Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1302105

1.3 Site name

Kainuunkylän saaret

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.737200
Latitude:66.213600

2.2 Area [ha]

1005.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      270  0.00 
6450  info      650  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    51  100   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula  X    
P1942Arctophila fulva    2000  5000  shoots   
BA222Asio flammeus     
BA146Calidris temminckii     
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA001Gavia stellata    10   
BA127Grus grus     
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    11  50   
BA179Larus ridibundus    11  50   
BA065Melanitta nigra     
BA068Mergus albellus     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax  X   10   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    10   
BA161Tringa erythropus     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    11  50   
BA162Tringa totanus  X   10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    11  50             
A053Anas platyrhynchos    11  50             
A061Aythya fuligula               
A067Bucephala clangula    11  50             
Coregonus lavaretus f. lavaretus                   
A070Mergus merganser               
A069Mergus serrator               
A160Numenius arquata    11  50             
A249Riparia riparia    251  500             
Salmo salar                   
Salmo trutta m. trutta                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0630.00
N0765.00
N085.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on Tornionjoen suurin suvantoalue. Joki jakaantuu useaksi haaraksi, joiden väliin jää kymmenkunta isoa saarta. Saaret ovat suurimmaksi osaksi tulvaniittyjä. Uloimpana vesirajassa on suursaratulvaniittyjä (StuNi), jossa valtalajeina ovat vesisara (Carex aquatilis) ja viiltosara (Carex acuta). Ylempänä on luhtaisia tulvaniittyjä (LtuNi) ja saratulvaniittyjä (SrTuNi), joissa valtalajeina ovat mm. ruokohelpi (Phalaris arundinacea), viitakastikka (Calamagrostis canescens) ja nurmilauha (Deschampsia cespitosa) sekä ruohoista mm. mesiangervo (Filipendula ulmaria), pohjanängelmä (Thalictrum simplex subsp. boreale), keltaängelmä (T. flavum) ja rantatädyke (Veronica longifolia). Kauempana vesirajasta saaret muuttuvat pensaikkoisiksi. Saaret ovat touko-kesäkuun tulvahuippuina veden peitossa 90-100 %:sti.

4.2 Quality and importance

Alueella pesii 9 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 5 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 36. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 163 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä) ja se on pesimälinnustoltaan Lapin arvokkain lintuvesi. Alue on yksi koko Suomen laajimmista tulvaniittyalueista. Kainuunkylän saaret kuuluu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-alueisiin . Osa tulvaniityistä on pensoittunut ja vaatisi kiireellistä hoitoa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rauhala, P. & Ylimaunu, J. 1985: Ylitornion Kainuunkylän saariston pesimälinnusto v. 1980 ja 1984. Sirri 10: 4-10. IBA-kartoitus kesällä 1997. (julkaisematon selvitys, Lapin ympäristökeskus) Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 53 s. Laskenta- ja havaintoaineisto. Lapin ympäristökeskuksen lintuvesiarkisto (arkistotunnus 1300J0042). Rovaniemi. (liitteenä myös havaintotiedot) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.- Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s. Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. -Linnut 31(3):8-19. Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s. Kääriäinen, S. 2003. Kainuunkylän saarten hoito- ja käyttösuunnitelma, Ylitornio. Ympäristötekniikan raportti. Lapin ympäristökeskus. 42 s. + liitt. Mäkikyrö, S. 1999. Kainuunkylän saaret. Maisemanhoitosuunnitelma. Lapin ympäristökeskus. Moniste. 22 s. Kalpio, S. ja Bergman, T. 1999. Lapin perinnemaisemat. Lapin ympäristökeskus ja Metsähallitus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 116. 236 s. Perinnemaisemien maastolomake. Maarit Vainio 25.8.1994. Kainuunkylän saaret/ Vyönisaari-Niittysaari. Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi. Perinnemaisemien maastolomake. A-P. Huhta 9.9.1992 Lammassaaren vanha laidun. Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 10.3.2014 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit. Moilanen, H. 2003. Pohjansorsimo löytyi jälleen Ylitorniolta (PeP). Kasvihavaintoja-Floristic Notes. -Lutukka 19:29-30. Juntunen, P. 2003. Pohjansorsimo (Arctophila fulva var. Pendulina) - tilanne Tornionjoella vuosina 2002-2003. Lapin ympäristökeskuksen moniste 53. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä: HERTTA-tietokanta. (Salix triandra, Arctophila fulva var. Pendulina).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kainuunkylän saaret kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen toteutuskeinoina on luonnonsuojelulaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Vesialueilla toteutuskeinoina on vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY