Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1301801

1.3 Site name

Pisavaara

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.091400
Latitude:66.282200

2.2 Area [ha]

4891.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.702  0.00 
3260  info      4.181  0.00 
7140  info      17.988  0.00 
7160  info      0.083  0.00 
7220  info      0.01  0.00 
7230  info      150  0.00 
7310  info      260  0.00 
8220  info      390  0.00 
9010  info      3440  0.00 
9050  info      164  0.00 
9080  info      0.1  0.00 
91D0  info      530  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1920Boros schneideri         
P6216Hamatocaulis vernicosus    100  150  area   
M1355Lutra lutra         
I1037Ophiogomphus cecilia         
I1925Pytho kolwensis         
P1972Ranunculus lapponicus    20  25  grids1x1   
P1528Saxifraga hirculus    400  500  fstems   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus    11  50             
Ampedus lepidus    grids1x1           
A039Anser fabalis               
Antrodia infirma                   
Antrodia primaeva                   
Antrodia pulvinascens                   
Antrodiella canadensis                   
A104Bonasa bonasia    11  50             
Botrychium virginianum                   
A215Bubo bubo               
Carex appropinquata                   
Chaenotheca gracilenta                   
Chaenotheca laevigata                   
Chaenotheca stemonea                   
A264Cinclus cinclus               
A082Circus cyaneus             
Cyphelium karelicum                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Diamesa permacra    grids1x1           
Dichomitus squalens                   
Diplomitoporus crustulinus                   
A542Emberiza rustica    101  250             
Erastia salmonicolor                   
Eriophorum brachyantherum                   
Gloeophyllum protractum                   
Harpanthus scutatus                   
Inonotopsis subiculosa                   
Leptogium subtile                   
Leucoscypha ovilloides                   
Lobaria scrobiculata                   
Lophozia ascendens                   
Loxia leucopterus    11  50             
A370Loxia pytyopsittacus    11  50             
1361Lynx lynx               
A072Pernis apivorus             
A151Philomachus pugnax                   
A274Phoenicurus phoenicurus    251  500             
Phymatura brevicollis    grids1x1           
Plagiothecium platyphyllum                   
Polyporus pseudobetulinus                   
Pycnoporellus alboluteus                   
Pytho abieticola    grids1x1           
Ramalina thrausta                   
Skeletocutis jelicii                   
Skeletocutis stellae                   
A534Tarsiger cyanurus                   
A108Tetrao urogallus    11  50             
A165Tringa ochropus    11  50             
1354Ursus arctos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N075.00
N160.00
N1779.00
N195.00
N2211.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pisavaara kohoaa yli 260 m:n korkeuteen merenpinnasta ulottuen n. 150 metriä ympäristöään korkeammalle. Pisavaaran yläosaa luonnehtivat lakikuusikot, niitä reunustavat muinaisten merten huuhtomat rakkakivikot ja louhikot sekä huippuja erottavat kurut. Näiden alapuolella matalimmilla huipuilla ja rinteillä vallitsevat mänty- ja kuusivaltaiset kangasmetsät, jotka ympäröivät notkelmien pienialaisia lehtoja ja soita. Vaaran reuna-alueilla sijaitsevat laajimmat nevat, letot ja rämeet sekä puistolle ominaiset suurehkot purojen halkomat korpialueet. Alueen kallioperä on muodostunut lähinnä prekambrisista kiteisistä liuskeista, jotka pääosin ovat kvartsiittia.

4.2 Quality and importance

Pisavaaran suojelun pääperusteena on ollut edelleen sen erämainen luonne. Se onkin yksi Peräpohjolan luonnontilaisimmista alueista. Tätä luonnontilaa kuvaavat lahopuiden ja kelojen suuri määrä, erikoiset myrskytuhoalueet, muinaisten metsäpalojen jäljet sekä myös pari tuoretta paloaluetta (kylläkin pienialaisia). Em. seikoista johtuen puisto tarjoaa monille hoitometsistä puuttuville eläin-, kasvi- ja sienilajeille edellytykset menestyä. Esim. vanhojen metsien lintulajeja on enemmän kuin missään muualla lähikuntien alueella. Kohdassa "Muuta lajistoa" mainittujen lajien lisäksi alueelta on tavattu parikymmentä alueellisesti uhanalaista kasvilajia. Ihmistoiminta puistossa rajoittuu valvonta- ja tutkimustyöhön sekä poronhoitoon. Puiston reunoilla olevien soiden vesitalouteen ja sen kautta luonnontilaan on vaikuttanut suojelualueen ulkopuolella suoritetut soiden ojitukset. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Törvi, L./Lapin ympäristökeskus: Muistio 18.8.2000. Liite: " Pisavaaran luonnonpuistoa käsittelevä kirjallisuus". Lähteenä on käytetty Pisavaaran luonnonpuiston puusto- ja kasvillisuus- inventoinnin ( v. 1995 ja 1996) yhteydessä kerättyä aineistoa ja sen aikana tehtyjä havaintoja. Puistomestari Veli Hakalan tietoja on käytetty eläinten esiintymisarvioihin. Pentti Rauhala antoi lintulaskennan tuloksia käyttöömme. SYKEn selvitys 1999. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajitietokanta. Tietokantapäivitys 2016 Niemelä, T., Kinnunen, J ja Kotiranta 2005:Pisavaaran luonnonpuiston ja Korouoman–Jäniskairan alueen käävät. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja 150, 51 s Rauhala, P. 2001:Pisavaaran luonnonpuiston pesimälinnustosta. Sirri 26 (48-54) Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 27.2.2014 Metsähallituksen Natura-alueiden tilan arviointi (NATA) 2011 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit Luontodirektiivinluontotyyppiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI001.00
FI0199.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pisavaara on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi. Alueeseen kuuluu lisäksi soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva Pisavaaran korpialue, joka on yksityismaata. Alue toteutetaan tältäkin osin luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY