Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1300601

1.3 Site name

PULJUN ERÄMAA

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.716900
Latitude:68.341900

2.2 Area [ha]

56351.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (4.00 %) Boreal (96.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      450  0.00 
3210  info      644  0.00 
3220  info      16  0.00 
3260  info      73  0.00 
4060  info      8500  0.00 
4080  info      30  0.00 
6150  info      10  0.00 
7140  info      1600  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      570  0.00 
7310  info      14500  0.00 
8220  info      1700  0.00 
9010  info      24000  0.00 
9040  info      5200  0.00 
9050  info      18.116  0.00 
9080  info      10  0.00 
91D0  info      3400  0.00 
91E0  info      25  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus         
M1911Alopex lagopus         
BA054Anas acuta         
BA039Anser fabalis         
BA258Anthus cervinus         
BA222Asio flammeus    10  14   
BA062Aythya marila         
BA146Calidris temminckii         
BA264Cinclus cinclus         
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus         
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica    26  45   
BA098Falco columbarius    18  26   
BA096Falco tinnunculus    18  26   
BA002Gavia arctica         
BA217Glaucidium passerinum         
BA127Grus grus    12  16   
M1912Gulo gulo     
BA150Limicola falcinellus    249  374   
BA272Luscinia svecica    372  559   
M1355Lutra lutra     
BA152Lymnocryptes minimus    46  92   
BA066Melanitta fusca         
BA065Melanitta nigra         
BA068Mergus albellus         
BA260Motacilla flava    5568  8910   
BA277Oenanthe oenanthe    23  37   
BA170Phalaropus lobatus    142  227   
BA151Philomachus pugnax    57  87   
BA605Phylloscopus borealis         
BA241Picoides tridactylus    23  34   
BA140Pluvialis apricaria    983  1376   
P1972Ranunculus lapponicus    10  grids1x1   
P1528Saxifraga hirculus    700  1000  fstems   
BA193Sterna hirundo         
BA194Sterna paradisaea         
BA456Surnia ulula    34  58   
BA108Tetrao urogallus    443  886   
BA161Tringa erythropus    314  439   
BA166Tringa glareola    2739  4108   
I1934Xestia borealis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1352Canis lupus                 
1361Lynx lynx               
Skeletocutis stellae                   
A174Stercorarius longicaudus                   
1354Ursus arctos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0732.00
N0825.00
N117.00
N165.00
N1725.00
N223.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Puljun erämaa on vaihettumisvyöhykettä Kittilän pohjoisten metsäkairojen ja Enontekiön harvojen metsänrajametsien välissä. Erämaan eteläosaa luonnehtivat suuret suot ja kuusivaltaiset matalat vaarat. Pohjoisempana kuusi väistyy nopeasti ja mänty valtaa tunturikoivun ohella vaarojen ja tuntureiden rinteet. Alavimmilla mailla pensaikkoiset jängät saartavat järviä. Alueen eteläosassa sijaitseva Puljutunturi nousee 471 metriin. Pohjoisreunalla on laakea Avisuora- ja Peltotuntureiden ylänkö. Naali esiintyy vain alueen alpiinisella osalla.

4.2 Quality and importance

Erämaa-alueen perustamisen tarkoituksena on alueen erämaaluonteen säilyttäminen, sekä saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaaminen. Puljun erämaa-alueella pesii useita uhanalaisia ja harvinaisia lintulajeja. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. - alueen halki kulkee maantie - poronhoitoaluetta - maasto on herkkää kulutukselle Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Luotsokuru 1 ja 2, Ruutanansaajo, Made 7 ja 32 ). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Törvi, L./Lapin ympäristökeskus: Muistio 18.8.2000. Komiteanmietintö 1988:39. Erämaakomitean mietintö. SYKEn selvitys 1999. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 10.3.2014 Metsähallituksen Natura-alueiden tilan arviointi (NATA) 2012 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI001.00
FI039.00
FI1190.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Natura-alue muodostuu Puljun erämaasta (EMA), lukuunottamatta luonnonmukaisesti hoidettavia metsiä sekä Raakevuoman-Vuossijängän alueesta, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO). Puljun erämaa-alue on toteutettu perustamalla siitä erämaalain mukainen alue. Lisäksi Raakevuoman-Vuossijängän alueesta suuri osa on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan myös luonnonsuojelulain nojalla. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Härkönen, E. 2010. Puljun erämaa-alueen Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY