Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1301403

1.3 Site name

Suksenpaistama-Miehinkävaara

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.712500
Latitude:66.625600

2.2 Area [ha]

6028.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      95  0.00 
3260  info      10  0.00 
7160  info      0.00 
7230  info      100  0.00 
7310  info      3360  0.00 
9010  info      1900  0.00 
9060  info      12  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      860  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA222Asio flammeus     
BA104Bonasa bonasia    10   
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica    53  91   
BA098Falco columbarius    11  17   
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus     
M1355Lutra lutra     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    340  543   
BA151Philomachus pugnax    50  75   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    32  44   
P1972Ranunculus lapponicus    grids1x1   
P1528Saxifraga hirculus    5000  6000  fstems   
BA457Strix nebulosa     
BA456Surnia ulula     
BA107Tetrao tetrix    92  129   
BA108Tetrao urogallus    247  495   
BA161Tringa erythropus    36  51   
BA166Tringa glareola    320  479   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1352Canis lupus                 
Carex heleonastes                   
Dichomitus squalens                   
1361Lynx lynx               
Skeletocutis lilacina                   
Skeletocutis stellae                   
1354Ursus arctos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0771.00
N1728.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Karu aapasuoalue (eteläisen Peräpohjolan aapasuoalueella). Monipuolinen suoyhdistymä (Sphagnum fuscum- ja rimpinevaa, saranevaa, pallosararämettä). Lähteitä ja niiden ympärillä reheviä nevoja. Lettoisuutta. Pieniä lampia, luonnontilaisia puroja. Aihkipeitsin metsät ovat lähes kokonaan yli 200-vuotiaita kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti Koutatunturin rinteillä on reheviä ja runsaspuustoisia kuusikoita, joissa on raitaa ja haapoja.

4.2 Quality and importance

Alueella pesii uhanalaisia ja harvinaisia lintulajeja. Poronhoitoaluetta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III. 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajitietokanta. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 24.2.2014 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0055.00
FI0345.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suksenpaistama-Miehinkävaaran alueeseen kuuluu: -Löytöjängän-Kuusivaaran alue, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Tästä alueesta on osa perustettu luonnonsuojelulain nojalla Löytöjängän-Suksenpaistama-aavan nimiseksi soidensuojelualueeksi, -Miehinkävaaran suot, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan sekä -Löytöjängän laajennus -niminen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue. Lisäksi alueeseen kuuluu vähäinen määrä ohjelmiin kuulumattomia yksityismaita. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Aatsinki-Onkamon, Peuratunturin ja Suksenpaistama-Miehinkävaaran Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. 2010. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 79.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY