0  info      30.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Fu  Antrodia pulvinascens                   
Fu  Asterodon ferruginosus                   
Fu  Fomitopsis rosea                   
Fu  Gloiodon strigosus                   
Fu  Leptoporus mollis                   
A072Pernis apivorus             
Fu  Phellinus chrysoloma                   
Fu  Phellinus ferrugineofuscus                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus viticola                   
Fu  Phlebia centrifuga                   
A605Phylloscopus borealis             
A315Phylloscopus collybita                   
A314Phylloscopus sibilatrix                   
A312Phylloscopus trochiloides                 
A241Picoides tridactylus    10             
Fu  Skeletocutis borealis                   
Fu  Skeletocutis chrysella                   
Fu  Skeletocutis odora                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
A534Tarsiger cyanurus               
A108Tetrao urogallus    11  30             
A265Troglodytes troglodytes                   
Ursus arctos                   
Viola mirabilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0718.00
N1745.00
N1937.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Talvivaara on merkittävä luontaisesti kehittyneiden metsien ja puustoisten soiden muodostama kokonaisuus. Talaskankaan, Hiidenvaaran ja Losonvaaran ohella se on ainoa laaja jäljellä oleva yhtenäinen metsäkokonaisuus läntisessä Etelä-Kainuussa. Alueen kaakkoispuolella on Korsunrinteen Natura 2000 -alue (FI1200621). Talvivaara sijaitsee Kainuun eteläosassa kokonaan vedenkoskemattomalla alueella. Runsas puolet alueesta sijaitsee yli 300 metrin korkeudessa. Alueella sataa enemmän kuin ympäristössä, talvisin on runsaasti lunta ja kesäisin rinteet ovat märkiä. Tykkylumi aiheuttaa vuosittain tuhoja lakialueen kuusikoissa ja myös rinteillä. Talvivaaran metsä- ja suoalue on Etelä-Kainuun oloissa laaja ja yhtenäinen. Vaikka metsissä on tehty harsintahakkuita, vanhan metsän piirteet ovat melko hyvin näkyvissä. Myös nuoret metsät ovat luontaisesti uudistuneita, erittäin lehtipuuvaltaisia ja nopeasti kehittymässä arvokkaiksi luontokohteiksi. Lakialueen metsät ovat tyypillisiä kuusivaltaisia matala- ja harvapuustoisia tuoreita kankaita. Alueelle luonteenomainen metsätyyppi on BaDeMT, vaarapykäsammal-metsälauha-mustikkatyyppi. Vanhan asutuksen jälkiä on näkyvissä avoimilla niittymäisillä laikuilla ja niitä ympäröivissä nuorissa metsissä. Autioiden ympärillä olevia metsiä on laidunnettu, ja niistä on poistettu havupuuta. Nämä osat ovat nykyään nuorta lehtipuuvaltaista metsää, jossa vielä on paikoin näkyvissä joitakin merkkejä laidunnuksesta. Suot ovat pääosin ojittamattomia. Rinteiden metsät ovat reheviä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja (GoMaT ja saniaislehto). Lahopuuta on runsaasti rinteillä ja rinteiden alla, mutta laella ei ole juurikaan maapuuta. Lehdot ovat laaja-alaisia ja edustavia. Lehdoissa esiintyy Kainuussa harvinaisia lehtokasveja kuten Mustakonnanmarjaa (Actaea spicata) ja lehto-orvokkia (Viola mirabilis). Talvivaaralla on runsaasti reheviä korpia juotteina rinteillä ja rinteiden alla. Korvet ovat pääasiassa saniaiskorpia, ruohokorpia ja paikoin lehtokorpia. Niiden puusto on luontaisesti kehittynyttä, useimmiten voimakkaasti lehtipuuvaltaista, ja aluskasvillisuus on hyvin edustavaa. Alueella on luonnontilaisia pienialaisia rämeitä ja Pienellä Sattaisensuolla laikku lettoakin. Ison ja Pienen Sattaisensuon välissä on juotti koivuvaltaista metsäluhtaa. Soiden reunoilla on runsaasti lähde- ja tihkuvaikutusta. Alueella on katkeamaton kuusen ja lehtipuiden lahopuujatkumo. Talvivaaran kääpälajisto on runsas alueella esiintyy mm. välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae), lamokääpä (Skeletocutis chrysella), poimukääpä (Antrodia pulvinascens) ja harjasorakas (Gloiodon strigosus). Talvivaaran linnusto on monipuolinen ja kuvastaa alueen metsäisyyttä. Sinipyrstö (Tarsiger cyanus), lapinuunilintu (Phylloscopus trochiloides) ja idänuunilintu (Phylloscopus borealis) tavataan alueella säännöllisesti. Palokärki (Dryocopus martius) ja pohjantikka (Picoides tridactylus) pesivät molemmat alueella. Kanalintukannat ovat hyvät.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02o
LD01.01i
LE04i
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsäyhtiön luontoarvoselvitykset Maastoinventoinnit 1999 - 2000 (Teppo Helo, Juha Huttunen, Laila Huovinen, Hanna Heikkilä) Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto 1.1.2013. Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Talvivaara ei ole mukana valtakunnallisissa suojeluohjelmissa. Metsäyhtiön omat luontoarvoselvitykset alueelta ovat valmistumassa. Alueen suojelun toteutustapana on metsälaki ja alue-ekologinen suunnitelma.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY