Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1400005

1.3 Site name

Nåtö - Jungfruskär

1.4 First Compilation date

1997-05

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ålands Landskapsregering
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1997-10
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-12
National legal reference of SAC designation:Ålands landskapsregeringens beslut 15.12.2015 (ÅFS 2016:4)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.929444
Latitude:60.036389

2.2 Area [ha]

559.6576

2.3 Marine area [%]

75.7000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI20Åland

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      0.00   
1620  info      290  0.00   
1630  info      11  0.00   
6210  info      16  0.00   
6270  info      11  0.00   
6280  info      0.00   
6530  info      137  0.00   
9010  info      27  0.00   
9070  info      44  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus                 
campanula latifolia                     
Charadrius hiaticula                 
D.sambucina                     
Daphne mezereum                     
L. latifolium                     
o.mascula    60000  60000               
A151Philomachus pugnax                 
A193Sterna hirundo    20  20               
A194Sterna paradisaea    20  20               
strix aluco                     
Taxus baccata                     
Ulmus glabra                     
V. percicifolia                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0150.00
N0530.00
N1710.00
N2310.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

6530 Fennoskandiska lövängar 25% 1630 Boreala strandängar i Östersjön 2% 1620 Boreala öar och skär i Östersjön 68% 9010 Naturskog 5%

4.2 Quality and importance

Ett till sin karaktär mycket varierande område där stommen utgörs av Norrgårds skärgårdshemman i Nåtö by med åker, äng, skog och skärgård. Den gamla gårdsmiljön utnyttjas dels av Nåtö Biologiska Station för forskning och kurser med inriktning på botanik, dels av miljövårdsbyrån vid Ålands landskapsstyrelse som central enhet med lager, verkstad och garage för de verktyg och förnödenheter som används vid skötseln av alla åländska naturreservat.Skötsel av byggnaderna sker med beaktande av deras stora museala värden. Området utgör kärnan i landskapets markinnehav av lövängsområden och hyser en synnerligen välutvecklad och artrik flora och fauna som gynnas av de skötselåtgärder som årligen vidtas, såsom slåtter, röjningar och bete. På ön Jungfruskär förekommer det största sammanhängande beståndet av idegran i den norra Östersjöregionen, medan ön Idholm visat sig vara det artrikaste av alla områden som botaniskt undersökts på Åland. Här förekommer b.l.a. en betydande del av de individer av orkiden st. Pers nycklar som finns i Finland. Kan påverkas av exploatering i närliggande områden. Kan även påverkas av eventuella oljeutsläpp i den farled som går igenom området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02O
HD01.02I
HD02.01O
MD03.02I
ME01.02O
LF01O
MH01O
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Flera vetenskapliga avhandlingar innehåller helt eller delvis material från Nåtö. Närmare upplysningar om dessa kan erhållas från Nåtö Biologiska Station, Nåtö, FI22100 Mariehamn. Även "Ålands hotade kärlväxter"

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI03100.00
FI03100.00

5.3 Site designation (optional)

Naturreservat, ÅFS 47/92

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ålands landskapsstyrelse
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ålands landskapsstyrelse
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ålands landskapsstyrelse

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY