Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

NL3009007

1.3 Site name

Duinen Terschelling

1.4 First Compilation date

2000-03

1.5 Update date

2011-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2000-03
National legal reference of SPA designationhttp://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/004/n2k_004_db_hvn_duinen_terschelling.pdf
Explanation(s):Until 2007 SPA NL3009007 Duinen Terschelling was part of SPA NL9802001 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:5.310400
Latitude:53.404800

2.2 Area [ha]

3573.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL12Friesland

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA295Acrocephalus schoenobaenus    120  120     
BA222Asio flammeus       
BA138Charadrius alexandrinus       
BA137Charadrius hiaticula       
BA081Circus aeruginosus    44  44     
BA082Circus cyaneus    31  31     
BA277Oenanthe oenanthe    41  41     
BA275Saxicola rubetra       
BA195Sterna albifrons       
BA004Tachybaptus ruficollis    18  18     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N04100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

White dunes, partly overgrown by Ammophila, partly shifting, series of inner dunes, with coniferous and deciduous forests, thickets, heathlands and humid dunes slacks. The adjacent Boschplaat (salt marsh and dunes) is part of the Waddenzee site (NL1000001).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ03.02b
MJ03.01.01b
MG05.07i
MA02.01o
HG01i
HJ02o
LH04.03b
LK01.01b
MF03.01i
MM01b
MK02.01i
HH04.02Nb
HK03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Aa, A.J.M. van der & P.P.J. Hermelink (1973). Een onderzoek naar de vegetatie op koeiepaadjes, toeristenpaadjes en enige karresporen op de Boschplaat, Terschelling. Botanisch Laboratorium, afdeling Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen. (R-0134).Baretta-Bekker, H. (1968). Onderzoek naar de mos- en licheenvegetaties op noordhellingen in het Arjensduin op Terschelling. Instituut voor Systematische PlantkundeUtrecht, RIN Leersum: 12pp.. (R-0149).Boer, P. de, M. Noordwijk (1972). Terschelling zoals NJNers het zagen in '71 & '72. . (001609).Boldingh, I.my (1913). Over de plantengroei der duinvalleien op Terschelling en ove(prov. W.-Vl., Bel.). Nederl. kruidk. Archief 1913: 44-54que 119: 47-62. (004835).Brouwer-van der Loo, H.J. (1971). Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de kryptogamenvegetatie op diverse hellingen van duinen op Terschelling. Instituut voor Systematische Plantkunde, Utrecht. 39 pp. (R-0374).Bruyn, P.J. de & W.E. Borrias (1964). Enige gegevens over de oecologie van Centaurium littorale op het westelijke deel van het eiland Terschelling. . (R-0229).Dennert, A.L. (1971). Onderzoek naar de oecologie van Littorella uniflora (L.) Aschrs. op Terschelling. Doctoraal onderwerp. Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Hugo de Vries-laboratorium, Universiteit van Amsterdam. 75 pp. (R-0248).Diemel, L. (1977). Vegetatieonderzoek van de droge duingraslanden van texel, terschelling en Ameland (1976), van Jutland- Denemarken- en zuidwest Noorwegen (1975).. Doctoraalscriptie K.U. Nijmegen, 42 pp + bijlagen. (R-0479).Dieren, J.W. van (1931). Geographische und geomorphologische Ergebnisse einer Untersuchung nach der Entwicklungsgeschichte der West-Friesischen Insel Terschelling. onbekend. 4pp. (001067).Dieren, J.W. van (1932). De ontwikkeling van het duinlandschap van Terschelling. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Deel XLIX. afl. 5: 553-702. (002637).Dieren, W.J. van (1934). Organogene Dünenbildung, Eine geomorphologische Analyse derDünenlandschaft der West-Friesischen Insel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden. Academische proefschrift: I-XIX. (002635).Ekkes, A. (1976). Verspreiding en autoecologie van Het Vergeten Blaasjeskruid(Utricularia neglecta Lehm.) op Terschelling. Hugo de Vries-laboratorium, Universiteit van Amsterdam. 31 pp. (R-0257).Fabius, G.T.J. & J.Klein (1966). Vegetatieonderzoek bij het Witduin-Boschplaat - Terschelling. Doctoraalonderzoek Instituut voor Systematische Plantkunde der Rijksuniversiteit Utrecht. (R-0094).Ferguson, J.H.A. (1930). Verslag van de Excursie der C.H.V. naar Terschelling, Vlieland en Texel op 12 t/m 15 Mei 1930. Verslag excursie Canidaat Houtvesters Vereeniging, 4pp.. (006210).Fouw, J.E.L. de (1963). Een onderzoek naar de verspreiding- en patroonvorming van een aantal plantensoorten op de duintjes van de Boschplaat van Terschelling. Doctoraal verslag. 132 pp. (R-0274).Freijsen, A.H.J. & H.T.A. van Heusden (1965). Festuca rubra op Terschelling. Gorteria 2: 155-158. (005925).Galle, F. & J. Bontemps (1975). Vegetatiekundig en bodemkundig onderzoek in een transsect in de beweide enclave 'Groede' op de Boschplaat, Terschelling. Rapport Botanisch Laboratorium Afd. Geobotanie, KU Nijmegen, 135 pp.. (R-0522).Haas, J.H. de, H.C.van der Meulen, H. Nolten & P. Oosterveld (1965). Kartering en beschrijving van de vegetatie van de Berkenvallei-Boschplaat-Terschelling. Instituut voor Syst. Plantkunde, Utrecht. 33 pp. (R-0373).Hartog, C. den (1955). Roodwieren van de kwelders van Terschelling. De Levende Natuur 58: 169-174. (008009).Hartog, C. den (1955). Roodwieren van de kwelders van Terschelling. De Lev. Nat. 56 (9): 169-173. (000346).Hartog, C. den (1958). Nieuwe gegevens over de kwelderroodwieren van Terschelling. De Levende Natuur 61: 231-235. (008008).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruijns (1953). Biocoenolisch onderzoek in de zeereep van Terschelling. De Levende Natuur 5: 93-100. (001257).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruijns (1953). Biocoenologisch onderzoek in de zeereep van Terschelling. De Levende Natuur 4 & 5: 63-68 & 93-100. (008063).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A biocenological investigation in the yellow dune region ofTerschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103, 3/4: 225-275. (005558).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A biocenological investigation in the yellow dune region ofTerschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275. (003953).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A new biocenological investigation in the yellow dune region of Terschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275. (008031).Heerdt, P.F. van & W. Bongers (1967). A biocenological investigation of salth marshes on the south coast of the isle of Terschelling. Tijdschrift voor Entomologie 110: 107-131. (008062).Heerdt, R.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A biocenological investigation in the yellow dune region ofTerschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275. (008338).Herwijnen, M. et al. (1960). Verslag zomerkamp Terschelling augustus 1959. Kruipnieuws 22 (1): 16-19. (008785).Hoeve, J. ter & P. Roos (1956). Grondwater en bos op Terschelling. Nederlandsch Bosbouw-Tijdschrift 28: 235-242. (008508).Holkema, F. (1870). De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-eilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum. Eene bijdrage tot de Flora van Nederland. Scheltema & Holkema, Amsterdam, 268 p.. (B-0088).Jacobs, R.P.W.M., C. den Hartog, B.F. Braster & F.C. Carrière (1981). Grazing of the seagrass Zostera noltii by birds at Terschelling Dutch Wadden Sea). Aquatic Bot. 10:241-259. (000547).Ketner, P. & K. Reinink (1970). Onderzoek naar de primaire productie van de vegetatie en de secundaire productie van enige groepen van de fauna in beweide en onbeweide zilte graslanden in het Staatsnatuurreservaat ' de Boschplaat' op Terschelling. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 33pp.. (R-0625).Ketner-Oostra, R. (1989). Lichenen en mossen in de duinen van Terschelling. RIN-Rapport 89/7: 157 p.. (R-0148).Kuyper, T.W., E. Mekenkamp & M. Verbeek (1994). Die Pilzflora der Kriechweidengebüsche auf der Watteninsel Terschelling. Zeitschrift für Mykologie 60: 305-316. (005977).Leeuwen, C.G. van, V. Westhoff (1961). Drie nieuwe Erica's op Terschelling. De Levende Natuur 64: 25-32. (001635).Moerenhout, M. & M.Pas (1987). Bostypen op Terschelling. Kartering en ontwikkeling. Doctoraal verslag Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Plantenecologie. (R-0081).Oostermeijer, J.G.B. (1987). *** Nanocyperion flavescentis op Terschelling. . (R-0014).Oostra, R.G.M. (1968). Verslag over een onderzoek naar de Licheenvegetaties in de droge duinen van Terschelling. RIVON: 1-33. (R-0145).Ploeger, L. & S. van Vliet (1972). Vegetatie-analyse en vegetatie-kartering van de droge duingraslanden op Ameland en Terschelling. Doctoraalverslag voor het Instituut voor Systematische Plantkunde. R.U. Utrecht, Rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum: 1-24. (R-0146).Rasch, R. (1963). Het Nardo-Galion op Terschelling. Natuurhistorisch verslag van het op planten gespecialiseerde N.J.N. Zomerkamp Terschelling: 19-28. (003366).Reijnders, W.J. (1967). Verspreiding en oecologie van Liparis loeselii (L.) Rich. op Terschelling (vooral op de Bosplaat) vergeleken met de oecologie in andere delen van ons land en Europa. Hugo de Vries-laboratorium, Amsterdam, RIVON-Rapport. 14 pp. (R-0112).Roos, G.Th. de (1977). Vetblad (Pinguicula vulgaris) op Terschelling, nieuw voor het Waddengebied. De Levende Natuur: 80: 119-120. (003179).Sipman, H.J.M. (1969). Verslag over een onderzoek naar de vegetatie op de noordhelling van enkele duinen op Terschelling, en in het byzonder de rol van lichenen daarbij. Rijksuniversiteit Utrecht: 1-57 (zonderbijlagen). (R-0147).Staak, T. van der &J. Lenten (1969). De vegetatie van het staatsnatuurreservaat "De Koegelwieck"op Terschelling. Doctoraal- resp. MO verslag voor het Instituut voor Systematische Plantkunde, RU-Utrecht, Rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. (R-0150).Staak, van der, Leuten (1969). De vegetatie van het Staatsnatuurreservaat `De Koegelwieck'op Terschelling. RIN-rapport. (R-0153).Vierssen, W. van (1974). De verspreiding van Scirpus rufus (Huds.)Schrad. op de Boschplaat, Terschelling, in relatie tot "bodemverdichting".. Rapport Botanisch laboratorium, afd. Geobotanie, K.U. Nijmegen.38 pp. + bijlagen. (R-0500).Visser, G. (1972). Het Vergeten Blaasjeskruid op Terschelling. De Lev. Nat. 75: 109-111. (000917).Visser, G. (1976). Wie het grote eert, is het kleine weerd, ofwel waarom Terschelling nog is wat het was. Natura Jrg. 73 (4): 85-96. (002868).Westhoff, V. & K. Reinink (1967). Osmunda regalis L. op Terschelling, oecologisch en vegetatiekundig bezien. Gorteria 3 (13): 204-209. (003942).Westhoff, V. & M.F.Mörzer Bruijns (1956). De groeiplaats van Scirpus americanus Pers. op het Groene Strand bij West-Terschelling. Acta Botanica Neerlandica 5 (4): 344-354. (003943).Westhoff, V. & M.F.van Oosten (1989). Terschelling. Concept Hoofstuk 11 uit: De plantengroei van de Waddeneilanden, uitgave KNNV 1989 of 1990. (006859).Westhoff, V. & P. Ketner (1967). Milieu en vegetatie van Carex hartmannii Caj. op Terschelling, in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex buxbaumii Wahlenb.. Gorteria 3 (8): 119-126. (001214).Westhoff, V. & P. Ketner (1967). Milieu en vegetatie van Carex hartmanii Caj. op Terschelling, in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex bucbaumii Wahlenb.. Gorteria 3 (8) : 119-126. (000071).Westhoff, V. & S. Segal (1961). Cursus Vegetatiekunde 12-17 juni 1961 op Terschelling. Hugo de Vries-laboratorium, Amsterdam. (001711).Westhoff, V. (1947). The vegetations of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling, Vlieland and Texel. Rijksuniversiteit Utrecht. Dissertatie. C.J. van der Horst, 's-Gravenhage. 131 pp. (D-0018).Westhoff, V. (1951). De Boschplaat op Terschelling. Natuur en Landschap 5 (1): 3-20. (001644).Westhoff, V. (1951). De Weidechampignon (Agaricus campestris Fr.) in en om de Zilvermeeuwenkolonie van de Boschplaat op Terschelling. Fungus 27 (2): 33-37. (002324).Westhoff, V. (1966). De Terschellinger flora loopt geen gevaar. Schylge myn lantse, Uitgave van de vereninging van vrienden der Terschellinger musea 6 (4): 12-14. (002205).Westhoff, V. (2000). De vegetatie van Terschelling - Drie series van plantengezelschappen. Kunst en Wetenschap 9 (4): 7-9. (008680).Zumkehr, P. (1996). Terschelling. In: Hommel, P.W.F.M. & M.A.P. Horsthuis (1996). Excursieverslagen 1994. Plantensociologsiche Kring Nederland, pp 41-43.; SOVON & CBS (2006) Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
NL01100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Province of Fryslân
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Natura 2000-beheerplan Terschelling (4)
Link: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/004/beheerplan/terschelling%20beheerplan.pdf

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY