Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1302104

1.3 Site name

Meltosjärvet-Pysäjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.619200
Latitude:66.539400

2.2 Area [ha]

458.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      292  0.00 
3210  info      201  0.00 
7140  info      183  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    11  50   
BA054Anas acuta    20   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis    11  50   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    10  50   
BA061Aythya fuligula         
BA146Calidris temminckii     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    120  305   
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata    10   
BA127Grus grus     
BA127Grus grus    10   
BA177Larus minutus    10  80   
BA179Larus ridibundus    11  50   
BA157Limosa lapponica     
BA272Luscinia svecica     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca     
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra    11  50   
BA068Mergus albellus    10   
BA068Mergus albellus     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    11  50   
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    101  250   
BA151Philomachus pugnax     
BA007Podiceps auritus     
BA007Podiceps auritus     
BA193Sterna hirundo    11  50   
BA194Sterna paradisaea    11  50   
BA161Tringa erythropus    51  100   
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    101  250   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    101  250             
A053Anas platyrhynchos    51  100             
A067Bucephala clangula    51  100             
A070Mergus merganser    11  50             
A164Tringa nebularia    11  50             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0660.00
N0740.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Meltosjärvet ovat Miekojärveen laskevan pienen joen läpivirtausjärviä. Järviä on laskettu viime vuosisadalla ja ne ovatkin hyvin matalia (max. syv. 0.9 m) ja reheviä. Vähäsateisina vuosina osa alueesta jää kokonaan kuiville. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajoja. Rantoja reunustaa yleensä 2-15 m leveä koivu-pajuvyöhyke. Järvillä on laajoja yhtenäisiä saraikkovyöhykkeitä (vesisara, Carex aquatilis ja pullosara C. rostrata), joiden seassa kasvaa mm. järvikortetta, kurjenjalkaa, terttualpia ja vehkaa. Rannoilla on myös kelluvia turvelauttoja. Avovesialueilla kasvaa runsaimpana palpakoita, uistinvitaa (Potamogeton natans), isovesihernettä (Utricularia vulgaris) ja pohjalehtisiä äimäruohoa (Subularia aquatica), katkeravesirikkoa (Elatine hydropiper) ja vesitähteä (Callitriche spp).

4.2 Quality and importance

Alueella pesii 10 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 7 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 36. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 105 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alue on maakunnallisesti arvokas muuttolintujen levähdysalue (luokka III) ja huomattava sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" mainittu katkeravesirikko on alueellisesti uhanalainen laji. Järven umpeenkasvu on paikoin edennyt pitkälle, sillä kaikkein avonaisimmillakin alueilla ( Vähä - Meltosjärvi ) avoveden osuus on noin 50 %. Järville ollaan laatimassa kunnostussuunnitelmaa Lapin ympäristökeskuksessa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kojola, T. 1995: Meltosjärven kasvillisuuskartoitus 1994. Moniste 6 s. + liitt. Lapin vesi- ja ympäristöpiiri. Räinä, P.: Meltosjärven linnustoinventoinnit vuosilta 1994-1996. Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi. Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. - Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristö-keskus. Helsinki. 53 s. Laskenta- ja havaintoaineisto. Lapin ympäristökeskuksen lintuvesiarkisto (arkistotunnus 1300J0042). Rovaniemi. (liitteenä myös havaintotiedot) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s. Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. -Linnut 31(3):8-19. Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s. Lapin ympäristökeskus 2002. Meltosjärvien lintuvesikunnostus, Vihko 1. Ylitornio. - Suunnitelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. Kääriäinen, S. 2001. Ylitornion Meltosjärvien kasvillisuudesta. Kunnostussuunnitelman liitteenä. Lapin ympäristökeskus. 11 s. + liitt. Kallioniemi, Reijo, Kääriäinen, Sannamari, Räinä, Pekka 2002. Täydennys Meltojärvien lintu-vesikunnostuksen vaikutuksista Meltosjärvet - Pysäjärvi Natura 2000 -kohteeseen. - Raportti. La-pin ympäristökeskus. 13 s. Tietokantapäivitys 2016: Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Meltosjärvet-Pysäjärvet -alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lapin ympäristökeskus (nyk. Lapin ELY-keskus) on laatinut järville lintuvesien kunnostussuunnitelman. Meltosjärvien lintu-vesikunnostuksen ensimmäinen vaihe on toteutettu vuonna 2002. Tällöin poistettiin turvelauttoja Vähä Meltosjärven puolelta noin kymmenen hehtaarin alalta. Myöhemmin 2000-luvulla on tehty jatkokunnostussuunnitelma. Lapin ympäristökeskus 2002. Meltosjärvien lintuvesikunnostus, Vihko 1. Ylitornio. - Suunnitelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. Kääriäinen, S. 2001. Ylitornion Meltosjärvien kasvillisuudesta. Kunnostussuunnitelman liitteenä. Lapin ympäristökeskus. 11 s. + liitt. Kallioniemi, Reijo, Kääriäinen, Sannamari, Räinä, Pekka 2002. Täydennys Meltojärvien lintu-vesikunnostuksen vaikutuksista Meltosjärvet - Pysäjärvi Natura 2000 -kohteeseen. - Raportti. La-pin ympäristökeskus. 13 s.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY