Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1300801

1.3 Site name

Muonionjärvi-Utkujoki

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.577200
Latitude:67.978100

2.2 Area [ha]

544.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      136  0.00 
3210  info      198  0.00 
6450  info      218  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    11  50   
BA054Anas acuta    10   
BA039Anser fabalis     
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    50  150   
BA061Aythya fuligula    10   
BA146Calidris temminckii     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    100  250   
BA099Falco subbuteo     
BA177Larus minutus    11  50   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    11  50   
BA272Luscinia svecica    11  50   
BA272Luscinia svecica     
BA066Melanitta fusca    10   
BA065Melanitta nigra    11  50   
BA065Melanitta nigra    10   
BA068Mergus albellus    10   
BA068Mergus albellus     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA194Sterna paradisaea    11  50   
BA161Tringa erythropus    10   
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    11  50   
BA166Tringa glareola    51  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    51  100             
A053Anas platyrhynchos    11  50             
A067Bucephala clangula    51  100             
A070Mergus merganser    51  100             
1106Salmo salar                   
Salmo trutta m. trutta                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0650.00
N0750.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on Muonionjoen suvanto Muonion kirkonkylän kohdalla. Joki jakautuu täällä useaksi haaraksi, joiden väliin jää tulvaniittyjä. Utkujoen alueen kasvillisuudessa näkyy selvästi tulvan aikaan saama vyöhykkeisyys. Ylimpäna on pensaikkovyöhyke ja alempana noin 5 m leveä saravyöhyke. Paikoitellen on laajoja kortekasvustoja. Utkujoen uomat ovat hyvin matalia ja runsaskasvustoisia. Muonionjärven kasvillisuus on rakenteeltaan samanlainen kuin Utkujoen vuopioissa. Järvi on kauttaaltaan matala ja kelluslehtistä kasvillisuutta esiintyy ympäri järven. Vesikasvillisuudessa esiintyy joitakin harvinaisia lajeja. Pensasvyöhykkeen leveys on 10-30 m ja sarakoiden 2-20 m.

4.2 Quality and importance

Alue on merkittävä kahlaajien ja vesilintujen pesimäalue. Alueella pesii 7 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 3 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 25. Alueella on tehty IBA-lintukartoitus kesällä 1996, jonka mukaan kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 73 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alue on valtakunnallisesti merkittävä muutonaikainen kerääntymisalue (luokka II) joutsenten määrän perusteella. Kohteella on huomattavaa merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka II) joutsenten ja vesilintujen määrien perusteella. Kohdassa "muuta lajistoa" mainitut ristilimaska (Lemna trisulca), kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum), kiehkuraärviä (Myriophyllum verticillatum) ja oikovesirikko (Elatine orthosperma) ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. Uposvesitähti (Callitriche hermaphroditica) on harvinainen emäksisten ja neutraalien vesien laji. Oikovesirikko ja kellosinilatva (Polemonium acutiflorum) ovat kv. vastuulajeja (uhanalaismientinnön 2000 listalla). Alue on ollut aiemmin niittytalouden piirissä, mutta niiton loputtua alue on pensoittunut. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tapio Rintanen 1982: Botanical lake types in Finnish Lapland. Ann.Bot. Fennici 19: 247-274. Helsinki + tähän liittyvä Helsingin Kasvimuseon aineisto. Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 53 s. Laskenta- ja havaintoaineisto. Lapin ympäristökeskuksen lintuvesiarkisto (arkistotunnus 1300J0042). Rovaniemi. (liitteenä myös havaintolista) IBA -kartoitus kesällä 1996. (julkaisematon selvitys, Lapin ympäristökeskus) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s. Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. Linnut 31(3):8-19. Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s. Kääriäinen, S. 2003: Muonionjärven - Utkujoen hoito- ja käyttösuunnitelma, Muonio. Ympäristötekniikan raportti. Lapin Ympäristökeskus. Rovaniemi. 59 s. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 9.5.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Muonionjärvi-Utkujoen alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueen toteutuskeinoina ovat rakennuslaki ja vesilaki Muonionjärven ja Muonionjoen osalla. Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lapin ELY-keskus (ent.Lapin ympäristökeskus) on aloittanut Rukomasaaren perinnebiotooppien hoidon v. 2002. Alueella on tehty pensaikon raivausta ja puuston harvennusta vuosina 2002 ja 2003. Hoitoa on tarkoitus jatkaa laiduntamalla.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY