Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1301005

1.3 Site name

Pellojärvi-Säynäjäjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.015300
Latitude:66.750000

2.2 Area [ha]

583.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      414  0.00 
6450  info      117  0.00 
7140  info      29  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10  50   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis    10  50   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    30  160   
BA061Aythya fuligula     
BA062Aythya marila     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    100  600   
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo     
BA002Gavia arctica    16   
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus    20   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA177Larus minutus    10  250   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    10  150   
BA272Luscinia svecica     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca    20   
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra    20  50   
BA065Melanitta nigra     
BA068Mergus albellus    15  33   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    10   
BA151Philomachus pugnax    10  50   
BA140Pluvialis apricaria    70   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA193Sterna hirundo    10   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    20   
BA194Sterna paradisaea     
BA107Tetrao tetrix    15   
BA161Tringa erythropus    11  50   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    20  40   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    11  50             
A053Anas platyrhynchos                   
A067Bucephala clangula    101  250             
A070Mergus merganser    251  500             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0675.00
N0725.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pellojärvi ja Säynäjäjärvi ovat matalia järviä Torniojoen tuntumassa ja niiden vedenpinta vaihtelee tuntuvasti joen vedenkorkeuden mukaisesti. Järvien rannoilla on runsaasti tulvaniittyjen tapaisia luonnonniittyjä, joita on aikaisemmin niitetty. Keväällä laajat kahlaajille sopivat lieterannat paljas-tuvat vedenpinnan laskiessa. Ruovikkovyöhyke on yhtenäinen ja paikoin hyvinkin leveä. Valtalaji on järvikorte. Kellus- ja uposlehtisiä on erittäin runsaasti. Kelluskeiholehti ja siimapalpakko muo-dostavat laajoja kasvustoja.

4.2 Quality and importance

Alueen linnusto on monipuolinen: kaikkiaan alueelta on tavattu noin 200 lintulajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 19. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 43 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 8 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 9 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen kerääntymisalue (luokka I) järville kerääntyvien joutsenten määrän perusteella. Alueella on hyvin huomattavaa merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka I) järville kerääntyvien vesilintujen määrän perusteella. - vesijärjestelyt - rakentaminen Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. - Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristö-keskus. Helsinki. 53 s. Laskenta- ja havaintoaineisto. Lapin ympäristökeskuksen lintuvesiarkisto (arkistotunnus 1300J0042). Rovaniemi. (liitteenä myös havaintotiedot) Jorma V. A. Halonen: IBA -kartoitus kesällä 1996. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.- Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s. Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. -Linnut 31(3):8-19. Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s. Kääriäinen, S. 1997. Pello- ja Säynäjäjärven kasvillisuuskartoitus 1997. -Raportti Pello- ja Säynä-jäjärven kunnostussuunnitelman liitteenä. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 16 s. Tietokantapäivitys 2016: Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pellojärvi-Säynäjäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain, vesilain ja/tai rakennuslain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lapin ympäristökeskus 1997. Pello- ja Säynäjäjärven kunnostus, Pello. -Suunnitelma. Rovaniemi. Kunnostustoimet on toteutettu 2003-2004 · vesipinnan nosto pohjapadon avulla · veden alle jäävien ranta-alueiden raivaus · Pellojärven putaan ruoppaus veneilyn ja kalankulun helpottamiseksi · keinolietteikköjen rakentaminen ruoppausmassoista Pellojärven Akalahteen kahlaajien ruokailupaikoiksi
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY