Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20003

1.3 Site name

Tisza-tó

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.680833
Latitude:47.613056

2.2 Area [ha]

17830.3700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország
HU31Észak-Magyarország
HU32Észak-Alföld
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      8.41  0.00       
3150  info      2981  0.00 
3160  info      28.72  0.00       
3270  info      162.86  0.00       
6430  info      19.15  0.00       
6440  info      110.77  0.00       
91E0  info      1479.94  0.00 
91F0  info      100  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4056Anisus vorticulus         
F1130Aspius aspius         
A1188Bombina bombina               
I1088Cerambyx cerdo               
F1149Cobitis taenia         
I1086Cucujus cinnaberinus               
R1220Emys orbicularis    1000  10000   
F1124Gobio albipinnatus    12000  20000   
I4035Gortyna borelii lunata    100  500   
F2555Gymnocephalus baloni         
F1157Gymnocephalus schraetzer         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
I1083Lucanus cervus               
M1355Lutra lutra    50  500   
M1307Myotis blythii    500  700   
M1318Myotis dasycneme    1000  2000   
M1321Myotis emarginatus    520  2000   
F2522Pelecus cultratus         
F1134Rhodeus sericeus amarus         
A1993Triturus dobrogicus               
I1032Unio crassus         
F1159Zingel zingel         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Myotis daubentonii                 
Palingenia longicauda                   
Pipistrellus pygmaeus                   
Stylurus flavipes                 
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0632.00
N0730.00
N106.00
N158.00
N1610.00
N205.00
N211.00
N238.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3150 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 Fajok: Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) Mocsári teknős (Emys orbicularis) Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) Vidra (Lutra lutra) Tavi denevér (Myotis dasycneme) The Tisza-lake is a water reservoire. It was established in 1971, the aim was to operate a hydroelectric power station and toreserve irrigation water. Previously the area functioned as an active floodplain of Tisza river. This 30 km long floodplain-section was relatively broad, contained lots of valueable gallery forests, oxbows, hayfields. The area has kept a lot of ecological values, nowadays this is the biggest wetland-complex of the Great Hungarian Plain. In the last few years the recreation, ecotourism and rod-fishing (angling) became the most important function of the lake. The upper 15 km of the site is not part of the reservoire, it is similar to the other parts of the river's floodplain. The site contains areas outside the dams also, these parts are very valuable wetlands (natural and artificial oxbow lakes).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9944.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - Ki kell dolgozni a tározótértől elkülönülő vízforgalmú holtmedrek kedvező ökológiai állapotban való megőrzésének stratégiáját. A jelenleg folyó, gyorsuló ütemű biotikus és abiotikus öregedés ellen konzervációs intézkedések kidolgozása és foganatosítása - A víztározó hidrológiai változatosságának mesterséges fenntartása, megőrzése a biológiai változatosság megőrzésének érdekében. - A víztározó jelenlegi, nagyrészt műszaki szemléletű üzemrendjének (vízszintek, árasztási időtartam, árvizek kezelése) közelítése a természetes vízjáráshoz. - A területen található erdők esetében javasolt a véderdő funkciót előtérbe helyezni a gazdasági rendeltetéssel szemben. - Tájidegen fafajú állományok fokozatos átalakítása természetszerű erdőállományokká. - A tavi denevér állomány érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy mindig legyenek öreg, odvasodó fákat (is) tartalmazó erdőrészletek. - Az invaziós növények nagy kiterjedésű homogén állományainak visszaszorítása rendszeres kaszálással (főként a gyalogakácosok) ezen területek gyepként történő megőrzése céljából, vagy ezen területek átalakítása természetszerű erdővé The area has management plan as a part of Hortobágy National Park.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY