Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1300103

1.3 Site name

PÖYRISJÄRVEN ERÄMAA

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.155800
Latitude:68.605300

2.2 Area [ha]

146717.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (99.80 %) Boreal (0.20 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      2356  0.00 
3160  info      4000  0.00 
3210  info      3887  0.00 
3220  info      450  0.00 
3260  info      32.599  0.00 
4060  info      63000  0.00 
4080  info      100  0.00 
6150  info      40  0.00 
6430  info      0.1  0.00 
7140  info      8000  0.00 
7160  info      8.92  0.00 
7220  info      0.1  0.00 
7230  info      40  0.00 
7310  info      26500  0.00 
7320  info      3300  0.00 
8220  info      516.381  0.00 
9010  info      4000  0.00 
9040  info      34000  0.00 
91D0  info      300  0.00 
91E0  info      3.835  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1911Alopex lagopus         
BA054Anas acuta         
BA039Anser fabalis         
BA222Asio flammeus    20  28   
BA146Calidris temminckii    11   
BA139Charadrius morinellus         
BA264Cinclus cinclus         
BA082Circus cyaneus         
BA038Cygnus cygnus         
BA098Falco columbarius    142  213   
BA002Gavia arctica         
BA001Gavia stellata         
BA127Grus grus     
M1912Gulo gulo    10   
P6216Hamatocaulis vernicosus    10  20  area   
BA150Limicola falcinellus    464  695   
BA272Luscinia svecica    7728  11593   
M1355Lutra lutra    10   
BA152Lymnocryptes minimus    54  108   
P1389Meesia longiseta    area   
BA260Motacilla flava    15573  24917   
BA277Oenanthe oenanthe    565  904   
BA170Phalaropus lobatus    384  615   
BA151Philomachus pugnax    168  252   
BA241Picoides tridactylus         
BA140Pluvialis apricaria    1142  1600   
P1528Saxifraga hirculus    10000  12000  fstems   
BA194Sterna paradisaea         
BA457Strix nebulosa         
BA456Surnia ulula         
BA108Tetrao urogallus         
BA161Tringa erythropus    100  140   
BA166Tringa glareola    7795  11693   
BA162Tringa totanus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Botrychium boreale                   
1352Canis lupus                 
Carex heleonastes                   
1361Lynx lynx               
A174Stercorarius longicaudus                   
1354Ursus arctos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N0735.00
N0815.00
N115.00
N1627.00
N173.00
N192.00
N225.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on loivasti kumpuilevaa tunturi- ja metsikkömaata. Vaaranrinteitä ja soiden reunoja verhoavat matalat tunturikoivikot, alueen eteläreunalla on pienehköjä mäntymetsikköjä. Etenkin alueen pohjoisosassa näkee paljaita hiekkakenttiä, deflaatioaltaita, joista tuuli kasaa hiekkaa nuoriin dyyneihin. Naali esiintyy vain alueen alpiinisella osalla. Alueella on routanummia (routivia, puuttomia kivennäismaita soiden ja luonnonmetsien tai tunturikoivikoiden välissä), jotka eivät sisälly Natura 2000 -luontotyyppeihin.

4.2 Quality and importance

Saaravuoma-Kuoskisenvuoma ja Pöyrisvuoma ovat merkittäviä linnuston pesimäalueita. Saaravuoma-Kuoskisenvuoma on suoluonnoltaan monipuolinen, aapasoiden lisäksi alueella on lettoja ja palsasoita. Pöyrisvuoma on edustava palsasuo. Myös erämaa-alueella on runsas linnusto ja useita uhanalaisia lajeja. Pöyrisjärven harju sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Pöyrisjärven eteläosa lähialueineen on nimetty maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (1993) valtakunnallisesti merkittäväksi maisemakokonaisuudeksi. Pöyrisjärvi on tärkeä kalavesi. - poronhoitoaluetta - maastoliikenne moottoriajoneuvoilla - maasto on herkkää kulutukselle Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Lb
Lb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

- valmisteilla oleva selvitys Pöyrisjärven erämaasta ja siitä osat: Kukko-oja, Kari: Pöyrisjärven erämaan ja soidensuojelualueiden kasvillisuus Koskinen, Henry: Pöyrisjärven linnusto Kaikusalo, Asko: Pöyrisjärven nisäkkäät - Erämaakomitean mietintö, Komiteamietintö 1988:39 Tietokantapäivitys 2016 Pöyrisjärven erämaa-alueen sekä Pöyrisvuoman ja Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojelualueiden luonto ja käyttö. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 96 Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 12.3.2014 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit Saara Käkelä & J. Ilmonen 2014: Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien paikkatietoanalyysi luontodirektiivn 2013 raportoinnin linjausten pohjalta. Metsähallitus, luontopalvelut.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI001.00
FI0313.00
FI1186.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Natura-alue muodostuu Pöyrisjärven erämaa-alueesta (EMA), jonka sisällä sijaitsee Pöyrisvuoman soidensuojelualue ja Pöyrisjärven harju. Lisäksi alueeseen sisältyvät Saaravuoma-Kuoskisenvuoman alue, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO) ja Termislehdon alue, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (LHO). Alueesta on toteutettu Pöyrisjärven erämaa-alue, joka on suojeltu erämaalain nojalla. Lisäksi luonnonsuojelulain nojalla on perustettu Pöyrisvuoman ja Saaravuoma-Kuoskisenvuoman soidensuojelualue ja Termislehdon alue. Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojeluohjelmaan kuuluvat yksityismaat tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pöyrisjärven erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 59. 2001.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY