Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20031

1.3 Site name

Fehérvíz

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.514722
Latitude:46.639444

2.2 Area [ha]

1550.0100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      15.5  0.00 
6440  info      155  0.00 
6510  info      15.5  0.00 
7230  info      77.5  0.00 
91E0  info      232.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
P4081Cirsium brachycephalum         
I4045Coenagrion ornatum         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis    100  100   
I1042Leucorrhinia pectoralis               
I1083Lucanus cervus               
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar         
M4004Microtus oeconomus mehelyi         
F1145Misgurnus fossilis               
F1134Rhodeus sericeus amarus               
I4026Rhysodes sulcatus         
A1993Triturus dobrogicus         
I1014Vertigo angustior         
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0720.00
N095.00
N1045.00
N1630.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Continuous near natural plane bog and marsh in general what is very rare around the Balaton-area. The forest patches form mosaics with the non forested habitats in the whole territory but especially in the wetlands. The other mesophile grasslands are close-to-natural also and worthy of protection. In the site not only the habitats but some species are also unique with high national importance like Eriophorum species, Parnassia palustris and various orchids.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91F0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6430 Fajok: Bölömbika (Botaurus stellaris) Kis kócsag (Egretta garzetta) Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) Vörös gém (Ardea purpurea) Barna rétihéja (Circus aeruginosus) Északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi) Mocsári teknős (Emys orbicularis) Szarvasbogár (Lucanus cervus) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) (A pirossal kiemelt fajok az eredeti jelölésben nem szerepeltek, azok az elmúlt évek kutatásai során kerültek elő, esetenként jelentős állománnyal) High quality and important territory in the holiday area of Balaton where the natural habitats are very rare.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MF3.01.01i
MH01i
HI01i
MJ01.01i
HJ02.01i
MK01.03i
LM01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU99100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate (Address: H-8229 Csopak, Kossuth utca 16. Tel:+36 87 555 260 Fax: +36 87 555 261)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: a területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása – különös tekintettel a sík- és dombvidéki kaszálórétekre, a kékperjés láprétekre, a mocsárrétekre, a puhafás ligeterdőkre, éger- és kőrisligetekre, láperdőkre a közösségi jelentőségű, védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: bölömbika (Botaurus stellaris), kis kócsag (Egretta garzetta), kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), vörös gém (Ardea purpurea), , barna rétihéja (Circus aeruginosus), északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi), mocsári teknős (Emys orbicularis), szarvasbogár (Lucanus cervus), kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). További célok és végrehajtandók: - A megmaradt vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell különös tekintettel a terület fennmaradt lápjain. - Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. - A közösségi jelentőségű, védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: bakcsó (Nycticorax nycticorax), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus canus), jégmadár (Alcedo atthis), küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), kormos szerkő (Chlidonias niger), haris (Crex crex), nagy kócsag (Egretta alba), cigányréce (Aythya nyroca), hamvas rétihéja (Circus pygargus), vidra (Lutra lutra), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis). - Az inváziós növényfajok, így az aranyvessző fajok visszaszorítása és a zöldjuhar, a gyalogakác teljes kiirtása. - Az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi) állományainak megőrzése érdekében a nádas-magassásos mozaikos élőhelyszerkezet fenntartását meg kell őrizni a Somogyszentpáli réteken és a Nekotai lápban. A faj élőhelyéül szolgáló magas sásrétek optimális vízellátását biztosítani kell, kaszálásuk csak természetvédelmi érdekből megengedhető. A faj számára szükséges menekülőterek fennmaradását és inváziós fajoktól (Solidago) való mentességét biztosítani kell. - A telepesen fészkelő madarak - a nagy kócsag (Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a bölömbika (Botaurus stellaris), a bakcsó (Nycticorax nycticorax), a kis kócsag (Egretta garzetta), a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) – valamint a cigányréce (Aythya nyroca) érdekében, a terület láp és láprét jellegű részein, biztosítani kell a megfelelő vízszinteket. A nádaratást a fészektelepek figyelembevételével lehet végezni. A fészektelepek zavartalanságát biztosítani kell. - A terület nyílt vizekkel rendelkező részein a réticsík (Misgurnus fossilis), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári teknős (Emys orbicularis) állományai érdekében ezen víztestek halászati hasznosítását, minden tóépítés jellegű beavatkozást, mederkotrást stb. kerülni szükséges. A víztesteket érintő minden beavatkozás csak természetvédelmi érdekből végezhető.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20031
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY