Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20067

1.3 Site name

Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.392500
Latitude:48.132200

2.2 Area [ha]

183.8300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      1.17  0.00 
6210  info      50.8  0.00 
6430  info      0.13  0.00 
6510  info      7.09  0.00 
91E0  info      2.85  0.00 
91G0  info      1.61  0.00       
91H0  info      0.55  0.00 
91M0  info      2.5  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  100         
P4067Echium russicum    30         
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar    20         
P2093Pulsatilla grandis    2500  25000   
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Brenthis ino                   
Carex caespitosa                   
Centaurea sadleriana                   
Chamaecytisus albus                   
Iris variegata                   
Linum flavum                   
Maculinea arion                   
Melitaea telona                   
Onosma arenaria                   
Orchis morio                   
Orchis purpurea                   
Orchis tridentata                   
Polygala major                   
Polyommatus admetus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N073.00
N0815.00
N0972.00
N102.00
N142.00
N165.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210) sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai (6430) enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0) leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) The site is found in the foreground of the Bükk hegység (Mountains), north of the Szilvás (Bán)-patak (Szilvás Brook) valley. It is divided into two parts by the Eger-Putnok railway line. In the north, there is the Aszaló - Dobogó-tető (Dobogó Peak) range characterized by abandoned orchards, pastured and thinly scattered forest patches. In the south, there is the valley of Szilvás-patak, dominated by Carex meadows, riverine alder woodlands and complexes of these. It is one of the extensive Pannonic semi-dry grasslands of the Bükk ridge, a representative buffer zone of the Bükk National Park.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HI01b
MI02b
MK02.01b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Selected bibliography: Ábrahám A. Biczók F. - Megyeri J. 1957 Hydrobiologischen Untersuchungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges. Acta Biol., Szeged 3 55-79. Ábrahám A. Horváth A. - Megyeri J. 1956 Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás-patak vízgyüjtő területén. Állattani Közlem. 45 13-24. Budai J. - 1913 Újabb adatok a Bükk hegység és dombvidéke flórájához. Magyar Botanikai Lapok 12 315-327. Lengyel G. - 1905 Florisztikai adatok Heves vármegye északi részéről. Növénytani Lapok 5 9-20, 51-56. Mahunka S. (ed) 1997: The fauna of the Bükk National Park. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 2 485-486. Schmotzer A. - 1997 Florisztikai adatok a Déli- és az Északi-Bükkből. Kitaibelia 2 1 71-74. Sulyok J. Schmotzer A. 1999 Adatok a Tarna-vidék és a Bükk északi előterének flórájához I. Kitaibelia 4 2 367-380.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Designation of the area for protection (under the name of "Szilvásváradi Aszaló Nature Conservation Area") was initiated by the Bükk National Park Directorate in 2000. The management plan has been worked out for the area. The site includes the fen meadow and alder woodland on the side of Szilvás Brook, included in the "ex lege" bog register. The site is entirely included in the National Ecological Network.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a félszáraz gyepek (6210) cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A késő tavaszi avartüzek megakadályozása a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), és a nem jelölő státuszú piros kígyószisz (Echium russicum) populációk védelme érdekében; A Szilvás-patakot és egykori medrét kísérő ligeterdő sáv, mint több jelölő faj számára fontos élőhely és ökológiai folyosó fenntartása, ökológiai állapotának (elegyesség, koreloszlás, holt faanyag mennyisége) javítása, az inváziós fásszárúak visszaszorítása mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 2. TOVÁBBI CÉLOK A prioritások között nem szereplő erdei élőhelyek (pannon gyertyános-tölgyesek /91G0/, pannon cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká /6210, 6240/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A gyepterületek és cserjések záródásának megakadályozása, a gyepek fenntartása kaszálással, extenzív legeltetéssel (elsősorban juh, ló, szarvasmarha); A talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása; A magassásrétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása cserjeirtással és kaszálással. Az ex lege síkláp kedvezőtlen szukcessziójának megakadályozása; Hagyományos extenzív gyümölcsösök és az azokban megtalálható gyümölcs tájfajták fenntartása, fejlesztése, a gyümölcsösök félszáraz gyepjeinek kezelése kaszálással; A borókás gyepek, valamint a hagyományos gyümölcsösök tavaszi avartüzeinek megelőzése kaszálással, tűzfigyelő szolgálattal, polgári természetvédelmi őrök bevonásával,

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY