Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUDD10002

1.3 Site name

Nyugat-Dráva

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.225300
Latitude:46.091700

2.2 Area [ha]

15237.4300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    30  40   
BA229Alcedo atthis    30  40   
BA404Aquila heliaca           
BA029Ardea purpurea    25  30   
BA222Asio flammeus     
BA060Aythya nyroca    20  25   
BA224Caprimulgus europaeus    20  30   
BA196Chlidonias hybridus    10  20   
BA197Chlidonias niger    10  20   
BA031Ciconia ciconia    50  55   
BA030Ciconia nigra    10   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus    10  20         
BA084Circus pygargus    10   
BA122Crex crex    10   
BA238Dendrocopos medius    40  50   
BA236Dryocopus martius    35  40   
BA027Egretta alba    60  80   
BA027Egretta alba    60  80   
BA027Egretta alba    10   
BA026Egretta garzetta    20   
BA321Ficedula albicollis    200  250   
BA127Grus grus    40  80         
BA075Haliaeetus albicilla    10   
BA022Ixobrychus minutus    18  22   
BA338Lanius collurio    80  90   
BA246Lullula arborea    15   
BA068Mergus albellus    10         
BA073Milvus migrans     
BA023Nycticorax nycticorax    25  30   
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus     
BA393Phalacrocorax pygmeus    15  25   
BA151Philomachus pugnax    120  120         
BA234Picus canus    10   
BA120Porzana parva    12  15   
BA118Rallus aquaticus         
BA118Rallus aquaticus         
BA336Remiz pendulinus         
BA249Riparia riparia    1000  2000   
BA195Sterna albifrons    10   
BA193Sterna hirundo    60  80   
BA307Sylvia nisoria    18  22         
BA166Tringa glareola    50  80   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N073.00
N081.00
N091.00
N1010.00
N155.00
N1652.00
N2015.00
N238.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The upper part of the Drava river is a mostly unmanaged, unregulated river. There are several gravel banks and shoals presenting excellent nesting places for birds. The river has some smaller branches and a few oxbow lakes. The banks covered by forest (mostly softwood gallery forest) and wet meadows. On some places the riverbank is several meters high sand and loess wall.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: Rétisas (Haliaeetus albicilla) ,Barna kánya (Milvus migrans) ,Darázsölyv (Pernis apivorus), Partifecske (Riparia riparia), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius). Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Kis csér (Sterna albifrons), Bakcsó (Nycticorax nycticorax). Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. The sandy banks and sand islands are very important nesting place for several bird species eg. Sterna albifrons. This habitat type is very rare in Hungary. In some places the riverbank is a 10-30 m high vertical wall, idal for certain cavity nesting bird species (eg. Riparia riparia, Alcedo atthis). Along the river there are narrow gallery forests, softwood forests on more humid surfaces and hardwood forests on dryer surfaces. The undisturbed part of the woodland contains the nest of Haliaeetus albicilla and Ciconia nigra) The wet medows and riverarms have high importance as feeding place of Ciconiiformes. There are some very good quality bogs and abandoned ponds ideal for Aythya nyroca.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MF02.03i
MF03.01i
MG05i
MJ02.05.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
MF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate Hungary, 7625 Pécs, Tettye tér 9. , SEFAG national forestry company of Somogy county
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.Az értékes és egyedülálló Dráva-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával. További célok és célkitűzések: A Dráva holtágainak és mellékágainak megőrzése. Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása. Kavicszátonyok megóvása. A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY