Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1300901

1.3 Site name

Pyhätunturi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.116700
Latitude:67.010800

2.2 Area [ha]

4338.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.149  0.00 
3260  info      8.129  0.00 
4060  info      10  0.00 
7110  info      96.171  0.00 
7140  info      15.553  0.00 
7160  info      0.895  0.00 
7220  info      0.2  0.00 
7230  info      209.044  0.00 
7310  info      640  0.00 
8110  info      0.00 
8220  info      81.531  0.00 
9010  info      2260  0.00 
9040  info      20  0.00 
9050  info      23.655  0.00 
9060  info      13.817  0.00 
9080  info      1.136  0.00 
91D0  info      380  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    10  100  area     
M1355Lutra lutra           
P1389Meesia longiseta           
P1962Moehringia lateriflora    700  900  fstems     
P1972Ranunculus lapponicus    10  grids1x1     
P1528Saxifraga hirculus    40000  45000  fstems     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia infirma                   
Fu  Antrodiella canadensis                   
Fu  Baeospora myriadophylla                   
Calypogeia suecica                   
Carex appropinquata                   
Carex heleonastes                   
Chaenotheca gracilenta                   
A082Circus cyaneus             
5514Cladonia parasitica                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza lapponica                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Fu  Dichomitus squalens                   
Lobaria scrobiculata                   
Moerckia blyttii                   
Moerckia hibernica                   
A072Pernis apivorus    10           
A170Phalaropus lobatus             
A151Philomachus pugnax    11  50           
Plagiothecium platyphyllum                   
A140Pluvialis apricaria    11  50           
Fu  Postia balsamina                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
A108Tetrao urogallus    11  50           
A166Tringa glareola    101  250           
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N056.00
N060.00
N0724.00
N082.00
N162.00
N1755.00
N2211.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pyhätunturi kohoaa aapasoiden keskeltä yli 500 metrin korkeuteen. Erikoispiirteenä on jyrkät rinteet ja syvät kurut, joista Isokuru (220 m) on syvin. Kivilaji on kvartsiittia, josta johtuva karuus leimaa kasvillisuutta. Varsinaista tunturikasvillisuutta on vähän. Tunturin juurella on mänty- ja kuusimetsiä ja laajoja aapasoita. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

4.2 Quality and importance

Pyhätunturi on Suomen eteläisin suurtunturi. Lettojen kokonaisala on n. 5 % alueesta. Ympäröivine soineen Pyhätunturi muodostaa merkittävän alueen, jossa kohtaavat eteläinen ja pohjoinen metsä- ja suolinnusto, ja missä tavataan useiden tunturilajien eteläisimmät esiintymät. Yhdessä Luoston kanssa se muodostaa laajan geologisen ja ekologisen kokonaisuuden. Kansallispuiston luonnon säilymistä vaarantaa suojelualueen välittömään läheisyyteen ulottuva matkailurakentaminen. Maa-alueiden vaihdot aiheuttavat suojelualueen arvon laskua. Metsien hakkuutoimintaa on puiston rajoille asti. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit 1989. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Sarja B 19. Puistonhoitaja Tapani Vartiainen. Suullinen tieto 1996. SYKEn selvitys 1999. Törvi, L./Lapin ympäristökeskus: Muistio 18.8.2000. Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. 2002. Suunnitellun Pyhä-Luoston Natura-alueen linnusto. Metsähallitus, moniste. 17 s. Metsähallituksen Suti-Gis paikkatietojärjestelmä 25.3.2004. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajirekisteri. 26.3.2004. Kulmala, P. 2006. P yhätunturin palojatkumoalueen toimenpidesuunnitelma vuodelle 2006. Rovaniemi, Metsähallitus, Lapin luontopalvelut. 18 s. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 10.3.2014 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit Riikka Juutinen, suullinen tiedonanto 2014 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI02100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue on ollut kansallispuistona vuodesta 1938 lähtien. Vanha Pyhätunturin kansallispuisto lakkautettiin vuoden 2005 alusta ja sen alue liitettiin uuteen Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. 2007. Metsähallituksen luonnonsuojelujul-kaisuja. Sarja C, 30
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY