Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20058

1.3 Site name

Teremi-erdő

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.323056
Latitude:47.778611

2.2 Area [ha]

912.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6260  info      12  0.00 
6440  info      9.26  0.00       
7230  info      6.48  0.00 
91E0  info      0.45  0.00       
91F0  info      101.8  0.00 
91I0  info      119.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris               
A1188Bombina bombina         
I4013Carabus hungaricus               
I1088Cerambyx cerdo         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis    200  800   
I1052Hypodryas maturna    5000  10000   
P4097Iris aphylla ssp. hungarica    10         
I1083Lucanus cervus               
I1060Lycaena dispar    1000  2000   
F1145Misgurnus fossilis               
A1993Triturus dobrogicus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Apamea syriaca tallosi                   
Epipactis helleborine                   
Gladiolus imbricatus                   
Lamprotes c-aureum                   
Leucojum aestivum                   
Lilium martagon                   
Neottia ovata                   
Nymphalis xanthomelas                   
Orchis laxiflora subsp. elegans                   
Orchis militaris                   
  Proserpinus proserpina               
Staurophora celsia                   
Zootoca vivipara               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0712.00
N106.00
N1650.00
N2025.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91I0 *Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek Fajok: Mocsári teknős (Emys orbicularis) Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) Large forest unit with fresh forests, sandy forests bordering fresh and dry grasslands. Reservoir established in the place of bog.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.01o
MA04.01o
MA04.03o
LA07o
LA10.01o
LB01.01o
HB02.01.02o
MB02.02o
MB02.03o
HB02.04o
HB03o
LB04o
MDo
LD01.01o
LF02.03.02o
MF03.01.01b
LH01.05o
HI01b
LJ01.01o
MJ02.05b
LJ02.05.02o
MJ02.10o
HK01.03b
MK02.01b
LK03.02i
MK03.04i
HM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

One of the very few fresh forests, hardwood gallery forests bordered with wetlands.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - A homoki tölgyes erdők fenntartása, különös tekintettel az erdőssztyep jellegű és az üde, természetközeli állományokra. - Őshonos fafajú állományokban a kiterjedt tarvágásos véghasználatok mellőzése, folyamatos erdőborítás fenntartása, természetközeli vegyes korösszetételű állományok kialakítása. A felújításokban a teljes talajelőkészítés és tuskózás (az akácos állományokat kivéve) elhagyása. A talaj és az aljnövényzet bolygatását a lehető legkisebbre javasolt csökkenteni. - Javasolt természetközeli felújítási és ápolási módok kísérletes kidolgozása. Arra alkalmas részeken őserdő jellegű, gazdálkodásmentes állományok kialakítása és fenntartása. Természetes cserjeszint és aljnövényzet kímélete. - Lábon száradó faegyedek és a holt fa megfelelő mennyiségű meghagyása. - A tájidegen erdőállományok fokozatos őshonos állományra cserélése. - Az inváziós fajok (akác, kései meggy, zöld juhar, selyemkóró, aranyvessző fajok) visszaszorítása, szükség esetén rendszeres beavatkozásokkal. A természetközeli/féltermészetes erdőállományokból a tájidegen fafajok (akác, kései meggy, fekete dió, zöld juhar, gyalogakác stb.) egyedeinek eltávolítása. Ennek során a sarj vagy újulatképzés megakadályozása. - Az erdőssztyep jellegű állományokban a tisztások szükség szerinti cserjétlenítése, természetközeli erdőszélek, tisztások kímélete és fejlesztése. - A természetközeli erdei aljnövényzet megóvása, a természetes felújulás segítése érdekében (taposás, túrás, rágási kár megelőzése miatt) a természetközeli állományokban a nagyvad egyedszámának megfelelő szinten tartása. Szükség esetén a jelölő élőhelyek állományaiban a vadlétszám mesterséges csökkentése (kikerítéssel, riasztással vagy mesterséges létszámcsökkentéssel). - A jelölő erdei élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok (pl. akác) telepítése még szántókon sem javasol, illetve nem is újíthatók fel. - Az erdő területét vagy területének intaktságát csökkentő beruházások, nem a jelölő erdei élőhelytípus természetvédelmi helyzetének javítását szolgáló mellőzése. - A határsáv és egyéb nyomvonalas létesítmények fenntartását a talajt nem bolygató, vegyszermentes módszerekkel (kíméletes kaszálás, cserjeirtás) javasolt végezni. - A láprétek, magassásosok és zsombékosok fenntartása a megfelelő vízszint biztosításával, a gyepek rendszeres kezelését szolgáló kaszálással. - A víztározón karbantartás, felújítás esetén is háborítatlan, teljesen ki nem szárított részek kijelölése és fenntartása. - A mocsári teknős tojásrakását szolgáló területek (a tó menti szántók, gyepek) háborítatlanságának biztosítása, szükség esetén a vaddisznók távoltartása (kikerítéssel, riasztással).

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY