Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1301602

1.3 Site name

MARTIMOAAPA-LUMIAAPA-PENIKAT

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.131700
Latitude:65.840600

2.2 Area [ha]

14086.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      360  0.00 
3210  info      264  0.00 
3260  info      10  0.00 
7110  info      1230  0.00 
7140  info      21.957  0.00 
7230  info      1363.64  0.00 
7310  info      7700  0.00 
8220  info      44.3  0.00 
9010  info      2300  0.00 
9050  info      17  0.00 
91D0  info      1900  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    18  30   
BA054Anas acuta         
BA054Anas acuta    20  40   
BA039Anser fabalis         
BA039Anser fabalis    20  40   
BA222Asio flammeus     
BA104Bonasa bonasia    45  85   
BA215Bubo bubo     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus         
BA038Cygnus cygnus    14  20   
BA236Dryocopus martius    22  31   
BA542Emberiza rustica    153  260   
BA098Falco columbarius    11  16   
BA099Falco subbuteo    20   
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica         
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata         
BA001Gavia stellata    12  21   
BA127Grus grus         
BA127Grus grus    38  53   
BA179Larus ridibundus    10   
BA150Limicola falcinellus     
M1355Lutra lutra     
BA152Lymnocryptes minimus         
BA152Lymnocryptes minimus    31  61   
BA065Melanitta nigra    12  20   
BA068Mergus albellus         
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    436  697   
BA072Pernis apivorus     
BA170Phalaropus lobatus         
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax         
BA151Philomachus pugnax    40  60   
BA241Picoides tridactylus    14  20   
BA140Pluvialis apricaria         
BA140Pluvialis apricaria    32  45   
BA007Podiceps auritus     
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA457Strix nebulosa    15  26   
BA456Surnia ulula    11   
BA534Tarsiger cyanurus     
BA107Tetrao tetrix    162  226   
BA108Tetrao urogallus    208  416   
BA161Tringa erythropus         
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola         
BA166Tringa glareola    432  648   
BA162Tringa totanus         
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia infirma                   
Fu  Antrodia primaeva                   
Fu  Antrodia pulvinascens                   
A087Buteo buteo                   
1352Canis lupus                   
Carex viridula var. bergrothii                   
Chaenotheca stemonea                   
5514Cladonia parasitica                   
Collema glebulentum                   
Collema nigrescens                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Leptogium subtile                   
1361Lynx lynx                 
Physcia phaea                   
1354Ursus arctos                 
Zygodon conoideus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0760.00
N082.00
N1736.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on erittäin monimuotoinen luonnontilaiseen suoluonnon keskittymä. Aapasoiden ohella alueella on myös edustavia keidassoita. Ravinteikkaan kallioperän alueella esiintyy myös lettoja. Alueen luonnontilaiset metsät ovat edustavia vanhoja metsiä. Alueella on ultraemäksisiä kallioita.

4.2 Quality and importance

Yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Erityisen tärkeä uhanalaisille lintulajeille. Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat kuuluu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-alueisiin . Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Osa metsistä ei ole luonnontilaisia. Natura-alueen läheisyydessä on turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu ja myöhemmin tuotantoon tuleva suoalue. Natura-alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista ko. tuotantoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt kuivatusvedet voidaan johtaa turvetuotantoalueelta myös Natura 2000-verkostoon kuuluvalle alueelle. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III. 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Committee Memorandum 1976,1980, Finnish Forest and Park service 1991 Finnish legislative collection 44/76 Rajasärkkä, A. 1993 : Pohjanmaan puistoalueen ls-alueiden maalinnustot - julkaisematon selvitys. Metsähallitus. Rauhala, P. 1987: Martimoaavan - Lumiaavan - Penikoiden ssa:n linnusto 1987 - julkaisematon raportti. Metsähallitus. Tietokantapäivitys 2016 BirdLife Suomi 2001-2009: IBA-kartoitukset. Sankari, N: Martimoaavan kasvillisuusselvitys 2006. - julkaisematon raportti. Metsähallitus. Kinnunen, J. 2006: Martimoaavan, Suuripään, Romppaiden, Mustiaapa - Kaattasjärven, Kilsiaapa-Ristivuoman, Louevaaran ja Runkauksen suojelualuieden kääpäinventoinnit vuosi 2006. - - julkaisematon raportti. Metsähallitus. Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 26.2.2014 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI007.00
FI0393.00

5.3 Site designation (optional)

Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Lisäksi alueeseen kuuluu soidensuojelualueen etelärajaan rajoittuva Kontiokummut -niminen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2008. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 71.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY