Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1300210

1.3 Site name

KETTUJOKI-VASKOJOKI

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.721100
Latitude:68.895300

2.2 Area [ha]

1995.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      78  0.00 
3160  info      20  0.00 
3210  info      470  0.00 
7110  info      130  0.00 
7140  info      60  0.00 
7160  info      0.5  0.00 
7310  info      700  0.00 
9010  info      270  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      340  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA039Anser fabalis    51  100   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    20  60   
BA061Aythya fuligula     
BA146Calidris temminckii     
BA038Cygnus cygnus    51  100   
BA038Cygnus cygnus     
BA098Falco columbarius     
BA002Gavia arctica    10   
BA001Gavia stellata     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA272Luscinia svecica         
M1355Lutra lutra     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca     
BA068Mergus albellus    10   
BA260Motacilla flava    13  13   
BA151Philomachus pugnax    10   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    10   
P1972Ranunculus lapponicus    12  grids1x1   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    11  50   
BA194Sterna paradisaea    16  16   
BA456Surnia ulula     
BA108Tetrao urogallus     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coregonus sp.                   
A340Lanius excubitor                   
Salmo trutta m. lacustris                   
Thymallus thymallus (Pohjois-Suomen kannat)                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0625.00
N0760.00
N082.00
N141.00
N1710.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue muodostuu Paaterin ja Muddusjärven välisestä Kettujoesta ja siihen liittyvistä suoalueista sekä Vaskojoen alaosan suistoalueesta. Molemmissa joissa on lukuisia sivupolvekkeita ja -lampareita, jotka lisäävät suuresti rantaviivan pituutta. Rannat ovat pääasiassa tulvanevoja ja saraluhtia. Jokien lampareissa on järvikorte- ja järvikaislakasvustoja. Vaskojoelta on löytynyt mm. uposvesitähteä ja merivitaa. Alueeseen kuuluvat myös Tuorisjängän ja Halstimajängän aapasuot ja joitakin pieniä metsäsaarekkeita.

4.2 Quality and importance

Merkittävä linnuston pesimäalue ja muutonaikainen levähdysalue. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal78
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private22
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Olli Osmonen, MH, Ylä-Lapin luonnonhoitoalue. kettujoen lintulaskenta 1996. Aapala, K. & Lindholm , T. 1995. Valtionmaiden suojellut suot. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A No 48. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 9.5.2014 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0082.00
FI0318.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Natura-alue muodostuu: -Kettujoen alueesta, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan -Kettujoen-Vaskojoen alueesta, joka kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan sekä -Tuorisjängän alueesta, joka on ohjelmien ulkopuolinen Inarin kunnan ehdottama alue. Alueesta on toteutettu osa. Kettujoen alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain keinoin (vesialueet vesilaki).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY