Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL2008002

1.3 Site name

Klaverbank

1.4 First Compilation date

2008-12

1.5 Update date

2016-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2008-12
Date site confirmed as SCI:2009-12
Date site designated as SAC:2016-06
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/165/PUBLICATIEVERSIE_N2K165_definitief%20besluit%20Klaverbank%20met%20kaart.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:3.084400
Latitude:54.023300

2.2 Area [ha]

153900.0000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (100.00 %) Marine Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1170  info      76934  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus   
M1365Phoca vitulina   
M1351Phocoena phocoena   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

De Klaverbank is het enige gebied op het NCP waar significante hoeveelheden grind aan het oppervlak liggen en waar ook grotere stenen met een specifieke begroeiing van o.a. kalkroodwieren voorkomen. Het is het gebied met de hoogste bodemfauna-diversiteit van het NCP. De Klaverbank wordt van noordwest tot zuidoost in twee delen opgesplitst door een 60 meter diepe geul, de Botney Cut. Ook op het Engelse Plat bevinden zich grote grind- en steenconcentraties. Het gebied is ontstaan als eindmorene van een gletsjer uit de laatste ijstijd (Weichselien) (Lindenboom et al., 2005).

4.2 Quality and importance

Potentieel is het gebied ook belangrijk voor de voortplanting van vissen als roggen en Haring, die harde substraten nodig hebben. Er zijn aanwijzingen dat dit in het verleden het geval is geweest, de huidige situatie is onbekend. Ook zijn er aanwijzingen dat vogels en Bruinvissen soms in grotere concentraties in dit gebied voorkomen; of dit echter structureel is, is niet bekend (Lindeboom et al., 2005).Alle ecologische waarden van het gebied met grof grind zijn van belang, met name aan het oppervlak liggende stenen met hun specifieke begroeiing. Ook het ertussen liggende benthos heeft een hoge natuurwaarde met een specifieke (voor Nederland unieke) langlevende soorten (Lindeboom et al., 2005). Op de Klaverbank is een levensgemeenschap aanwezig die voor zover bekend niet op andere delen van het NCP wordt aangetroffen (Van Moorsel, 2003).Kenmerkende vissoorten voor de Klaverbank zijn verder: Ansjovis (Engraulis encrasicolus), gevlekte rog (Raja montagui), Kabeljauw (Gadus morhua), Kleine pieterman (Echiichthys vipera), Schurftvis (Arnoglossus laterna).Kenmerkende benthossoorten voor de Klaverbank met dichtheden van ongeveer 1 tot 100 individuen per vierkante meter zijn Harpinia antennaria, Hippomedon denticulatus, Urothoe elegans, Dosinia lupinus, Mactra coralline, Phaxas pellucidus, Glycera lapidum, Glycera rouxi, Lumbrineris latreilli, Pectinaria koreni, Poecilochaetus serpens en Synelmis klatti.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD03b
LA07o
HF02b
LC02o
LE03o
LC03.03o
LE02Xo
LD02.09o
LH01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

- Anonymus (2005) Integraal Beheerplan Noordzee 2015. Interdepartementale Directeurenoverleg Noordzee (IDON)- Arts FA, Berrevoets CM (2005) Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis. Rapport RIKZ/2005.032, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Middelburg- Brasseur SMJM, Tulp I, Reijnders PJH, Smit CJ, Dijkman EM, Cremer JSM, Kotterman MJJ, Meesters HWG (2004) Voedselecologie van de Gewone en Grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. Rapport 905, Alterra, Wageningen- Daan N, Heessen HJL, Hofstede Rt (2005) North Sea Elasmobranchs: distribution, abundance and biodiversity. ICES, Copenhagen- De Groot SJ (2002) A review of the past and present status of anadromous fish species in the Netherlands: is restocking the Rhine feasible Hydrobiologia 478:205-218- Degraer S, Wittoeck J, Appeltans W, Cooreman K, Deprez T, Hillewaert H, Hostens K, Mees J, Vanden Berghe W, Vincx M (2006) De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Federaal Wetenschapsbeleid D/2005/1191/5- Hammond PS, Berggren P, Benke H, Borchers DL, Collet A, Heide Jorgensen MP, Heimlich S, Hiby AR, Leopold MF, Oien N (2002) Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Journal-of-Applied-Ecology [print] April, 2002; 39 (2): 361-376 URLJ: http://wwwblackwell-sciencecom/~cgilib/jnlpageaspJournal=jappl&File=jappl- Lindeboom HJ, Dijkman EM, Bos OG, Meesters EH, Cremer JSM, De Raad I, Bosma A (2008) Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming. Wageningen IMARES vestiging Texel- Lindeboom HJ, Geurts van Kessel AJM, Berkenbosch A (2005) Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ/2005008, Den Haag / Alterra rapport 1109, Wageningen:103 p.-Patberg W, De Leeuw JJ, Winter HV (2005) Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970. Rapport C004/05, RIVO, IJmuiden, The Netherlands- Ter Hofstede R, Heessen HJL, Daan N (2005) Systeembeschrijving Noordzee: Natuurwaardenkaarten vis. Rapport C090/05, RIVO, IJmuiden- Ter Hofstede R, Quirijns FJ, Daan N, Dekker W, Verver SW, Heessen HJL, Asjes J, Star B (2004) Beschermde Gebieden Noordzee: Begrenzing en ecologische waardering t.a.v. visgemeenschappen; visserij-activiteiten. Rapport C057/04, RIVO Biologie en Ecologie- Van Moorsel GWNM (2003) Ecologie van de Klaverbank, Biotasurvey 2002. Ecosub, Doorn
http://www.noordzeeloket.nl/beleid/noordzee-natura-2000/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
NL01100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

The same designation as under OSPAR under consideration.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Rijkswaterstaat Dienst Noordzee
Address:
Email:peter.heslenfeld@rws.nl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (2005)

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY