Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1300211

1.3 Site name

Ivalojokisuisto

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.654200
Latitude:68.748900

2.2 Area [ha]

1123.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      150  0.00 
3160  info      8.43  0.00 
3210  info      383  0.00 
6450  info      210  0.00 
7140  info      110  0.00 
7310  info      160  0.00 
9010  info      60  0.00 
91D0  info      70  0.00 
91E0  info      11  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta    11  50   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    51  100   
BA258Anthus cervinus     
BA222Asio flammeus    11  50   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    35  100   
BA061Aythya fuligula    11  50   
BA062Aythya marila     
BA146Calidris temminckii     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    11  50   
BA098Falco columbarius     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica    15   
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA127Grus grus    15   
BA177Larus minutus    15   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus     
BA179Larus ridibundus    11  50   
BA150Limicola falcinellus     
BA157Limosa lapponica     
BA272Luscinia svecica     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA065Melanitta nigra    25   
BA068Mergus albellus    11   
BA068Mergus albellus     
P1962Moehringia lateriflora    10  fstems   
BA260Motacilla flava    10   
BA277Oenanthe oenanthe     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA140Pluvialis apricaria    11  50   
BA194Sterna paradisaea    51  100   
BA161Tringa erythropus    11  50   
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    10             
A168Actitis hypoleucos                   
A247Alauda arvensis               
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    10             
A053Anas platyrhynchos    10             
A040Anser brachyrhynchus               
A257Anthus pratensis    11  50             
A256Anthus trivialis               
A067Bucephala clangula    11  50             
A088Buteo lagopus               
A374Calcarius lapponicus    11  50             
A149Calidris alpina alpina               
A212Cuculus canorus               
A380Emberiza pusilla               
A381Emberiza schoeniclus    11  50             
A322Ficedula hypoleuca               
A360Fringilla montifringilla    11  50             
A153Gallinago gallinago    11  50             
A184Larus argentatus               
A182Larus canus               
A187Larus marinus               
A070Mergus merganser               
A069Mergus serrator               
A262Motacilla alba               
A319Muscicapa striata               
A160Numenius arquata               
A158Numenius phaeopus               
A274Phoenicurus phoenicurus               
A316Phylloscopus trochilus    51  100             
A249Riparia riparia    51  100             
A275Saxicola rubetra               
A164Tringa nebularia               
A286Turdus iliacus    11  50             
A284Turdus pilaris    10             
A142Vanellus vanellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0635.00
N0730.00
N1019.00
N140.00
N168.00
N174.00
N192.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on Ivalojoen suistoa, joka jakaantuu useiksi sivuhaaroiksi, joista osa on maatumassa umpeen. Jokiuomien väliin jää kooltaan vaihtelevia saaria, jotka ovat pääosin tulva- ja luhtaniittyjä. Suiston rantoja reunustavat lehtimetsät, pensaikot, rantasuot ja tulvaniityt. Rantametsien ja ympäröivien vaarojen väliin jää aapasuoalue reunarämeineen ja kivennäismaasaarekkeineen. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on alueella Inarijärvelle tyypillisesti vähälajista. Matalikoilla on paikoitellen ilmaversoiskasvillisuutta ja kapeista sivu-uomista löytyy upos- ja kelluslehtikasvillisuutta. Vuopajien halkomat tulvaniityt ovat suursaravaltaisia ja niukkalajisia. Osa ranta-alueista on soistunut erilaisiksi nevoiksi ja luhdiksi. Aapasuoalueen keskiosassa on karuhkoja nevoja. Mielikköjärvien ranta-alueilta löytyy ruohoista rimpinevaa, ja rimpisyys leimaa myös maatuvien tulvauomien varsia. Suoalueen halki kulkee pajukkoinen puro, jonka ympärillä on sara- ja ruoholuhtaa. Reunarämeet ovat mm. vaivaiskoivurämettä. Lehtimetsät vallitsevat jokivarressa alueen eteläosassa. Niiden kasvillisuudessa näkyy tulvavaikutteisuus metsävarpujen vähäisyytenä ja erilaisten ruohojen runsautena. Paikoin löytyy myös lehtomaista kasvillisuutta. Osa rantametsistä on soistunut korviksi.

4.2 Quality and importance

Ivalojoen suiston pesimälinnusto on Inarin Lapin olosuhteisa monipuolinen, mutta alueen merkitys on vielä suurempi muuttavien vesilintujen lepäily- ja kerääntymisalueena. Alueella on merkittävä suokohde. Laajat tulvaniityt ovat harvinaisia pohjoisimmassa Lapissa. Alueella on loma-asuntoja 38 kpl. Säännöstelystä johtuvat vedenkorkeusvaihtelun avovesikauden aikaiset muutokset aiheuttavat suurimmat vaikutukset rantavyöhykkeeseen. Rannan yläosan kasvillisuudelle soveltuvat alueet ovat kaventuneet. Lisäksi korkeat vedenkorkeudet säännöstelyn ylärajalla ovat lisänneet rantojen kulumista. Säännöstelystä aiheutuva vedenpinnan nousu tuhoaa useimpina vuosina lintujen pesiä tulvaniityiltä. Myös tulvasuojelulla on vaikutusta alueen luonnontilaan. Natura-alueella on rantoja suojattu noin 1,6 km. Natura-alueen sisälle on suunniteltu uusia rantojensuojauksia Nirvamellasta ylöspäin molemmin puolin jokea yhteensä noin 2 km. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal45
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private55
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Osmonen, O. & Karhu, H. 2002: Ivalojoen suistoalueen linnusto. - Lapin ympäristökeskuksen moniste nro 39, Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi Marttunen, M., Hellsten, S., Puro, A., Huttula, E., Nenonen, M.-L., Järvinen, E., Salonen, E., Palomäki, R., Huru, H. ja Bergman, T. 1997: Inarijärven tila, käyttö ja niihin vaikuttavat tekijät. - Suomen ympäristö 58. Luonto ja luonnonvarat. Rovaniemi. 197 s. Nehvonen, J. 2001: Ivalojoen rantasuojaukset tulvasuojelun kannalta. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikoulu. Tekniikka ja liikenne. 44 s. + liitteet. Ilmakuva 1:10 000 Maastoinventoinnit: - 28.6.2001 Saara Keränen ja Minna Kuoppala - 3. - 5.7.2001 Minna Kuoppala Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 9.5.2014 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Ivalojoen suiston suot kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO). Vesialueen osalta noudatetaan vesilain ja ympäristönsuojelulain säännöksiä. Maa-alueilla toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki. Kaavalla voidaan turvata nykyiset rakennusoikeudet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY