Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1400045

1.3 Site name

Näsgärdan

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date

2019-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ålands landskapsregering
Address:               
Email:registrator@regeringen.ax

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1997-10
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2015-12
National legal reference of SAC designation:Ålands landskapsregeringens beslut 15.12.2015 (ÅFS 2016:4)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.678813
Latitude:60.237956

2.2 Area [ha]

2.7430

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI20Åland

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.25  0.00   
9050  info      4.75  0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA236Dryocopus martius                 
BA072Pernis apivorus                 
BA234Picus canus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Enligt den nuvarande inhemska klassificeringen, hör den dominerande habitattypen till hassellundar (5.1.1.2) som är lagskyddade och starkt hotade (EN) i Finland (fig. 10). Särskilt i den västra delen av området finns det gott om hassel (Corylus avellana) och andra växtarter typiska för en sådan livsmiljö liksom lönn (Acer platanoides), vägtorn (Rhamnus cathartica), olvon (Viburnum opulus), tibast (Daphne mezereum), skogstry (Lonicera xylosteum), trolltduva (Actaea spicata), vårärt (Lathyrus vernus) och skogssallat (Mycelis muralis). Den största delen av områdets träbestånd består av granar (Picea abies). I den östligaste delen av granskogen finns en begränsad våtmark. Strukturen av vegetationen i området tyder på att det tidigare har använts som betesmark.

4.2 Quality and importance

Biotopen känslig för förändringar av ljusförhållandena.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum1

4.5 Documentation (optional)

"Ålands hotade kärlväxter"

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
0.00
FI03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Området hyser rikligt med guckosko. Ett område omgivet av produktionsskog och hårt betade naturbeten där lämpliga habitat för guckosko inte finns då även andra markförhållanden avviker från detta område.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Privat markägare Ålands landskapsregering Landskapets fastighetsverk
Address:
Email:registrator@regeringen.ax

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Skötseln består av att följa upp och gynna ljusförhållandena med tanke på guckosko. Behov finns att i viss mån avlägsna vindfällen och att reducera stormskador på växtplatserna för guckosko. För övrigt inga specifika skötselåtgärder. Områdets tillstånd följs upp genom kontrollbesök och naturinventeringar

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY