Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20006

1.3 Site name

Szársomlyó

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.424444
Latitude:45.863333

2.2 Area [ha]

270.0300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6190  info      5.4  0.00 
6210  info      54.01  0.00 
6240  info      54.01  0.00 
8210  info      2.7  0.00 
91H0  info      27  0.00 
91L0  info      40.5  0.00 
91M0  info      13.5  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4011Bolbelasmus unicornis           
I1088Cerambyx cerdo                 
I1086Cucujus cinnaberinus           
I1074Eriogaster catax                 
I1052Hypodryas maturna                 
I1083Lucanus cervus           
I1060Lycaena dispar                 
M1310Miniopterus schreibersi    200  200     
M1307Myotis blythii    150  150     
M1318Myotis dasycneme                 
M1324Myotis myotis    50  50           
I4041Polymixis rufocincta isolata           
M1304Rhinolophus ferrumequinum    200  200     
M1303Rhinolophus hipposideros                 
P2188Vincetoxicum pannonicum    100  200     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Colchicum hungaricum    100000  100000               
Coluber caspius                     
Digitalis ferruginea    30               
Elaphe longissima                     
Lacerta agilis                     
Lacerta viridis                     
Parnassius mnemosyne                     
Proserpinus prosperina                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0950.00
N1640.00
N2010.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Site with definite submediterranean-illyrian character. The Szársomlyó is an insular-hill with long east-west ridge and large and steep southern slope. The extremely warm and dry rocky slopes are covered by mosaic of hairy oak bush forests-dry grasslands-rocky grasslands. The bedrock of the Szársomlyó is pure limestone what breaks out mainly on the steep southern slope and inside the hill is a large and excellent cave. On the hill there are endemic and relict rare species. The northern slopes are covered by forests under great influence of forestry including alien forest plantations.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 6210 *Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 6240 *Szubpannon sztyeppek 91H0 *Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescenssel Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel Villányi télibagoly (Polimixis rufocincta isolata) Kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus) Magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum) The most important submediterranean grassland area in South Transdanubia with exceptionally dry and rocky grasslands with endemic and relict species both among animals and plants.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HI01i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0020.00
HU9980.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: A jelölő és egyéb közösségi jelentőségű, valamint védett fajoknak (pl Colchicum hungaricum, Medicago orbicularis, Trigonella gladiata) élőhelyéül szolgáló gyepek megőrzése, a cserjésedés visszaszorítása elsősorban a tájidegen fásszárúak (pl. bálványfa) irtásával. Inváziós növényfajok visszaszorítása (bálványfa, orgona, papíreper). Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetes, illetve természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdők megőrzése Az erdei életközösségek, különösen a holt faanyaghoz kötődő élővilág életfeltételeinek hosszú távú biztosítása Villányi télibagoly élőhelyeinek védelme, fenntartása a tápnövény (sziklai üröm) állományaival rendelkező gyeptársulások fenntartásán keresztül. Magyar méreggyilok élőhelyeinek védelme, fenntartása, az ex situ szaporítás lehetőségének megvizsgálása. További célok és célkitűzések: A terület változatos földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, különösen a felszíni karszt jelenségek, felszín alatti hidrotermális képződmények, barlangok, valamint az emberi tevékenység során keletkezett mesterséges elemek (bányafalak-és üregek) megőrzése, a veszélyeztető antropogén hatások mérséklése. Haragos sikló élőhelyeinek védelme, fenntartása. A természetes, illetve természetközeli állapotú erdőkben a folyamatos erdőborítást szolgáló gazdálkodási módok fenntartása, a holt faanyag védelme. Idegenhonos, valamint tájidegen fajok, állományok visszaszorítása, szerkezet átalakítása az erdőterületeken, elsősorban az akácosok átalakításán keresztül. A gyepek, fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal, legeltetéssel Legeltetéses állattartás, mint hasznosítási és kezelési tevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY