Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1201013

1.3 Site name

Moilasenvaara

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2012-03
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.275300
Latitude:65.456700

2.2 Area [ha]

1559.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      109  0.00 
3160  info      104  0.00 
3260  info      0.599  0.00 
6450  info      0.00 
7140  info      16.8  0.00 
7160  info      3.47  0.00 
7230  info      1.8  0.00 
7310  info      485  0.00 
9010  info      696  0.00 
91D0  info      233  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Anomoporia kamtschatica                   
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia crassa                   
Antrodia infirma                   
Antrodiella citrinella                   
Asterodon ferruginosus                   
Chaetoderma luna                   
Cinereomyces lenis                   
Crustoderma corneum                   
Diplomitoporus crustulinus                   
A542Emberiza rustica                   
Evernia divaricata                   
Fomitopsis rosea                   
Gloeophyllum protractum                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Leptoporus mollis                   
Meruliopsis taxicola                   
A260Motacilla flava                   
Odonticium romellii                   
Oligoporus sericeomollis                   
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus lundellii                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus pini                   
Phellinus viticola                   
Phlebia centrifuga                   
Piloporia sajanensis                   
Postia hibernica                   
Postia lateritia                   
Postia leucomallella                   
Postia lowei                   
Pseudomerulius aureus                   
Ramalina thrausta                   
Rhodonia placenta                   
Skeletocutis odora                   
Skeletocutis stellae                   
Steccherinum luteoalbum                   
Ursus arctos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.00
N0735.00
N1753.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Moilasenvaaran alue on metsien, rimpisten avosoiden ja pienvesien muodostama kokonaisuus. Moilasenvaaralla esiintyy diabaasijuonia ja emäksisiä sulkeumia. Moilasenvaaran lakialueella on paikoin kalliopaljastumia. Vaikka Moilasenvaaran aluetta on harsittu paikoin voimakkaastikin 1900-luvun alkupuolella, kaikissa metsissä on runsaasti luonnonmetsien piirteitä; keloja, runsas lahopuusto, järeää maapuuta sekä vanhoja ylispuumäntyjä. Metsäpalojen vanhoja merkkejä on kaikkialla runsaasti. Lehtipuustoa on suhteellisen vähän. Aittojärven eteläpuoliset osat ovat kuivia, osin jäkälikköisiä mäntykankaita. Aittojärven itäpuolella on palon jälkeen luonnontilaisena kehittyneitä männiköitä. Moilasenvaarassa on kuivahkoja kankaan kuusettuneita ja osin harsittuja järeitä mäntymetsiä. Joutensuon ympäristössä on tiheäpuustoisia tuoreen kankaan metsiä. Rajauksen pohjoisosan rinteillä on tuoreen kankaan lahopuustoisia kuusikoita ja korpia purojuotteineen. Kääpä- ja jäkäläinventoinnit sekä lahopuun runsaus osoittavat Moilasenvaaran olevan varsin arvokas vanhan metsän alue. Indikaattorikääpiin perustuvan arvotuksen mukaan Moilasenvaaran mäntyvaltaiset metsät ovat suojelullisesti arvokkaita ja kuusivaltaiset metsät suojelullisesti hyvin arvokkaita. Moilasenvaaran alueelta on löydetty uhanalaista kääpä- ja jäkälälajistoa. Suo ovat edustavia luonnontilaisia aapasoita, pääosin rimpisiä lyhytkorsinevoja ja nevarämeitä. Joutensuon itäpuolella on mesotrofiaa ja lounaisosassa lettonevaa. Avosoiden laitaosissa on monin paikoin ruohokorpea. Rajaukseen sisältyy myös taimikkoalueita. Moilasenvaaran Aittojärvi on arvokas pienvesikohde. Moilasenvaara täydentää Hossan retkeilyaluetta, sillä Moilasenvaaaran metsät ovat luonnontilaisempia ja lahopuustoisempia kuin Hossan metsät. Moilasenvaarassa on edustavia luonnontilaisia aapasoita, kuusivaltaisia metsiä ja korpia - luontotyyppejä, jotka ovat Hossassa hyvin niukkoja. Moilasenvaarassa on myös palon jälkeen luonnontilaisena kehittyneitä metsiä. Alueella on merkitystä boreaalisten luonnonmetsien lajiston säilymisen kannalta, etenkin kun Hossan läheisyys tuo kokonaisuudelle metsämassaa. Kääpälajistosta huomionarvoisia ovat erityisesti suurharvinaisuus sopulinkääpä (EN), lovikääpä (EN) ja kalkkikääpä (EN). Joutensuon keskiosien avovetisillä rimmikoilla on linnustollista arvoa. Moilasenvaaran rajausesityksen sisälle jää aarniosana 189 ha metsämaata pois talouskäytöstä. Alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta riippuu se, kuinka aluetta tullaan käsittelemään aarniosien ulkopuolella. Moilasenvaaran liittäminen Hossan retkeilyalueen yhteyteen lisää alueen matkailullista ja virkistyksellistä arvoa ja edesauttaa luonnoarvojen säilymistä alueella. Boreaaliset luonnonmetsät ovat alueen merkittävin luontotyyppi, jonka suojelu otetaan huomioon tulevissa metsätaloustoimissa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Junninen, K. 1998: Kääpälajistoselvitys, Moilasenvaaran alue, Suomussalmi. Vanhojen metsien inventointien inventointiraportit ja leimikkotarkastusraportit vuosilta 1993 ja 1994. Möttönen, S., Holappa, A. ym. 2000: Näljängän alue-ekologinen suunnitelma. Metsähallitus. 59 s. Jääskeläinen, K., Kuusinen, M. ym. 1995: Indikaattorijäkäläkartoitus Kainuun puistoalueella 1995. Metsähallitus 2007: Suojelualueiden mäntyvaltaisten metsien kääväkäsinventointi. Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto 1.1.2013. Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen toteuttamistapa on luonnonsuojelulaki. Alueelle on valmisteilla kansallispuisto.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY