Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL2008001

1.3 Site name

Doggersbank

1.4 First Compilation date

2008-12

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2008-12
Date site confirmed as SCI:2009-12
Date site designated as SAC:2016-06
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/164/PUBLICATIEVERSIE_N2K164_definitief%20besluit%20Doggersbank%20met%20kaart.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:3.478200
Latitude:55.139200

2.2 Area [ha]

473500.0000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      394613  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus   
M1365Phoca vitulina   
M1351Phocoena phocoena   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

De Doggersbank is 100% marien gebied. De Doggersbank als geheel, dus inclusief het Engelse en Duitse deel, vormt een zandbank in de definitie van de HR. De top (op het Engelse deel) ligt op 15 m beneden laaglaagwaterspring en is dus ondieper dan 20 m; aan alle zijden loopt de bank af. Op de gehele bank wordt zand aangetroffen. Het gedeelte van de bank op het NCP heeft aan de westzijde een verhoogde macrobenthos-diversiteit, waarbij belangrijke natuurwaarden op de hellingen voorkomen, met een zwaartepunt tussen de 30 en 40 m dieptelijn. Langs de zuidgrens van de bank worden in de zomer regelmatig fronten aangetroffen, die aanleiding kunnen zijn tot verhoogde concentraties vissen en vogels (Lindeboom et al. 2005). Door zijn geringe diepte, zijn oriëntatie en enorme afmetingen heeft de bank een groot effect op processen in de Noordzee.De Doggersbank is ontstaan in het Pleistoceen. Aangetroffen stenen lijken uit Scandinavië afkomstig en meegenomen te zijn door ijsmassa's uit het Salien, die de Noordzee vanit Scandinavië bedekten. De sedimenten in het zuidwestelijk deel van de Doggersbank lijken vooral van Engelse herkomst te zijn (Rob Witbaard, pers. comm.)

4.2 Quality and importance

Belangrijke waarden in het gebied zijn alle karakteristieken van een zandbank (1110_D); biodiversiteit en biomassa van het macrobenthos; de Stekelrog. (Raja clavata)Verdere kenmerkende vissoorten die vooral bij de Doggersbank voorkomen en in minder mate in andere te beschermen delen van de Noordzee zijn: Ansjovis (Engraulis encrasicolus), kleine pieterman (Echiichthys vipera), Schurftvis (Arnoglossus laterna).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD03b
LE03o
LD02.09b
LA07o
MC02o
HF02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

- Anonymus (2005) Integraal Beheerplan Noordzee 2015. Interdepartementale Directeurenoverleg Noordzee (IDON)- Arts FA, Berrevoets CM (2005) Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis. Rapport RIKZ/2005.032, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Middelburg- Brasseur SMJM, Tulp I, Reijnders PJH, Smit CJ, Dijkman EM, Cremer JSM, Kotterman MJJ, Meesters HWG (2004) Voedselecologie van de Gewone en Grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. Rapport 905, Alterra, Wageningen- Daan N, Heessen HJL, Hofstede Rt (2005) North Sea Elasmobranchs: distribution, abundance and biodiversity. ICES, Copenhagen- Degraer S, Wittoeck J, Appeltans W, Cooreman K, Deprez T, Hillewaert H, Hostens K, Mees J, Vanden Berghe W, Vincx M (2006) De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Federaal Wetenschapsbeleid D/2005/1191/5- Hammond PS, Berggren P, Benke H, Borchers DL, Collet A, Heide Jorgensen MP, Heimlich S, Hiby AR, Leopold MF, Oien N (2002) Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Journal-of-Applied-Ecology [print] April, 2002; 39 (2): 361-376 URLJ: http://wwwblackwell-sciencecom/~cgilib/jnlpageaspJournal=jappl&File=jappl- Lindeboom HJ, Dijkman EM, Bos OG, Meesters EH, Cremer JSM, De Raad I, Bosma A (2008) Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming. Wageningen IMARES vestiging Texel- Lindeboom HJ, Geurts van Kessel AJM, Berkenbosch A (2005) Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ/2005008, Den Haag / Alterra rapport 1109, Wageningen:103 p.-Patberg W, De Leeuw JJ, Winter HV (2005) Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970. Rapport C004/05, RIVO, IJmuiden, The Netherlands- Ter Hofstede R, Heessen HJL, Daan N (2005) Systeembeschrijving Noordzee: Natuurwaardenkaarten vis. Rapport C090/05, RIVO, IJmuiden- Ter Hofstede R, Quirijns FJ, Daan N, Dekker W, Verver SW, Heessen HJL, Asjes J, Star B (2004) Beschermde Gebieden Noordzee: Begrenzing en ecologische waardering t.a.v. visgemeenschappen; visserij-activiteiten. Rapport C057/04, RIVO Biologie en Ecologie
http://www.noordzeeloket.nl/beleid/noordzee-natura-2000/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
NL01100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

The same designation as under OSPAR under consideration.Site adjacent to site DE1003301 Doggerbank and to site in consideration in UK Dogger Bank.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Rijkswaterstaat Dienst Noordzee
Address:
Email:peter.heslenfeld@rws.nl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (2005)

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY