Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1400001

1.3 Site name

Ramsholmen

1.4 First Compilation date

1997-05

1.5 Update date


No information provided

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ålands landskapsregering
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1995-10
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-12
National legal reference of SAC designation:Ålands landskapsregeringens beslut 15.12.2015 (ÅFS 2016:4)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.885000
Latitude:60.108611

2.2 Area [ha]

14.1217

2.3 Marine area [%]

1.6900

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI20Åland

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info      1.2  0.00   
6210  info      0.1  0.00   
6530  info      6.5  0.00   
9070  info      5.2  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA021Botaurus stellaris                 
BA151Philomachus pugnax      10  10             
BA193Sterna hirundo                 
BA194Sterna paradisaea                 
BA166Tringa glareola      10  10             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Allium ursinum                     
D. incarnata/cruenta                     
Martes martes                     
o.mascula                     
P. veris                     
Primula farinosa                     
Quercus robur                     
Ulmus glabra                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1010.00
N1690.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området angränsar till Bursfjärden längs med hela den västra sidan och öven längs med södraoch sydöstra stranden. Mot stranden går ett vassbälte där fiskevårdsåtgärder i form av rensning av kanalen till Torpfjärden kan utföras vid behov för att underlätta fiskens vandring till och från lekområdena. I öst angräsas området mot landsväg 1. Genom området löper en privat väg till bostadstomten inne i området. Den gamla, ännu bevarade torpbebyggelsen utgör on viktig del av helhetsupplevelsen av kulturmiljön inom området, trots att gårdstomten officiellt inte är en del av naturreservatet. Områdens natur består av en kulturframkallad naturtyp med lundar, strandängar och lövängar. Många av de karaktäristiska lövträden, framförallt gamla askar, är av respektabel storlek.

4.2 Quality and importance

Ramsholmen är Ålands äldsta naturreservat. Området representerar gammal kulturmark med löväng, hage, hassellund och strandängar. Artrikedomen är mycket stor, särskilt botaniskt sett. Trädbeståndet utgörs till större delen av olika ädla lövträd såsom ek, alm, lönn, ask, etc. Eftersom träden utnyttjats för lövkvistning (hamling) erbjuds hålbyggande fåglar talrika boplatsmöjligheter i naturliga bohål. Det för åländska förhållanden unika lövträdsbeståndet av främst ask och alm, de välbevarade lundarna av hassel och den artrika och särpräglade floran och fågelfaunan gör Ramsholmen till ett av Ålands mest sevärda kulturmarksområden. Även geologiskt och geomorfologiskt är Ramsholmen anmärkningsvärd då den utgärs av en ås av så kallad drumlingtyp. Drumlingarna ger det åländska landskapet en småkuperad och omväxlande karaktär. Närheten till Mariehamns flygstation samt närheten till landsväg nr. 1. utgör utmaningar med tanke på bevarandet av områdets naturvärden.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mi
Ho
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

"Ålands hotader kärlväxter 1989 -1993" "Skyddad natur på Åland-ett arv att värna"

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
0.00
FI16100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Naturreservat ÅFS 1974:13

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ålands landskapsregering Landskapets fastighetsverk
Address:
Email:registrator@regerigen.ax info@fastighetsverket.ax

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Förvaltingsplan för Ramsholmen naturreservat
Link: https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/forvaltningsplan-ramsholmen.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ålands landskapsregering har hand om skötseln av området. De praktiska skötselåtgärderna utförs av Landskapets fastighetsverk i samråd med landskapsregeringens miljöbyrå. De olika naturtyperna sköts på traditionellt sätt. Lövängspartierna sköts med slåtter, hamling, efterbete, röjning och rydjning, övriga skötselåtgärder utförs enligt behov. Betesdjuren utgörs av nötkreatur enligt särskilt system. Inom vissa områden behöver trädens höjdtillväxt begränsas med tanke på flygsäkerheten, dock så att områdets naturvärden inte skadas. Att träden redan har varit hamlade redan tidigare, tack vare lövängskaraktären, underlättar denna åtgärd. Områdets status och utveckling följs upp genom inventering av utvecklingen av bl.a. fågelliv, ängsvegetation och arter som är typiska för de respektive naturtyperna. Skötselåtgärderna anpassas ytterligare genom årlig planering.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY