Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1400047

1.3 Site name

Signilskär - Märket

1.4 First Compilation date

1997-10

1.5 Update date


No information provided

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ålands landskapsregering
Address:               
Email:registrator@regeringen.ax

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationLL (1998:82) om naturvård, jaktlagen (1985:31) för Åland
Date site proposed as SCI:1998-09
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2015-12
National legal reference of SAC designation:Ålands landskapsregeringens beslut 15.12.2015 (ÅFS 2016:4)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.296944
Latitude:60.249722

2.2 Area [ha]

22547.9904

2.3 Marine area [%]

98.1000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI20Åland

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      200  0.00   
1170  info      400  0.00   
1210  info      10  0.00   
1220  info      20  0.00   
1230  info      0.00   
1620  info      18900  0.00   
4030  info      100  0.00   
6210  info      40  0.00   
6280  info      60  0.00   
6430  info      0.00   
7140  info      0.00   
8210  info      10  0.00   
8220  info      150  0.00   
8220  info      10  0.00   
9080  info      0.00   
91D0  info      0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA222Asio flammeus       
BA045Branta leucopsis             
M1364Halichoerus grypus    200  200     
BA338Lanius collurio       
BA193Sterna hirundo    10  10     
BA194Sterna paradisaea    50  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Charadrius hiaticula                   
Falco tinnunculus                   
Gymnadenia conopsea                     
Phleum phleiodes                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0198.00
N052.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

De kalkrika markerna hyser ett flertal orkidéer

4.2 Quality and importance

Signildskär med därtillhörande skärgård består av ett femtiotal öar av skiftande storlek och varierande karaktär. Ögruppen är internationellt känd för sitt rika fågelliv, både häckande, överflyttande och även övervintrande. Här förekommer under hela året en skyddsvärd fågelart, under vintern även övervintrande kungsörn och särskilt under höstflyttningen är rovfågelsträcket intensivt, som mest har över 600 flyttande sparvhökar räknats på en dag. På hemlandet är nordeuropas äldsta ringmärkningsstation med verksamhet sedan 1927 belägen. Området har även stora kulturhistoriska värden. Bland öarna finns flere betydande häckningsskär för sjöfåglar. Öarna har även anmärkningsvärd flora. Över Märkets fyrland går riksgränsen mellan Sverige och Finland. Området utgörs av spridda, låga grynnor i havet och är sammantaget ett kärnområde för gråsälen i Norra Östersjön. Området är klassat som Ramsarområde. Påverkan av oljeutsläpp från fartyg utgör idag det största hotet mot området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Inventerings, observations,- samt ringmärkningsuppgifter delvis publicerade i Ålands Fågelskyddsförenings årsberättelser. Material i Ålands landskapsarkiv samt på Zoologiska centralmuseet i Helsingfors.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
0.00
FI03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
FI03Signilskär-Märket naturreservat=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarSignilskär-Märket=100.00
helcomSignilskär-Märket=100.00

5.3 Site designation (optional)

Området är klassat som Ramsarområde- och HELCOM -skyddsområde. Ringmärknings och annan ornitologisk forskningsverksamhet bedrivs utgående från Ålands Fågelskyddsförenings station. Området hyser en mångfacetterad flora som har upmärksammats av flera experter

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ålands landskapsregering Landskapets fastighetsverk
Address:
Email:registrator@regeringen.ax

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Förvaltningsplan för Signilskär-Märkets naturreservat
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Slåtter av gräsmarkerna samt bete med får. Vid behov slyröjning Områdets tillstånd följs upp genom kontrollbesök och naturinventeringar. Fågelbeståndet följs upp även av dem som uppehåller sig på Signilskärs fågelstation som drivs i Ålands Fågelskyddsföening r.f:s regi

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY